Cómo se dice "here and there" en checo

EN

"here and there" en checo

CS

EN here and there
volume_up
{adverbio}

here and there (también: sporadically)
volume_up
místy {adv.}
At times it is so cold in here that we almost need to put on our coats.
Místy je tu taková zima, že téměř musíme sedět v kabátech.
I move between the two, and we do keep a record to make sure that I move between the two, so you must just catch me when I am here.
Pohybuji se mezi těmito dvěma místy a musíme to dostat do zápisu, aby bylo jasné, že se pohybuji mezi oběma místy, takže mě prostě musíte chytit, když jsem tady.

Traducciones similares para here and there en checo

here adverbio
and conjunción
Czech
there pronombre

Ejemplos de uso para "here and there" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe here in the European Parliament have always taken rail safety very seriously.
My zde v Evropském parlamentu jsme železniční bezpečnost vždy brali velmi vážně.
EnglishWhen we say that Europe cannot agree, we should also add 'not those of us here'.
Když říkáme, že se Evropa nemůže dohodnout, měli bychom přidat také "ne my zde".
EnglishThe problem is that here in the West, I see a strange thing, on the one hand ...
Problém spočívá v tom, že zde na Západě pozoruji divnou věc, na jedné straně ...
EnglishThat's part of the reason we're here today, part of the reason we're successful.
Je to jedním z důvodů, proč jsme dnes tady, jedním z důvodů, proč jsme úspěšní.
EnglishI personally believe it will be useful, but I think we need to discuss it here.
Osobně věřím, že bude užitečný, ale myslím, že o něm zde potřebujeme diskutovat.
EnglishIf you want to know the reason why I'm standing here, it's because of education.
Jestli chcete vědět, proč tady dnes vlastně stojím, tak je to kvůli vzdělávání.
EnglishAnd so we marvel at silk worms -- the silk worm you see here spinning its fiber.
Žasneme nad housenkami bource morušového; tady bourec morušový splétá své vlákno.
EnglishIn other words, we produce 50% of those costs here in Strasbourg or in Brussels.
Jinými slovy, 50 % těchto nákladů produkujeme zde ve Štrasburku nebo v Bruselu.
EnglishSpectacular picture here of ATLAS under construction so you can see the scale.
Tady je působivá fotka ATLASu během jeho konstrukce, takže můžete vidět rozměry.
EnglishMember States have a major stake in this, so why are they not here this evening?
Členské státy mají na této věci zásadní zájem, proč tu tedy dnes večer nejsou?
English(CS) Allow me to elaborate a little on the debate held here a few minutes ago.
(CS) Dovolte mi několik poznámek k debatě, která tady před chviličkou probíhala.
EnglishHe therefore asked me to take over and present his work and his report here today.
Proto mě požádal, abych převzal a zde dnes prezentoval jeho práci a jeho zprávu.
EnglishHere are some tips to help you find the device you want to add to your computer:
Několik rad, které vám mohou pomoci najít zařízení, jež chcete přidat do počítače:
EnglishHere are a few reminders to make your HomeGroup experience as smooth as possible:
Následuje několik bodů, které přispějí k co nejhladšímu používání domácí skupiny:
EnglishAnd I noticed, he's not exactly around here today to face any tough questions.
Všiml jsem si také, že zde dnes s námi není, aby čelil nějakým záludným otázkám.
EnglishHowever, here, as for the rest of the region, there is no room for complacency.
Nicméně zde, stejně jako ve zbytku regionu, není místo pro přílišnou spokojenost.
EnglishYes, over here it was attractive, but over there we were striving for freedom.
Ano, zdejší část Evropy byla přutažlivé, ale v té naší jsme bojovali za svobodu.
EnglishThe Treaty of Lisbon has not yet entered into force, but it is here, and present.
Lisabonská smlouva zatím nevstoupila v platnost, ale existuje a má svůj význam.
EnglishI am quite shocked by the remarks that Mr De Rossa and Mrs De Keyser made here.
Dost mne překvapily poznámky, které zde vznesli pan De Rossa a paní De Keyserová.
EnglishIn that respect, I am very pleased to see you, Madam Vice-President, here today.
V tomto ohledu jsem velmi ráda, že vás zde dnes, paní místopředsedkyně, vidím.

Aprende otras palabras