Cómo se dice "alliance" en checo

EN

"alliance" en checo

volume_up
alliance {sustantivo}

EN alliance
volume_up
{sustantivo}

alliance
I support the Commission's initiative to establish the Global Climate Change Alliance.
Podporuji iniciativu Komise na založení globální aliance pro změnu klimatu.
The Alliance has decided to retain nuclear weapons as the ultimate deterrent power.
Aliance se rozhodla ponechat si jaderné zbraně jako krajní prostředky odstrašování.
From the very beginning, this alliance was more than a community of coal and steel.
Tato aliance byla od samého počátku více než jen Společenstvím uhlí a oceli.
alliance (también: hookup)
And it would build a working alliance with you through that dialogue.
A s vámi by vytvořil pracovní spojenectví pomocí tohoto dialogu.
The Research Alliance has been working for a few years on this item already.
Spojenectví pro výzkum na této otázce pracuje již několik let.
An alliance between Parliament and the Commission is, therefore, vital.
Spojenectví Parlamentu a Komise je proto nezbytné.
Talk about an unholy alliance between the Europhobes and a spineless Labour Government!
Tomu říkám ďábelské spojení mezi eurofobiky a bezpáteřní labouristickou vládou!
• it confirms the strategic anti-popular EU-US alliance against 'terrorism'.
• potvrzuje strategické protilidové spojení EU-USA proti "terorismu".
It most closely resembles an unholy alliance between the two major groups in Parliament to create a two-party system.
Nejvíce to připomíná nečisté spojení dvou hlavních skupin Parlamentu, jehož cílem je vytvořit systém dvou stran.
Today our attention is focused on Burma where, for the past week, the Alliance of All Burmese Buddhist Monks has courageously led massive street protests in Rangoon and many other parts of Burma.
Dnes se zaměřujeme na Barmu, kde minulý týden Spolek všech barmských buddhistických mnichů viděl masivní protesty v ulicích Rangúnu a v mnoha dalších částech Barmy.
On the other hand, we have also realised that we are part of this great community of European peoples and part of the Atlantic Alliance.
Na druhé straně jsme si ale zároveň uvědomili, že jsme součástí tohoto velkého společenství evropských národů a součástí Atlantické aliance.
The Group of the Greens/European Free Alliance has asked for the report by Mr Hökmark on a Community framework for nuclear safety to be taken off the agenda.
Skupina Zelených/Evropské svobodné aliance požádala, aby byla z pořadu jednání vyjmuta zpráva pana Hökmarka o rámci Společenství pro jadernou bezpečnost.
alliance
volume_up
svazek {m} (příbuzenský)
At the end of the day, we have to create an alliance with the United States.
V konečném důsledku musíme vytvořit spojenecký svazek se Spojenými státy.

Sinónimos (inglés) para "alliance":

alliance

Ejemplos de uso para "alliance" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAll of these amendments have been rejected by the socialist-conservative alliance.
Všechny tyto pozměňovací návrhy byly socialisticko-konzervativní aliancí zamítnuty.
EnglishWe need a stronger Europe, so that we can have a stronger Atlantic alliance.
Potřebujeme silnější Evropu, abychom mohli mít silnější Severoatlantickou alianci.
EnglishOn the one hand, this means that there are clear conditions to belonging to the alliance.
Na jedné straně to znamená, že pro příslušnost k alianci existují jasné podmínky.
EnglishWe in the Group of the Greens/European Free Alliance reject that idea.
My ve skupině Zelených/Evropské svobodné alliance tuto myšlenku odmítáme.
EnglishAccording to the Irish Heart Alliance, this voluntary code is not effective.
Podle Irish Heart Alliance není tento dobrovolný kodex účinný.
EnglishThe EU will be militarised and will move towards becoming a military alliance.
EU se bude militarizovat a směřovat k vojenskému uskupení.
EnglishAn independent Scotland will not remain in NATO whilst it remains a nuclear alliance.
Nezávislé Skotsko nezůstane v NATO, pokud bude NATO nadále aliancí založenou na jaderných zbraních.
EnglishIt is now up to the Alliance to find, or free up, more funds.
Nyní je na alianci, aby nalezla, nebo uvolnila, další finanční prostředky.
EnglishThe Commission must therefore abide by its undertaking to find additional funds for the Alliance.
Komise proto musí dodržet svůj závazek a najít pro alianci dodatečné finanční prostředky.
EnglishNATO is not an alliance for peace - it is a prosecutor of wars, in Yugoslavia and now in Afghanistan.
NATO není aliancí za mír - je to prokurátor válek, v Jugoslávii a nyní v Afghánistánu.
EnglishCertainly, if it had been called the Alliance for Russia, we would not have shown as much interest in it.
Samozřejmě pokud by se nazývala Aliancí pro Rusko, neprojevovali bychom o ni takový zájem.
EnglishNATO, however, remains a nuclear weapons-based alliance.
NATO ovšem nadále zůstává aliancí založenou na jaderných zbraních.
EnglishI therefore want to conclude by saying that we need an alliance of institutions to pursue these objectives.
Chci proto závěrem říci, že k realizaci těchto cílů potřebujeme, aby orgány tvořily alianci.
EnglishWe seem to be making one error as a Western alliance, which has to do with our policy of eradication of poppy.
Jako západní spojenci děláme zřejmě jistou chybu, která souvisí s naší politikou mýcení opiového máku.
EnglishBut then in the evenings and on the weekends, I traveled as an advocate for NAMI, the National Alliance on Mental Illness.
Během večerů a víkendů jsem cestovala jako zástupce Národního centra pro mozková onemocnění.
EnglishThat was why the Council considered it necessary to be well prepared and to have enough time to form a cross-regional alliance.
Rada proto pokládala za nutné být dobře připravena a mít dost času na nadregionální dohodu.
EnglishVisit the Digital Living Network Alliance website
Visit the Digital Living Network Alliance website
EnglishLastly, we need to build a dialogue which genuinely represents an alliance of civilisations and not a clash of civilisations.
Je třeba, abychom rozvíjeli dialog, který bude dokládat alianci civilizací, a nikoli jejich střet.
EnglishThey might find it easier to form an alliance with a loose federation of states than with a centralist European Union.
Možná jim přišlo snazší zformovat alianci s volnou federací států než s centrálně řízenou Evropskou unií.
EnglishWhat is not clear, however, is how this cooperation with the Alliance is going to be organised in order for it to be genuinely effective.
Není však jasné, jak bude tato spolupráce s Aliancí zorganizována tak, aby byla skutečně účelná.