Cómo se dice "strange" en danés

EN

"strange" en danés

EN strange
volume_up
{adjetivo}

strange (también: odd, peculiar)
Madam President, the United States has a strange idea of international law.
Fru formand, USA har en besynderlig opfattelse af international lov og ret.
The situation is thus strange, to say the least.
Situationen er således mildest talt besynderlig.
Mr President, this is a rather strange debate today.
Hr. formand, forhandlingen i dag er ret besynderlig.
strange (también: extraneous, foreign)
To deliver thee from the strange woman, even from the stranger which flattereth with her words;
idet den frier dig fra Andenmands Hustru fra fremmed Kvinde med sleske Ord
So the LORD alone did lead him, and there was no strange god with him.
HERREN var dets eneste Fører ingen fremmed Gud var hos ham.
The mouth of strange women is a deep pit: he that is abhorred of the LORD shall fall therein.
Fremmed Kvindes Mund er en bundløs Grav den HERREN er vred på falder deri.
strange (también: freakish, noteworthy, remarkable, weird)
Madam President, this is a strange, uncomfortable and schizophrenic report.
Fru formand, det er en mærkelig, ubehagelig og skizofren betænkning.
Is that access still denied by a very strange interpretation of the 'Jones Act '?
Er den adgang stadig spærret af en meget mærkelig fortolkning af den såkaldte» Jones Act«?
Mr President, today the people of Northern Ireland see a strange irony.
Hr. formand, i dag ser befolkningen i Nordirland en mærkelig ironi.
strange (también: odd, peculiar, weird)
For some strange reason, my name is missing from the register of attendance.
Af en eller anden underlig årsag mangler mit navn på tilstedeværelseslisten.
In the final analysis, therefore, the Sterckx report leaves a strange feeling.
Sterckx-betænkningen lader os derfor tilbage med en underlig følelse.
This is all being interpreted in a slightly strange manner.
Alt er blevet fortolket på en lidt underlig måde.
strange (también: puzzling, wonderful, wondrous)
strange (también: eccentric, odd, peculiar, queer)
volume_up
sær {adj.}
Det er en sær form for lighedsopfattelse.
I can say that I have seldom been exposed to such intensive lobbying as in connection with this proposal, and that is by no means strange.
Jeg kan sige, at jeg sjældent har været ude for en så intensiv lobbyaktivitet som i forbindelse med dette forslag, og det er jo ikke sært.
Yet there is something a little strange in talking about the future of Europe when the draft constitution fashioned to facilitate that future languishes in Council.
Men der er noget lidt sært ved at tale om Europas fremtid, når udkastet til den forfatning, der skulle lette denne fremtid, stadig sidder fast i Rådet.
strange (también: daft, loony, odd, peculiar)
volume_up
tosset {adj.}
strange (también: curious, odd, peculiar)
That really is a strange position for a Member of Parliament to adopt!
I sandhed en meget mærkværdig position for et parlamentsmedlem!
Unionen befinder sig i en mærkværdig situation.
I do not much like the idea of a gold euro coin - it would be a strange symbol of European unity.
En euromønt i guld synes jeg imidlertid ikke om, fordi dette vidner om en mærkværdig europæisk enhedssymbolik.

Sinónimos (inglés) para "strange":

strange

Ejemplos de uso para "strange" en danés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIf the Member States and the Commission do not realise this, it is very strange.
Hvis dette ikke forstås i medlemsstaterne og Kommissionen, kan man kun undre sig.
EnglishMany think that India is a strange country which is difficult to get to know.
Mange mener, at Indien er et mærkeligt land, som det er svært at få forstand på.
EnglishIt is strange, but we are witnessing a veritable inversion of the Community method.
Det er paradoksalt, men der er faktisk blevet vendt op og ned på fællesskabsmetoden.
EnglishIt would indeed be strange, Mr President, if I could not speak my own language well.
Det ville dog være mærkeligt, hr. formand, hvis jeg ikke talte mit eget sprog godt.
EnglishWe will wonder tomorrow about the strange genesis of the single currency.
Man vil i fremtiden spørge sig selv om den fælles valutas mærkelige tilblivelse.
EnglishThis is strange for a Commission that claims to be so fond of its right of initiative.
Mærkeligt for en Kommission, der jo påstår at lægge stor vægt på sin initiativret.
EnglishI find it strange that this has to be stated as something out of the ordinary.
Efter min mening er det underligt, at det må slås fast som noget særligt.
EnglishThe notion of a closed defence core is strange, puzzling and even frightening.
Vores indgangsvinkel til internationale problemer skal være i form af civil krisestyring.
EnglishThe European Parliament is a little strange, and we apologize all the same for this.
EuropaParlamentet er et lidt underligt sted, det må De have os undskyldt.
EnglishAll these had taken strange wives: and some of them had wives by whom they had children.
Alle disse havde taget fremmede Kvinder til Ægte men sendte nu Hustruer og Børn bort.
EnglishFor the lips of a strange woman drop as an honeycomb, and her mouth is smoother than oil:
Thi af Honning drypper den fremmedes Læber glattere end Olie er hendes Gane;
EnglishThe second point I wish to draw your attention to is one I find extremely strange.
Det andet punkt, jeg vil henlede Deres opmærksomhed på, forekommer mig yderst besynderligt.
EnglishBut all in all it is not strange that the Irish should feel harshly treated.
Men alt taget i betragtning er det ikke underligt, at irerne føler sig dårligt behandlet.
EnglishWe have always looked for strange plants which could be better than those we have.
Vi har nemlig hele tiden ledt efter kunstige planter, som kunne være bedre end dem, vi har.
EnglishET, Emission tradit is a strange unknown being from a strange unknown star.
Han var en fremragende ordfører, og han har fremlagt en god betænkning.
EnglishMr President, the Thomas report has taken a somewhat strange turn.
Hr. formand, Thomas-betænkningen har gennemgået en noget ejendommelig udvikling.
EnglishI must say this is very strange in a Europe which proclaims that it wants to be transparent.
Det er da meget mærkeligt i et Europa, der siger, at det vil være transparent.
EnglishThat is a strange idea of representative democracy passed on with the complicity of the media.
Alle her i Parlamentet ved, at der er blevet brugt meget tid på dette direktiv.
EnglishWhat was strange was that so many sectors were taken out of the scope of the 1993 directive.
Det var dog mærkværdigt, at så mange sektorer blev undtaget fra direktivet fra 1993.
EnglishThere are still strange cases of people committing suicide while in police custody.
Der finder stadig mystiske selvmord sted blandt personer, som har været i politiets varetægt.