Cómo se dice "hindrance" en checo

EN

"hindrance" en checo

volume_up
hindrance {sustantivo}

EN hindrance
volume_up
{sustantivo}

hindrance
hindrance (también: balk, barrier, blockage, bottleneck)
I do not think this strategic partnership will prove any kind of hindrance to the development of a strategic partnership with Mercosur.
Nemyslím si, že by se toto partnerství projevilo jako určitá překážka rozvoje strategického partnerství se skupinou Mercosur.
hindrance (también: balk, bar, disincentive, inhibition)

Ejemplos de uso para "hindrance" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt cannot be denied that motherhood is still a hindrance to young women's careers.
Je nepopiratelné, že mateřství je stále překážkou pro kariéru mladých žen.
EnglishSMEs must be able to operate without hindrance and to act quickly.
Malé a střední podniky musí být schopné fungovat bez zábran a jednat rychle.
EnglishThe existing rule 'one fund, one project' is a definite hindrance.
Stávající pravidlo "jeden fond - jeden projekt" je nepochybně brzdou.
EnglishIt must not be possible for weapons to be exported without hindrance, not even within the EU.
Ani v rámci EU nesmí existovat možnost neomezeného vývozu zbraní.
EnglishWe must refrain from everything that is a hindrance to this peace.
Musíme se zdržet všeho, co představuje překážku tomuto míru.
EnglishEuropean service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.
Evropští poskytovatelé služeb musí mít možnost působit bez byrokratických překážek kdekoli v Unii.
EnglishThey want to be able to make their choice without hindrance and without any obstacles arising from a lack of competition.
Chtějí mít možnost volby bez zábran a bez překážek způsobených nedostatečnou konkurencí.
EnglishThe current debate on sharia law in Britain shows that good intentions can often be more of a hindrance than a help.
Současné diskuse o zákoně šaríja v Británii ukazuje, že dobré úmysly mohou být často spíše na překážku.
EnglishIn other words, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the EU.
Stručně řečeno, evropští poskytovatelé služeb musí mít možnost pracovat bez byrokratických překážek kdekoli v Unii.
EnglishThe implication of that model is that democracy is a hindrance for economic growth, rather than a facilitator of economic growth.
Z tohoto modelu vyplývá, že demokracie je překážkou ekonomického růstu spíše než nástrojem k jeho povzbuzení.
EnglishIn short, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the European Union.
Stručně řečeno, evropští poskytovatelé služeb musí mít možnost působit bez byrokratických překážek kdekoli v rámci Evropské unie.
EnglishThe European Union is lost today between bilateral agreements, conformity, and a diversity which should be our asset, not a hindrance.
Evropská unie se dnes ztrácí v záplavě dvoustranných dohod, v konformitě a v rozmanitosti, která by měla být naším aktivem, nikoli překážkou.
EnglishAccording to the provisions of the directive, European service providers must be able to work without bureaucratic hindrance anywhere in the European Union.
Podle ustanovení směrnice musí mít evropští poskytovatelé služeb možnost působit všude v Evropské unii bez administrativních překážek.
EnglishThe status quo, under which a business must register its patent in every Member State separately, is a significant hindrance to business development.
Status quo, v jehož rámci musí podnikatel zaregistrovat svůj patent v každém členském státě zvlášť, je významnou překážkou rozvoje podnikání.
EnglishThis Article establishes every person's right to freely express their opinion, receive and share information, without let or hindrance from governing institutions.
Tento článek stanoví, že každý člověk má právo svobodně vyjádřit svůj názor a přijímat a sdílet informace bez zásahů orgánů státní správy.
EnglishI completely agree with my fellow Member Marian Harkin's statement that a lack of finance is the biggest hindrance at present, and the Commission has referred to this.
Naprosto souhlasím se slovy kolegyně Marian Harkinové, že v současné době představuje největší překážku nedostatek financí, o čemž se zmínila i Komise.
EnglishMy last point is that I would hate people to think that this crisis means that we must put the hindrance of the block on the innovation and creativity of the peoples of Europe.
Jako poslední bod chci říci, že to poslední, co chci, je, aby si lidé mysleli, že krize znamená zablokování inovace a tvořivosti obyvatel Evropy.
EnglishNew Tibetan arrivals apprehended by the Nepalese authorities en route to Kathmandu should be transferred to the UNHCR's care promptly and without hindrance.
Nově příchozí Tibeťané, zadržení nepálskými úřady po cestě do Káthmandú by měli být urychleně a bez obstrukcí předáni do péče Vysokého komisariátu OSN pro uprchlíky.
EnglishIt is immaterial whether we agree or disagree with the cause; something has to be done to make sure that MEPs are allowed to get in to vote without hindrance.
Není podstatné, zda s danou záležitostí souhlasíme, či nikoli; musí se něco udělat a zajistit, aby poslancům EP bylo umožněno dostat se dovnitř k hlasování bez zábran.
EnglishState support for the shipbuilding sector should not prove a hindrance if other Member States are allowed to give state support to their banks or their automotive industries.
Státní podpora loďařství by neměla být překážkou tomu, aby jiné členské státy měly možnost udělit státní podporu svým pobřežím a automobilovému průmyslu.

Aprende otras palabras