Cómo se dice "paternity" en checo

EN

"paternity" en checo

volume_up
paternity {sustantivo}

EN paternity
volume_up
{sustantivo}

paternity (también: fatherhood)
A classic example of transferring the burden of proof is the so-called assumption of paternity and there are many more examples.
Klasický příklad v přesunu důkazního břemena je tzv. domněnka otcovství a mohl bych pokračovat.
I forgot to mention the article on the agora, which Mr Botopoulos and Mr Onesta can claim the paternity for.
Některé jsem zmínil dříve, ale zapomněl jsem zmínit článek týkající se fóra Agora, jehož duchovní otcovství si mohou připsat pan Botopoulos a pan Onesta.
The adoption of this proposal for negotiation with the Council acknowledges the fundamental social value of maternity and paternity, respecting the rights of working women who want to become mothers.
Přijetí tohoto návrhu pro jednání s Radou potvrzuje základní sociální hodnotu mateřství a otcovství a přitom respektuje práva pracujících žen, které se chtějí stát matkami.

Sinónimos (inglés) para "paternity":

paternity

Ejemplos de uso para "paternity" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishCommissioner, I have not talked about parental leave, but about paternity leave.
Pane komisaři, já jsem nehovořila o rodičovské dovolené, ale otcovské dovolené.
EnglishI also welcome the inclusion of both paternity leave and leave related to adoption.
Rovněž vítám zahrnutí jak otcovské dovolené, tak dovolené v případě osvojení.
EnglishThe Commission therefore rejects the amendments relating to paternity leave.
Komise by proto zamítla pozměňovací návrhy související s otcovskou dovolenou.
EnglishFathers must also have the right to two weeks' paternity leave on full pay.
Otcové musí mít rovněž nárok na dva týdny plně placené otcovské dovolené.
EnglishI cannot, however, agree with the suggestion to implement compulsory paternity leave.
Nemohu však souhlasit s návrhem na zavedení povinné rodičovské dovolené.
EnglishToday, we have strengthened women's rights, but also those of men, with this paternity leave.
Dnes jsme posílili práva žen, ale i práva mužů, díky právu na otcovské dovolenou.
EnglishFirstly, the recommendation for paternity leave at European level.
Zaprvé je to doporučení týkající se ustanovení otcovské dovolené na evropské úrovni.
EnglishI do not think that paternity leave has a place in this directive.
Nemyslím si, že by do oblasti působnosti této směrnice měla spadat otcovská dovolená.
EnglishMy second point concerns parental, paternity and adoption leave.
Moje druhá poznámka se týká rodičovské a otcovské dovolené a dovolené při osvojení.
EnglishWe consider that maternity leave must be linked to paternity leave.
Domníváme se, že mateřská dovolená musí být s otcovskou dovolenou spojena.
EnglishThe demand for paid paternity leave to be legislated at the European level is also correct.
Správně je také položena žádost o uzákonění hrazené otcovské dovolené na evropské úrovni.
EnglishProviding better maternity leave and introducing paid paternity leave is a sensible investment.
Lepší mateřská dovolená a zavedení placené otcovské dovolené jsou rozumnou investicí.
EnglishThe same applies to paternity leave, Mr Tarabella, and I am in favour.
Totéž platí o otcovské dovolené, pane poslanče Tarabello, a já jsem pro to, aby existovala.
EnglishPaternity and parental leave will be dealt with in another directive.
Otcovskou a rodičovskou dovolenou se budeme zabývat v jiné směrnici.
EnglishIt is here in this directive that paternity leave and maternity leave must be brought together.
Otcovskou a mateřskou dovolenou je třeba spojit právě v této směrnici.
EnglishThe Swedish version of Amendment 125 states that paternity leave should be on full pay.
Ve švédské verzi pozměňovacího návrhu 125 se uvádí, že otcovská dovolená by měla být plně hrazená.
EnglishI support the proposal to grant 18 weeks of maternity leave and also the principle of paternity leave.
Podporuji návrh na poskytování 18 týdnů mateřské dovolené i zásadu otcovské dovolené.
EnglishThe next step must be to provide paternity leave, too, so that we can ensure genuine equality.
Dalším krokem musí být rovněž poskytování otcovské dovolené, abychom zajistili skutečnou rovnost.
EnglishI support the introduction of paternity leave, compensating such leave by analogy with maternity leave.
Podporuji zavedení otcovské dovolené, která bude hrazena podobně jako mateřská dovolená.
EnglishSeveral of you referred to the issue of paternity or parental leave.
Několik vás zmínilo otázku otcovské nebo rodičovské dovolené.