Cómo se dice "to negotiate" en checo

EN

"to negotiate" en checo

EN to negotiate
volume_up
[negotiated|negotiated] {verbo}

to negotiate (también: to arrange, to settle)
Madam President, this resolution was difficult to negotiate, but we have finally ended up with something which I think has managed to satisfy all groups.
Paní předsedající, bylo obtížné dojednat toto usnesení, ale nakonec jsme dospěli k uspokojivému výsledku pro všechny skupiny.
I would like to draw your attention to several valuable and interesting aspects regarding the specific details of what we managed to negotiate.
Chtěla bych vás upozornit na některé inspirující a zajímavé aspekty v souvislosti s konkrétními detaily toho, co se nám podařilo dojednat.
If we are unable to negotiate a joint agreement by the end of 2009, we shall be, as it were, forced to change our ambitious policy on combating climate change.
Nebudeme-li schopni dojednat společnou dohodu do konce roku 2009, budeme tak nuceni změnit svou ambiciózní politiku týkající se boje se změnami klimatu.
to negotiate (también: to act, to behave, to confer, to deal)
In July 2008, they indicated their intention to negotiate on parental leave.
Ti dali v červenci 2008 najevo svůj záměr jednat o rodičovské dovolené.
This will enable airlines to negotiate the reduction of rates with the CRS.
To umožní leteckým společnostem jednat s PRS o snížení cen.
Nonetheless, we do need to negotiate with Russia on energy and other issues.
Nicméně o energetických a dalších otázkách musíme s Ruskem jednat.
to negotiate (también: to consult, to discuss)
Partly at the urging of Parliament itself talks were held to re-negotiate the fisheries protocol.
Na částečné naléhání samotného Parlamentu se konaly rozhovory s cílem znovu projednat protokol o rybolovu.
For example, there is to be a ticket for local public transport in Brussels, and that is to be negotiated further.
Má například existovat jízdenka pro městskou hromadnou dopravu v Bruselu a to je třeba dále projednat.
(DE) At the WTO negotiations it will be very important to negotiate on the chapter under which bioethanol should actually be dealt with in future.
(DE) Při jednáních s WTO bude velmi důležité projednat kapitolu, podle které by se mělo v budoucnu ve skutečnosti obchodovat s bioetanolem.
to negotiate (también: to appoint, to arrange, to firm up, to mediate)
In the next two weeks we have a chance to negotiate a deal to actually put this technology into practice.
V příštích dvou týdnech máme šanci sjednat dohodu, která tuto technologii skutečně uvede do praxe.
We are pondering how to surmount the hurdles and negotiate a good free-trade agreement with the ASEAN countries.
Přemýšlíme o tom, jak překročit překážky a sjednat se zeměmi ASEAN dobrou dohodu o volném obchodu.
However, economic partnership agreements (EPAs) cannot be negotiated simply as free trade agreements.
Avšak dohody o hospodářském partnerství nelze sjednat tak snadno jako dohody o volném obchodu.
to negotiate
It also lays down conditions on how, when and what it is possible to negotiate.
Rovněž stanoví podmínky pro to, kdy, kde a co bude možné sjednávat.
To give it today the exclusive power to negotiate 'bilateral investment agreements' in the name of, and on behalf of, the 27 Member States is criminal.
Dát jí výlučnou pravomoc sjednávat "dvoustranné smlouvy o investicích" jménem 27 členských států a na jejich účet, je zločin.
Since the entry into force of the Treaty of Lisbon, the Commission has had exclusive competence to sign and negotiate agreements on foreign direct investment.
Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost má Komise výlučnou pravomoc uzavírat a sjednávat dohody o přímých zahraničních investicích.
to negotiate (también: to bespeak, to conclude)
Nonetheless, we have managed to negotiate a sustainable compromise with the Council.
Podařilo se nám nicméně vyjednat s Radou udržitelný kompromis.
Then you would have to negotiate the package of guarantees with Ireland.
Proto byste měl vyjednat s Irskem balíček záruk.
In addition, we must negotiate effective agreements on deportation with the countries of origin.
Kromě toho musíme se zeměmi původu vyjednat účinné dohody o deportacích.
to negotiate (también: to bargain, to parley, to mediate, to transact)
After that we will negotiate. We will negotiate on an equal footing.
Pak budeme vyjednávat a budeme vyjednávat jako rovný s rovným.
They can negotiate - we can negotiate - with each other, but we cannot negotiate with science.
Oni - my - spolu vyjednávat můžeme, ale nemůžeme vyjednávat s vědou.
We can negotiate the detailed level of budgets, for instance, but we cannot negotiate with nature.
Můžeme například vyjednávat o detailní výši rozpočtů, ale s přírodou vyjednávat nemůžeme.
to negotiate (también: to agree, to conclude, to firm up, to settle)
Unfortunately, it was not possible to negotiate a solution.
Bohužel nebylo možné dohodnout řešení.
So who is focusing on implementation, monitoring mechanisms and impact assessments while negotiating parties struggle to find an agreement on these smaller packages?
Proč se teda zaměřovat na realizaci monitorovací mechanismy a hodnocení vlivu, pokud se jednající strany neumí dohodnout ani na menších balíčcích?
The refusal of Iceland to come to an agreement with the EU and Norway in relation to mackerel is highly regrettable and I strongly urge all parties to go back to the negotiating table
Je velmi politováníhodné, že se Island odmítl dohodnout s EU a Norskem o makrelách, a naléhavě vyzývám všechny strany, aby se vrátily k jednacímu stolu.
to negotiate (también: to encash, to cash up, to cash)
to negotiate
We should negotiate the best text possible, but then I hope more than the five EU States who voted 'yes' last time will vote 'yes', to keep the pressure up.
Měli bychom ujednat nejlepší možný návrh, doufám však, že bude "ano" volit více členských států, než při poslední volbě, kdy jich "ano" volilo pět, abychom tak udrželi tlak.

