Cómo se dice "absolute" en finlandés

EN

"absolute" en finlandés

EN absolute
volume_up
{adjetivo}

1. general

absolute (también: categorical, dead, definite, flat)
An absolute majority of the Ukrainian population are opposed to membership of NATO.
Ukrainan väestön ehdoton enemmistö vastustaa Nato-jäsenyyttä.
The second absolute priority for economic policy is the challenge of employment.
Talouspolitiikan toinen ehdoton prioriteetti, työllisyyden haaste.
And the prospect of adaptation must be an absolute effort as far as we are concerned.
Ehdoton pyrkimyksemme tulee kuitenkin olla Turkin mahdollisuus mukautua niihin.
absolute (también: consummate, dead, flawless, full)
Either the agreement is absolute, or there will be no agreement.
Yksimielisyyden on oltava täydellinen, tai muuten ei ole yksimielisyyttä.
Total decoupling is an absolute priority if renewable energy is to develop rapidly.
Täydellinen irrottaminen on ehdottaman tärkeää, jos uusiutuvia energialähteitä aiotaan kehittää nopeasti.
Should free trade be granted absolute priority?
Täytyykö vapaakaupan saada täydellinen etusija?
absolute (también: positive)
Of course it is not an absolute rule but it concerns specific arrangements.
Se ei tietenkään ole absoluuttinen sääntö mutta koskee erityisjärjestelyjä.
Despite all this, the budget in absolute numbers is not very different from today's levels.
Tästä huolimatta talousarviovarojen absoluuttinen määrä ei eroa paljoakaan nykyisestä.
But at the same time we have to appreciate that mobility cannot be an absolute right.
Samalla meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että oikeus liikkuvuuteen ei voi olla absoluuttinen oikeus.
Of course freedom of expression cannot be absolute.
Ilmaisunvapaus ei tietenkään voi olla rajoittamaton.
You know, for example, that the right to assembly which we are discussing here now is not unrestricted and absolute.
Te tiedätte esimerkiksi, että kokoontumisoikeus, josta parhaillaan keskustelemme, ei ole rajoittamaton tai absoluuttinen oikeus.
I submit that it is a matter for this House, that freedom of speech should be absolute and it is the duty of the Bureau to maintain it.
Väitän, että tämä asia kuuluu tälle parlamentille, että puhevapauden tulisi olla rajoittamaton, ja puhemiehistön velvollisuutena on säilyttää se.
absolute (también: certain, clear, confident, definite)
volume_up
varma {adj.}
At the same time there must be absolute certainty that Iran is using or rather developing nuclear energy for no other purpose.
Samalla on oltava täysin varmaa, ettei Iran käytä tai erityisesti kehitä ydinenergian käyttöä muihin tarkoituksiin.
And, even if we were to deploy all of the naval assets of all of the countries of the European Union, I would not be certain of absolute success.
Vaikka meillä olisi käytössämme kaikkein Euroopan unionin valtioiden merikalusto, en voisi olla täysin varma onnistumisesta.
On account of this logic, I must say with absolute conviction that those who do not support the Székely people's efforts for autonomy are not Europeans.
Tämän logiikan perusteella haluan sanoa, ja olen sanomastani aivan varma, että ne, jotka eivät tue Székely-kansan autonomiapyrkimyksiä, eivät ole eurooppalaisia.
absolute (también: free, independent, maverick, uncommitted)
The sovereign Bank with absolute power: that really is an extraordinary innovation in the history of government of the people!
Riippumaton itsevaltainen pankki, mikä tavaton uudistus kansainvallan historiassa!

2. química

absolute
Of course it is not an absolute rule but it concerns specific arrangements.
Se ei tietenkään ole absoluuttinen sääntö mutta koskee erityisjärjestelyjä.
Despite all this, the budget in absolute numbers is not very different from today's levels.
Tästä huolimatta talousarviovarojen absoluuttinen määrä ei eroa paljoakaan nykyisestä.
But at the same time we have to appreciate that mobility cannot be an absolute right.
Samalla meidän on kuitenkin ymmärrettävä, että oikeus liikkuvuuteen ei voi olla absoluuttinen oikeus.
absolute
volume_up
puhdas {adj.}
Mr President, pure food produced near the consumer is an important absolute value for Europeans.
Arvoisa herra puhemies, lähellä kuluttajaa tuotettu puhdas ruoka on tärkeä itseisarvo eurooppalaisille.
Tämä on puhdas skandaali.

