EN after
volume_up
{preposición}

after (también: following)
And people would come up to me after the conference, after my talk, men and women.
Ihmiset tulivat luokseni konferenssin jälkeen, puheeni jälkeen, miehiä ja naisia.
It is in fact after the vote, but not immediately after the vote.
Siinä todella sanotaan "äänestyksen jälkeen", mutta ei "välittömästi äänestyksen jälkeen".
One nuclear accident after another is coming on top of a natural disaster.
Luonnonkatastrofin jälkeen sitä koettelee ydinonnettomuus toisensa jälkeen.
after (también: by, as to)
volume_up
mukaan {prp.}
Streets, hospitals and a university have been named after this famous scientist.
Tämän kuuluisan tiedenaisen mukaan on nimetty katuja, sairaaloita ja yliopisto.
By default, an invitation automatically expires after six hours.
Oletusarvon mukaan kutsu vanhenee automaattisesti kuuden tunnin kuluttua.
After this, the normal procedures provide that the other side has the right to appeal.
Sen jälkeen vastapuolella on tavanomaisten menettelyjen mukaan oikeus hakea muutosta.
after (también: above, over, in excess of)
volume_up
yli {prp.}
For 1 week: Automatically deletes a recording one week after it was recorded.
Viikon: poistaa automaattisesti yli viikon vanhat tallennukset.
After more than 30 years, the Western Sahara decolonisation process remains unfinished.
Yli 30 vuotta jatkunut Länsi-Saharan dekolonisaatioprosessi on vieläkin kesken.
And I kind of went overboard on the week after the project was over.
Menin tavallaan yli projektin loppumisen jälkeisellä viikolla.
after (también: for the sake of, on, on account of)
volume_up
vuoksi {prp.}
After all, women are equal to men and deserve respect for their talents.
Onhan nainen samanarvoinen kuin mies ja ansaitsee kunnioitusta lahjojensa vuoksi.
After such a period, the techniques have moved on far ahead of us.
Olemme jääneet paljon jälkeen teknisestä kehityksestä tämän ajanjakson vuoksi.
Mr Birdal had asked to be released on health grounds, after being attacked.
Birdal oli pyytänyt vapauttamista terveyssyistä häneen kohdistuneen murhayrityksen vuoksi.
after (también: regardless)
The system was after all created to simplify the flow of goods through the Community.
Sehän luotiin kaikesta huolimatta helpottamaan tavaravirtojen kulkua yhteisön läpi.
After all, the substance is forbidden in Japan and its use is restricted in the USA.
Aine on kaikesta huolimatta kielletty Japanissa ja sitä käytetään rajoitetusti USA: ssa.
Would we perhaps think about introducing a CO2 tax after all?
Harkitsisimmeko hiilidioksidiveron käyttöön ottoa kaikesta huolimatta?
We know that fish stocks are low in many cases, after decades of over-fishing.
Tiedämme, että kannat ovat monissa tapauksissa vähäiset vuosikymmenten liikakalastuksen takia.
This is why I voted in favour of this report, which, after all, I helped to draft.
Tämän takia annoin äänestyksessä puoltavan ääneni mietinnölle, jota kuitenkin autoin laatimaan.
After all, the poor status quo brought about these proposals after initial reports showed the weaknesses.
Nämä ehdotukset tehtiin kuitenkin huonon status quon takia, kun alustavissa kertomuksissa osoitettiin niiden puutteet.
after (también: on)
After that there was a compromise to group these amendments or to withdraw some of them.
Sen seurauksena tehtiin kompromissi tarkistusten tiivistämisestä tai jättämisestä osittain pois.
These days there are disappointed women who find that they have been poisoned after such treatment.
Nyt jotkut näistä naisista ovat pettyneitä, koska he ovat hoidon seurauksena saaneet kehoonsa myrkkyjä.
Consequently, I fervently hope that that support will increase after and because of this resolution.
Toivonkin sydämestäni, että tämän päätöslauselman seurauksena viranomaiset alkavat tukea heitä enemmän.
after
Instead, we want to bring in an oral amendment to insert the following after paragraph 4:
Haluamme sen sijaan esittää 4 kohdan perään seuraavan suullisen tarkistuksen:
In order to enlarge it stone must be laid on stone, or rather stone after stone.
Sen laajentamiseksi on pantava kivi kiven päälle tai paremminkin kivi kiven perään.
Proclaiming and restating these good intentions year after year is not enough.
Näiden hyvien aikomusten julistaminen ja toistaminen vuosi vuoden perään ei riitä.
after
The problem is as follows: after that the Rules of Procedure are much vaguer.
Ongelma on seuraava: sen jälkeen menettelysäännöt ovat paljon epämääräisemmät.
The next historic step after the introduction of the euro will be enlargement of the European Union.
Euron käyttöönottoa seuraava historiallinen vaihe on Euroopan unionin laajentuminen.
As for the next step after that, I dread to think what it might be.
En uskalla ajatellakaan, mikä on sitä seuraava toimi.
after
As far as I am concerned, I do not think we should run after a moving target.
En halua omalta osaltani myöntää, että juoksemme liikkuvan maalin perässä.
Ordinary people are literally running after the money as the prizes are getting higher.
Tavalliset ihmiset sananmukaisesti juoksevat rahan perässä, sillä hinnat kohoavat.
In the example, you can see the cursor after the "r" in "bear."
Esimerkissä kohdistin on sanan viimeisen kirjaimen perässä.
after (también: behind)
volume_up
takana {prp.}
After all, it is exciting ideas that lie behind at the birth of social change.
Loppujen lopuksi yhteiskunnallisen muutoksen takana ovat jännittävät ajatukset.
After decades of discrimination and denial of rights, who is accusing who?
Kun takana on vuosikymmeniä syrjintää ja oikeuksien kieltämistä, kuka syyttää ja ketä?
Well, they are men who have women behind them looking after the home front.
No, he ovat miehiä, joiden takana on naisia huolehtimassa kotirintamasta.
after
The European Commission is still clearing up after BSE.
(FR) Euroopan komissio juoksee edelleenkin BSE:n jäljessä.
After no more than a year and a half, we are over USD 100 million in arrears.
Vain puolitoista vuotta myöhemmin olemme jo 100� miljoonaa Yhdysvaltain dollaria lupaustamme jäljessä.
We are so far behind schedule that it is essential to find a way out of the situation that would enable us to use the SIS 1+ network after 13 November 2008.
Olemme niin pahasti jäljessä aikataulusta, että on välttämätöntä löytää sellainen ratkaisu, joka sallisi meidän käyttää SIS 1+ -verkostoa 13. marraskuuta 2008 jälkeen.
after (también: behind)
volume_up
taakse {prp.}
It is after all quite something to get 128 countries backing one declaration.
On suuri saavutus, että 128 maata saatiin julkilausuman taakse.
It would be galling to discover, after March, that what lies behind the slogan of zero-cost reform is the umpteenth postponement of any reform.
Olisi katkera pala todeta maaliskuun jälkeen, että " nollalinjan" uudistuksen iskulauseen taakse kätkeytyy ties kuinka monennen kerran kaikkien uudistusten lykkääminen.
after

