Cómo se dice "concession" en checo

EN

"concession" en checo

volume_up
concession {sustantivo}

EN concession
volume_up
{sustantivo}

This document will be appended to your trade licence or concession (concessions without confirmation documents are not valid).
Tento dokument bude přiložen k vašemu živnostenskému oprávnění nebo koncesi (koncese bez potvrzení nejsou platné).
The process and requirements for issuing a trading licence (for a trade) or concession document are set out in the Trade Licensing Act.
Postup a požadavky pro vydání živnostenského oprávnění (živnosti) nebo koncesní listiny jsou stanoveny v živnostenském zákoně.
If you want to get a business licence (trade licence or concession), you must submit a request to the Trade Licensing Office (or at a so-called Czech Point).
Pokud chcete získat podnikatelské oprávnění (živnostenské oprávnění nebo koncesi), musíte podat žádost na živnostenském úřadě (nebo v tzv.
concession
This is a definite concession that echoes our arguments, which I welcome.
Jedná se o zásadní ústupek odrážející naše argumenty, což vítám.
The Council disagrees, but I think this is one concession too many.
Rada sice zastává jiný názor, ale já se domnívám, že je to příliš velký ústupek.
This was a major concession by Parliament.
Šlo o velmi důležitý ústupek ze strany Parlamentu.
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.'
V této souvislosti je třeba mít na paměti, že předcházející udělení povolení, licence či koncese by za těchto okolností nemělo být omluvou."
It should be borne in mind in this connection that the prior grant of an authorisation, licence or concession should not constitute a defence in such circumstances.”
V této souvislosti je třeba mít na paměti, že předchozí udělení povolení, licence nebo oprávnění by nemělo za těchto okolností představovat ospravedlnění."
Your concessions on state aid and public procurement are reasonable, alongside your commitment to accompany them with the structural reforms laid down in the Lisbon Strategy.
Vaše povolení státní podpory a veřejných zakázek jsou rozumná a doplňují váš závazek, že je budou doprovázet strukturální reformy stanovené v Lisabonské strategii.
concession
concession (también: abatement, deduction, discount, rebate)
concession (también: benefit, franchise, patent, prerogative)
To je špatná výsada.
concession (también: abatement, relief, easement)
Asylum is not a concession: asylum is a duty for states and a right for those fleeing war.
Azyl není úleva: je to povinnost pro státy a je to právo pro ty, kteří utíkají před válkou.

Sinónimos (inglés) para "concession":

concession

Ejemplos de uso para "concession" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHis son asked him for some lemonade and Dad went to the concession stand to buy it.
Jeho syn ho požádal o trochu limonády a tatínek zašel ke stánku s občerstvením ji koupit.
EnglishIt has my support, although I prefer that we limit this concession until 2013 at the latest.
Mají mou podporu, i když bych byl radši, kdybychom tuto výhodu omezili nejpozději do roku 2013.
EnglishA concession would therefore prove exceptionally helpful and would enable us to approve the agreement.
Koncese by se proto jevila jako výjimečně užitečná a umožnila by nám tuto dohodu přijmout.
EnglishFortunately, with a concession to Poland's demands, the problem has finally been solved satisfactorily.
Naštěstí po tom, co Polsko ustoupilo ze svých požadavků, jsme problém uspokojivě vyřešili.
EnglishEnlargement is not a concession made to the candidate countries.
Rozšíření není ústupkem, jež činíme kandidátským zemím.
EnglishThis concession should have been absolutely exceptional, and it should not have been applied in the case of Papua New Guinea.
Taková výjimka by měla být zcela mimořádná a v případě Papuy Nové Guiney neměla být použita.
EnglishInstead of having the agreement terminated, however, the concession holder receives additional loans amounting to millions of euro.
Místo aby byla dohoda ukončena, držitel koncese dostává další půjčky dosahující milionů eur.
EnglishIt may grant a concession to users which open new routes ... in accordance with EC competition law ...
Slevy lze udělit uživatelům otevírajícím nové trasy ... v souladu s právními předpisy ES týkajícími se hospodářské soutěže..."
EnglishI said, "I'll make a concession.
EnglishThe European Union will be calling for a more systematic mechanism for granting time-sensitive concession and support to graduating countries.
Evropská unie bude vyzývat k přijetí systematičtějšího mechanismu poskytování časově omezených koncesí a podpory vystupujícím zemím.
EnglishToday in this Chamber, Václav Havel said we must not retreat in the face of evil, because it is in the nature of evil to take advantage of every concession.
Václav Havel dnes v této sněmovně řekl, že tváří v tvář zlu nesmíme couvnout, neboť zlo má schopnost každého ústupku využít.
EnglishThis would guarantee that data protection is ensured and the material protected from seizure, but I am not getting any concession from the Council on this point.
To by zaručilo ochranu údajů a ochranu materiálu před zcizením, ale ze strany Rady nezískávám v této věci žádného ústupku.
EnglishHowever much the supporters of compromise and concession suggest this route, we cannot ignore a threat directed at us, simply by pretending that it is something else.
Jakkoliv navrhují tuto cestu podporovatelé kompromisu a výhod, nemůžeme ignorovat tuto hrozbu tím, že budeme předstírat, že jde o něco jiného.
EnglishA concession on the part of Parliament is postponement of the debate on future sources of finance for the European Union, something for which the European Commission has also called.
Ústupkem Evropského parlamentu je odložení diskuse o budoucích zdrojích financování Evropské unie, k čemuž vyzývala i Evropská komise.