EN inflexible
volume_up
{adjetivo}

inflexible
Parliament has not actually been inflexible.
Parlament skutečně nebyl neflexibilní.
Thus, from a political point of view, it is an inflexible tool.
Z politického hlediska se tím pádem jedná o neflexibilní nástroj.
It has long been a major flaw of the CFP that it has been over-centralised and inflexible.
Hlavní chybou SRP je, že je příliš centralizována a neflexibilní.
inflexible (también: rigid, nonelastic, inelastic, unstretchable)
This budget procedure has shown that the Multiannual Financial Framework is very strict and inflexible.
Tento rozpočtový proces ukázal, že víceletý finanční rámec je velice přísný a nepružný.
If the Parliament had not been so inflexible, then we would have a much needed update of the rules.
Kdyby nebyl Parlament tak nepružný, měli bychom tolik potřebnou aktualizaci pravidel.
However, this means that the budget has become completely inflexible, failing to provide sufficient margin.
To ovšem také znamená, že rozpočet je nyní bez dostatečných rezerv, a tedy naprosto nepružný.
inflexible (también: rigid, stiff, stubborn, nonelastic)
volume_up
neohebný {adj. m}
inflexible (también: firm, obdurate, refractory, rigid)
inflexible (también: dogged, insistent, obstinate, pertinacious)

Sinónimos (inglés) para "inflexible":

inflexible
flexible

Ejemplos de uso para "inflexible" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFossil fuels create centralised, hierarchic and inflexible energy distribution.
Fosilní paliva vedou k centralizované, hierarchické a nepružné distribuci energie.
EnglishThe over-centralised, inflexible CFP has failed miserably and we must accept that.
Nadměrně centralizovaná a nepružná SRP zoufale selhala a my to musíme přijmout.
EnglishHence, the targets that we set ourselves are too ambitious and, at times, too inflexible.
Proto jsou cíle, které si klademe, příliš vysoké a někdy i dosti nepružné.
EnglishUnfortunately, the European Council proved to be more short-sighted and inflexible on this matter.
Ukázalo se bohužel, že Evropská rada je v této věci krátkozraká a nepružná.
EnglishMany people are trapped in poverty by inflexible welfare rules.
Mnozí lidé jsou uvězněni v chudobě kvůli nepružným sociálním zákonům.
EnglishThe law of unequal growth within capitalism is, however, inflexible.
Zákon nerovného růstu v kapitalismu je však neměnný.
EnglishYou can rest assured that the Commission will keep this point under very close scrutiny and will be inflexible.
Můžete si být jisti, že Komise bude na tento bod velmi bedlivě dohlížet a bude neoblomná.
EnglishInflexible models of labour law have proven to have failed.
Ukázalo se, že nepružné modely pracovního práva selhaly.
EnglishAs I have already argued on several other occasions, inflexible models of labour law are proven to have failed.
Jak jsem již uvedl při několika jiných příležitostech, modely práce postrádající flexibilitu se neosvědčily.
EnglishOur habits and habitats have become inflexible.
Naše zvyky a přirozená prostředí přestaly být pružné.
EnglishIn the context of the overall developments, the EU's common agricultural policy appears very inflexible and rigid.
Z pohledu ostatního vývoje se společná zemědělská politika Evropské unie ukazuje jako velmi nepružná a rigidní.
EnglishMy action here does not imply a softening of my attitude to the EU and its impenetrable, inflexible and unaccountable structure.
Mé jednání neznamená, že bych zmírnil svůj postoj vůči EU a jejím neprostupným, nepružným a nekontrolovatelným strukturám.
EnglishSo far, the Council appears inflexible.
EnglishThere is also a contradiction between the Commission's much-vaunted flexibility and the inflexible stance that it has taken in the technical negotiations.
Rovněž panuje rozpor mezi halasně vytrubovanou flexibilitou Komise a neflexibilním postojem, který zaujala v technických vyjednáváních.
EnglishAnd the women came with their stories about men who could not make the transition, angry and inflexible, and troubled children caught between two worlds.
A ženy přicházely se svými příběhy o mužích, kteří nemohli udělat kompromis, rozhněvaní a nepřizpůsobiví, a ustaraných dětech chycených mezi dvěma světy.
EnglishWe need to be wary of inflexible legislation: if the best available technology is under the yoke of a carrot and stick regime, the efforts made are sufficient.
Musíme se mít na pozoru před nepružnou legislativou: pokud je nejlepší dostupná technologie využívána metodou cukru a biče, pak je vyvinutá snaha účinná.
EnglishDespite the concessions made by Parliament, some Member States who, unlike me, do not believe in the added value of the European budget, have remained inflexible.
Navzdory ústupkům Evropského parlamentu některé členské státy, které narozdíl ode mě nevěří v přidanou hodnotu evropského rozpočtu, zůstaly neoblomné.
EnglishI am going to read this Directive through again and try to see what the other Members are referring to, for I did not notice these inflexible measures and proposals.
Znovu si směrnici pročtu a pokusím se najít na co se ostatní poslanci odvolávali, protože já jsem si těchto neflexibilních opatření a návrhů nevšimla.
EnglishCould it be that he has procrastinated for personal reasons, for fear of losing an inflexible anti-EU electorate, including that associated with Radio Maryja?
Je možné, že zdržuje z osobních důvodů, z obavy, že ztratí hlasy nepružných protievropských voličů včetně těch, kteří jsou spojeni s rozhlasovou stanicí Radio Maryja?
EnglishProcurement policy, which prohibits preferment for local contractors and workers, is stoking up more and more resentment of the EU and its inflexible regime.
Politika veřejných zakázek, která zapovídá upřednostňování místních podniků a pracovníků, přilévá olej do ohně stále rostoucího odporu vůči EU a jejímu strnulému systému.