EN setting
volume_up
{sustantivo}

In the Rip settings menu, choose the setting that you want to change.
V nabídce Nastavení kopírování z disku CD vyberte nastavení, které chcete změnit.
This setting name appears in the More settings box in Publish Movie.
Tento název nastavení se zobrazí v poli Další nastavení v okně Publikování filmu.
Make sure the setting in Windows for this network matches the setting on the device.
Zkontrolujte, zda nastavení systému Windows pro tuto síť odpovídá nastavení zařízení.
There is mention of planning future investments and setting strategic axes.
Zmiňuje se tam plánování budoucích investic a stanovení strategických os.
The setting of priorities for a global agreement is extremely important.
Stanovení priorit globální dohody je velmi důležité.
The setting of a date was considered to be a technical question.
Stanovení data bylo považováno za technickou otázku.
setting (también: arrangement)
setting (también: deployment)
Setting up and deploying a crisis unit is always a good thing to do, but it does nothing to help.
Zavedení a nasazení krizových jednotek je vždy dobrá věc, ale ničemu to nepomůže.
setting
setting (también: backdrop, background, backround)
On the Advanced settings tab, expand Desktop background settings, and then expand Slide show.
Na kartě Upřesnit nastavení rozbalte položku Nastavení pozadí plochy a potom položku Prezentace.
To change the theme's default slide show pictures or settings, click Desktop Background.
Chcete-li změnit výchozí prezentaci nebo nastavení obrázků motivu, klikněte na položku Pozadí plochy.
Windows then works behind the scenes to toggle between the appropriate settings.
Systém Windows potom pracuje na pozadí a přepíná mezi příslušnými nastaveními.
setting (también: scene)
setting (también: aspect, circumstance, instance, posture)
On Friday, it became apparent that a serious situation was setting in.
V pátek bylo zřejmé, že situace je vážná.
In this environment, it remains imperative to avoid broad-based second-round effects in price and wage-setting.
Za této situace je při stanovování výše mezd a cen nadále zapotřebí vyhýbat se výrazným sekundárním dopadům.
The current crisis situation is making Member States focus greater attention on setting their priorities and strategic guidelines for development.
Nynější krizová situace vede členské státy k pozornějšímu stanovování priorit a strategických směrů rozvoje.
setting
volume_up
stavěcí {m} (mechanismus)
Windows 7 remembers one size and location setting for all your folders and libraries.
Systém Windows 7 si zapamatuje jednu velikost a nastavení umístění pro všechny složky a knihovny.
You can customize four settings for each type of network location in Windows Firewall.
U brány Windows Firewall lze přizpůsobit čtyři nastavení pro každý typ síťového umístění.
From here, we can change any user's account settings or add new accounts to the computer.
Z tohoto umístění můžeme měnit nastavení libovolného účtu nebo v počítači vytvářet nové účty.

Ejemplos de uso para "setting" en checo

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAnd so the idea of a curriculum is completely irrelevant in a setting like this.
A tak myšlenka školních osnov je zcela irelevantní v prostředí jako je toto.
EnglishSetting up is the first phase in establishing a company, preceding its "formation".
První fází zřízení společnosti je její založení, které předchází jejímu "vzniku".
EnglishIn this emerging setting, a reduction in plenary JPA meetings would make sense.
V tomto připravovaném uspořádání by bylo rozumné zúžit plenární zasedání SPS.
EnglishIn this regard, I see public owners - municipalities, states - setting an example.
Myslím si, že by v tom veřejní vlastníci jako obce a státy měli jít příkladem.
EnglishThe EU needs to do more by providing proper legal advice on setting up a business.
EU musí udělat víc pro poskytování vhodných právních rad při zakládání firem.
EnglishThis is precisely the setting in which this debate unfortunately has to take place.
Bohužel, právě takové jsou poměry, za kterých se bude odehrávat tato rozprava.
EnglishI think that setting it before the European elections is a reasonable target.
Myslím, že když bude stanoven na dobu před evropskými volbami, bude to rozumný cíl.
EnglishGovernments should be setting targets for population stability or reduction.
Vlády by měly stanovovat cíle stabilizovat počet obyvatelstva nebo jej snížit.
EnglishIndeed, Russia has shown an interest in setting up a joint political committee.
Rusko skutečně projevilo zájem na vytvoření společného politického výboru.
EnglishIt also appears to be urgent to examine once and for all the price-setting mechanism.
Zdá se, že je také nutné jednou provždy prošetřit mechanismy stanovování cen.
EnglishIn principle I disagree with the legislator intervening in the market and setting prices.
Zásadně nesouhlasím s tím, aby zákonodárný orgán zasahoval do trhu a tvorby cen.
EnglishThat is why the compromise setting a period of 70 years would be a good idea.
Proto by byl kompromis, který stanoví dobu sedmdesáti let, dobrým řešením.
EnglishYou were not involved in the negotiations, or in the setting up of the EPAs.
Neúčastnila jste se jednání nebo přípravy dohod o hospodářském partnerství.
EnglishSo, I started paying attention to what compassion looks like in a business setting.
Tak jsem se začal zajímat o to, jak soucit vypadá v byznysovém prostředí.
EnglishTaking over an existing company is a worthwhile alternative to setting up a new business.
Převzetí stávající společnosti je hodnotnou alternativou založení nového podniku.
EnglishThis setting allows your PC to connect to devices on the network, such as printers.
Tímto nastavením povolíte připojení počítače k zařízením v síti, například k tiskárnám.
EnglishI share the opinion of the Commission on setting clear priorities and long-term planning.
V otázce jednoznačných priorit a dlouhodobého plánování sdílím stanovisko Komise.
EnglishI therefore support the idea of setting up a European health literacy network.
Proto podporuji myšlenku zřízení evropské sítě pro zdravotní gramotnost.
EnglishI do not consider the idea of setting up a milk fund for restructuring to be a solution.
Za řešení nepovažuji myšlenku vytvoření mléčného fondu pro restrukturalizaci.
EnglishIt is imperative to avoid broad-based second-round effects in price and wage-setting.
Je nezbytné se vyhnout výrazným sekundárním dopadům při tvorbě cen a mezd.