Ejemplos de uso para "to negotiate" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYou negotiate with third country partners; you set the terms of cooperation.
Vyjednáváte s partnery ze zemí třetího světa; stanovujete podmínky spolupráce.
EnglishOn 19 November, an extraordinary European Council will meet to negotiate the nominations.
Jmenování budou dojednána na mimořádném zasedání Evropské rady dne 19. listopadu.
EnglishThey are indeed very hard to negotiate, Mr Busuttil, but we are working on it.
Jednání o nich jsou velmi náročná, pane Busuttile, ale pracujeme na tom.
EnglishWho will sit down at a table at this point and genuinely negotiate with the military leaders?
Kdo si v tuto chvíli sedne za stůl a bude reálně diskutovat s armádním vedením?
EnglishIf Russia is supposed to be an important partner, let us negotiate with her on that basis.
Pokud má být Rusko důležitým partnerem, pak s ním podle toho také jednejme.
EnglishCould that have been a factor in his mind as he attempted to negotiate between trading blocs?
Mohlo to ovlivnit jeho uvažování, když se pokusil o jednání mezi obchodními bloky?
EnglishPersonally I do not want the European Union to negotiate agreements with anyone on anything.
Osobně si nepřeji, aby Evropská unie s někým o čemkoliv vyjednávala smlouvy.
EnglishThis protection is important and we must fight for it when we negotiate with the Council.
Tato ochrana je důležitá a musíme za ni při vyjednávání s Radou bojovat.
EnglishIt will be the Parliament elected on 7 June that will negotiate for the third reading.
Bude to Parlament zvolený 7. června, který bude projednávat tento dokument ve třetím čtení.
EnglishWe intend to negotiate Ukraine's alignment with this legislation.
Plánujeme zahájit jednání o uvedení Ukrajiny do souladu s těmito právními předpisy.
EnglishI would say to the Council and the Commission: be prepared for the need to negotiate.
Chtěl bych říct Radě i Komisi: buďte připraveni k dalšímu jednání.
EnglishCan someone please tell me what they are being allowed to negotiate on?
Může mi, prosím vás, někdo sdělit, v jakých mezích mohou vést jednání?
EnglishIt is our duty to negotiate a fair agreement with developing countries.
Je naší povinností dosáhnout spravedlivé dohody s rozvojovými zeměmi.
EnglishI would like to ask Cuban politicians to please negotiate on our behalf on the basis of all the...
Chtěla bych požádat kubánské politiky, aby naším jménem jednali na základě všech ...
EnglishIn the compromise, I was at Gdańsk to negotiate with Poland and eight other Member States.
V rámci kompromisu jsem byl v Gdaňsku, abych jednal s Polskem a dalšími osmi členskými státy.
EnglishIn order for third countries to negotiate with the EU, they must respect all the ideas outlined above.
EU podmiňuje vyjednávání s třetími zeměmi dodržováním všech výše uvedených norem.
EnglishThis was a message we sent to the Council, that it was unable to negotiate sufficiently last week.
To byl náš vzkaz Radě o tom, že minulý týden nebyla schopna dostatečného projednávání.
EnglishI regret that, but again it is something that we have to work with and negotiate our way through.
Lituji toho, ale zase je to něco, s čím můžeme pracovat a co můžeme projednávat a řešit.
EnglishIn 2007, the Council granted the Commission a mandate to negotiate a global aviation agreement.
V roce 2007 udělila Rada Komisi pověření k jednání o celosvětové dohodě o letecké dopravě.
EnglishThe same Member States have also given it a mandate to negotiate economic partnership agreements.
Tytéž členské státy jí rovněž daly mandát k vyjednávání dohod o hospodářském partnerství.