EN layout
volume_up
{sustantivo}

layout (también: chart, design, draft, scheme)
layout (también: design, draft, offer, plan)
layout (también: blueprint, design, idea, plan)
layout (también: setup, admeasurement)
Throughout Google Mail, you’ll notice some changes in layout and color.
V celém prostředí Google Mailu zaznamenáte několik změn rozvržení a barev.
Choose which layout you prefer for the Messenger window:
Rozhodnete o rozvržení okna Messenger:
Toolbar's custom layouts let you configure the placement and display of the Toolbar in Firefox.
Vlastní rozvržení lišty Toolbar umožňují nakonfigurovat umístění a zobrazení lišty Toolbar v prohlížeči Firefox.
That is why I am astonished by the Commission and the Council's proposal to change the layout of the central European route.
Proto jsem překvapen tím, že Komise a Rada navrhují změnit uspořádání trasy pro střední Evropu.
Its new layout and the new way of presenting statistical data have helped make this report clearer and more comprehensible than those previously tabled.
Díky novému uspořádání a novému způsobu prezentace statistických údajů je přehlednější a srozumitelnější než zprávy předchozí.
layout

Ejemplos de uso para "layout" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishCustomize the layout to enjoy your music, video and photos the way you want to.
Přizpůsobte rozložení aplikace a užívejte si hudbu, videa a fotky tak, jak vám to vyhovuje.
EnglishFor more information about customizing your keyboard, see Change your keyboard layout.
Další informace o přizpůsobení klávesnice získáte v tématu Změna rozložení klávesnice.
EnglishAnd, the keyboard layout automatically adjusts to the language you choose for Windows.
Rozložení klávesnice se také automaticky nastavuje podle jazyka vybraného v systému Windows.
EnglishYou can customize your keyboard for a specific language or format by changing the keyboard layout.
Změnou rozložení klávesnice můžete nastavit vlastní jazyk nebo formát klávesnice.
EnglishClick the Keyboard layout button, and then select a keyboard layout.
Klepněte na tlačítko Rozložení klávesnice a vyberte rozložení klávesnice.
EnglishClick the Keyboard layout button, and then select a keyboard layout.
Klikněte na tlačítko Rozložení klávesnice a vyberte rozložení klávesnice.
EnglishOn the View tab, in the Layout group, tap or click Details.
Na kartě Zobrazit klepněte nebo klikněte ve skupině Rozložení na možnost Podrobnosti.
EnglishThe layout controls which characters appear on the screen when you press the keys on your keyboard.
Rozložení určuje, které znaky se zobrazí na obrazovce po stisknutí kláves na klávesnici.
EnglishYou can adjust the layout, alignment, or number of keys that appear on On-Screen Keyboard.
Můžete upravit rozložení klávesnice, zarovnání a počet kláves v programu Klávesnice na obrazovce.
EnglishRegular layout displays the keys in overlapping rows, simulating a physical keyboard.
Příkaz Běžné rozložení zobrazí klávesy v překrývajících se řadách, podobně jako na fyzické klávesnici.
EnglishDouble-click Mahjong Titans, and then choose a tile layout.
Dvakrát klikněte na položku Mahjong Titans a zvolte rozložení kamenů.
EnglishThe Language bar provides a quick way to change the input language or keyboard layout from your desktop.
Pomocí panelu jazyků lze na ploše rychle změnit jazyk zadávání nebo rozložení klávesnice.
EnglishGive the drive a name and letter, and then choose a layout.
Jednotku pojmenujte a přiřaďte jí písmeno, potom vyberte rozložení.
EnglishClick Keyboard, and then select Regular Layout or Block Layout.
Klepněte na nabídku Klávesnice a potom vyberte příkaz Běžné rozložení nebo příkaz Rozložení do bloků.
EnglishDouble-tap or double-click the keyboard layout, and then tap or click Save.
Poklepejte nebo dvakrát klikněte na požadované rozložení kláves a potom klepněte nebo klikněte na tlačítko Uložit.
English. ~~~ Use the ruler to check the layout and placement of text in your document. ~~~

~~~ Pravítko: Pravítko slouží ke kontrole rozložení a umístění textu v dokumentu. ~~~

EnglishOpens the Printing Preferences dialog box, where you can choose options such as paper size and layout.
Otevře dialogové okno Předvolby tisku, kde můžete zvolit možnosti jako formát papíru nebo rozložení.
EnglishFor example, you can change your keyboard layout from the English QWERTY format to the English Dvorak format.
Můžete například změnit rozložení klávesnice z formátu English QWERTY na formát English Dvorak.
EnglishAfter you change the layout, the characters on your screen might not correspond to the characters on your keyboard keys.
Po změně rozložení nemusí znaky na obrazovce odpovídat znakům na klávesách klávesnice.
EnglishThe page will automatically switch to a print-friendly layout.
Stránka se automaticky nastaví do vhodného formátu.