Cómo se dice "concerning" en danés

EN

"concerning" en danés

DA
volume_up
concern {sustantivo}

EN concerning
volume_up
{adverbio}

concerning
So the amendment concerning the programme committee is partially acceptable.
Derfor er ændringsforslaget vedrørende programudvalget delvist acceptabelt.
Declaration concerning the explanations relating to the Charter of Fundamental Rights
Erklæring vedrørende forklaringerne til chartret om grundlæggende rettigheder
There are various points concerning our relations with other committees.
Der er forskellige punkter vedrørende vores relationer med andre udvalg.
concerning (también: about, above, beyond, on)
volume_up
over {adv.}
We also warmly welcome the processes or the agreements concerning health policy.
Vi glæder os meget over processerne og aftalerne på det sundhedspolitiske område.
I took particular exception to a passage concerning the Hartz Commission.
Jeg blev især stødt over en passage vedrørende Hartz-kommissionen.
I was pleasantly surprised by the content of the questions concerning this latter point.
Jeg var positivt overrasket over formuleringen af spørgsmålene ved det sidste punkt.

Ejemplos de uso para "concerning" en danés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI have not had any response concerning this matter nor have I seen any such list.
Jeg har ikke fået noget svar på dette, og jeg har heller ikke set en sådan liste.
EnglishSimplified revision procedure concerning internal Union policies and action
Forenklet revisionsprocedure for Unionens interne politikker og foranstaltninger
EnglishI do not, however, want any misunderstandings to arise concerning this matter.
Jeg ønsker dog ikke, at der skal opstå nogen misforståelser på dette punkt.
EnglishThe news which we have received concerning prisoners in Turkey is disturbing.
De oplysninger, som vi har fået fra de tyrkiske fængsler, er foruroligende.
EnglishI shall make two observations, the first concerning the political climate.
Jeg vil komme med to bemærkninger, og den første vedrører det politiske klima.
EnglishAmendment No 3 concerning the use of novel food ingredients is another matter.
Ændringsforslag 3, der omhandler brugen af nye levnedsmiddelprodukter er en anden sag.
EnglishWhat additional information does the Council have concerning this situation in Romania?
Medlemsstaterne skulle indgive deres ratificeringsretsakter inden 1. januar 2005.
EnglishI also warmly welcome the concrete action programme concerning the northern dimension.
Jeg hilser også det konkrete handlingsprogram for den nordlige dimension velkommen.
EnglishThere is no information in the existing reports concerning this huge problem.
Der er ingen oplysninger i de eksisterende rapporter omkring dette gigantiske problem.
EnglishNo, there is nothing in the pipeline concerning the changes in this Directive.
Nej, der er ikke noget undervejs, hvad angår ændringer af dette direktiv.
EnglishThey want us to be able to give them an answer concerning a better future.
Hr. formand, De kan være sikker på, at ELDR-Gruppen vil gå forrest i dette arbejde.
EnglishThis is why I have two reservations concerning the Commission's proposal.
Derfor vil jeg fremsætte to betragtninger i forbindelse med Kommissionens forslag.
EnglishI am not sure whether it is essential to abolish all the rules concerning age limits.
Jeg er ikke sikker på, at det er nødvendigt at afskaffe enhver aldersgrænse.
EnglishMr President, I beg permission to raise a matter concerning human rights.
I sidste uge fik en familie med fem børn med særlige behov fjernet deres børn.
EnglishMy second question is a special one concerning the protection of the great white shark.
Det andet spørgsmål er specielt, og det går på beskyttelsen af den hvide haj.
EnglishFinally I would like to make a single comment concerning the matter of exports.
Og endelig vil jeg gøre en enkelt bemærkning omkring det med eksporten.
EnglishHowever, I would like to make two points, the first concerning dual pricing.
Jeg har dog to bemærkninger, og den første har at gøre med den dobbelte prisangivelse.
EnglishThe question remains concerning the stage at which the duty-free zones must be abolished.
Så er det et spørgsmål, hvornår disse afgiftsfrie zoner faktisk skal afskaffes.
EnglishI am sorry to say that there are some similarities with the situation concerning Zimbabwe.
Jeg er ked af at måtte sige, at der er visse ligheder med situationen i Zimbabwe.
EnglishConcerning the real problem, we should not get the wrong impression about proportions.
Hvad det reelle problem angår, bør vi ikke få det forkerte indtryk af proportionerne.