Sinónimos (inglés) para "absolute":

absolute

Ejemplos de uso para "absolute" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishClearly where there is an absolute shortage of capacity choices have to be made.
On selvää, että siellä missä on selvä kapasiteetin puute, täytyy tehdä valintoja.
EnglishLet me turn now to the fight against doping, which is an absolute priority issue.
Käsittelen nyt dopingin torjuntaa, joka on täysin ensisijainen asiakokonaisuus.
EnglishFirstly, that of presenting competition as an absolute and insurmountable dogma.
Ensimmäinen on kilpailun pitäminen ehdottomana ja ylitsepääsemättömänä oppina.
EnglishI also have doubts as to the choice of per capita GDP as an absolute reference.
Tällainen epäilys herää siitäkin, että perustaksi on valittu BKT henkeä kohti.
EnglishOn a personal note, I give my unreserved support to absolute freedom of the press.
Henkilökohtaisesti annan varauksettoman tukeni täydelliselle lehdistönvapaudelle.
EnglishThe President of Venezuela has succumbed to the temptation to seek absolute power.
Venezuelan presidentti on antautunut houkutukselle pyrkiä rajattomaan valtaan.
EnglishIt is an increase in absolute terms rather than percentage terms, you are right.
Olette oikeassa, kyse on pikemminkin absoluuttisesta kuin prosentuaalisesta kasvusta.
EnglishThen you have to offer them absolute, dedicated, passionate service to them.
Sitten heille on tarjottava ehdottoman omistautunutta ja intohimoista palvelua.
EnglishThirdly, we need absolute transparency on the plans of the nuclear industry.
Kolmanneksi tarvitaan ehdotonta avoimuutta ydinteollisuuden suunnitelmien suhteen.
EnglishThis is an absolute nonsense, and the labelling is designed to fool the consumers.
Tässä ei ole mitään järkeä, ja merkintöjen tarkoituksena on kuluttajien huijaaminen.
EnglishYet it remains an absolute disgrace that this man has not yet been brought to justice.
On kuitenkin ehdottoman häpeällistä, ettei miestä ole vielä tuotu oikeuden eteen.
EnglishThe protection of airspace and of flight passengers must be given absolute priority.
Ilmatilan ja lentomatkustajien suojelu on ehdottomasti asetettava etusijalle.
EnglishThis amounts to a denial of political efficiency, and to absolute opposition to change.
Se merkitsee politiikan tehokkuuden kieltämistä ja täydellistä pysähtyneisyyttä.
EnglishI thank you, because the Commission and myself see this as an absolute priority.
Kiitän teitä, koska komissio ja minä pidämme tätä ensiarvoisen tärkeänä.
EnglishPlease be assured that the Christian Democrats warrant my absolute respect.
Lisäksi haluan teidän tietävän, että kunnioitan valtavasti kristillisdemokraatteja.
EnglishI have always regarded it as a privilege and one which demands absolute integrity.
Olen aina pitänyt julkisuutta etuoikeutena ja edellyttänyt ehdotonta lahjomattomuutta.
EnglishThis was an absolute prerequisite for the signing of the whole agreement.
Ja tämä olisi välttämätön ehto (sine non qua), jotta sopimus voitaisiin hyväksyä.
EnglishThis is underlined as a conflict between absolute evil and absolute good.
Sitä kuvataan konfliktiksi absoluuttisen pahan ja absoluuttisen hyvän välillä.
EnglishFinally, I would like to say that what we need to see now is an absolute change of gear.
Lopuksi haluaisin todeta, että meidän on nyt vaihdettava täysin toimintatapaamme.
EnglishCan we build a sounder society when human life does not have an absolute value?
Voimmeko rakentaa terveemmän yhteiskunnan, kun ihmiselämällä ei ole absoluuttista arvoa?