Sinónimos (inglés) para "after":

after

Ejemplos de uso para "after" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThey did all of this in four hours after seeing the computer for the first time.
He tekivät kaiken sen neljässä tunnissa nähtyään tietokoneen ensimmäistä kertaa.
EnglishAfter all, natural cannibalism does exist as a phenomenon in the animal kingdom.
Onhan eläinkunnassa ilmiöitä, joissa on niin sanottua luonnollista kannibalismia.
EnglishAnd within a few months after that sea urchin dying, the seaweed started to grow.
Muutaman kuukauden kuluttua merisiilien kuolemasta merilevät alkoivat lisääntyä.
EnglishSensitivities in the parties and in the Member States are different, after all.
Loppujen lopuksi eri asiat ovat arkaluonteisia eri puolueissa ja jäsenvaltioissa.
EnglishWe need to do more to put our own house in order, as well as look after Syria’s.
Meidän on puhdistettava oma pöytämme paremmin ja huolehdittava myös Syyriasta.
EnglishAfter a great deal of thought, I found myself unable to identify with any of them.
Pohdittuani asiaa pitkään ja hartaasti en pystynyt samastumaan niistä mihinkään.
EnglishThat is what we want today and that is what we want after the elections in June.
Se on meidän tahtomme tänään ja se on meidän tahtomme kesäkuun vaalien jälkeenkin.
EnglishAfter all, we have also demanded that the Council's meetings be made public too.
Olemme lisäksi pyytäneet, että myös neuvoston kokouksista tehtäisiin julkisia.
EnglishAfter all, since 1975, landmines have been responsible for one million deaths.
Maamiinathan ovat aiheuttaneet vuodesta 1975 lähtien miljoona kuolemantapausta.
EnglishViolence is being used even against defenceless nuns who look after the poor.
Jopa köyhistä huolehtivia puolustuskyvyttömiä nunnia joutuu väkivallan uhreiksi.
EnglishAfter all, what is the definition of the average well-run private undertaking?
Miten loppujen lopuksi määritellään hyvin johdettu yksityinen keskivertoyritys?
EnglishAfter all, we cannot turn our backs on those who have been excluded from progress.
Emmehän voi kääntää selkäämme niille, jotka on jätetty kehityksen ulkopuolelle.
EnglishAfter all, the European Union is partly responsible for Hamas’ election victory.
Loppujen lopuksi Euroopan unioni on osittain vastuussa Hamasin vaalivoitosta.
EnglishAfter all, it was Einstein who said that you cannot patent a mathematical formula.
Onhan Einstein kuitenkin todennut, ettei matemaattista kaavaa voida patentoida.
EnglishAfter all, we want to see the Union become more economically and socially cohesive.
Haluammehan, että unionista tulee taloudellisesti ja sosiaalisesti yhtenäisempi.
EnglishWe did, after all, also sort out the BSE problem here in the European Parliament!
Me haluamme valvoa sitä, me korjasimme BSE-ongelmankin Euroopan parlamentissa!
EnglishWe are after all discussing the events of 1995 and it is now the beginning of 1997.
Keskustelemmehan me lopulta vuoden 1995 tapahtumista ja nyt on vuoden 1997 alku.
EnglishFive years after Rio, it seems that seventy species are disappearing every day.
Juomavesivarat asukasta kohden pienenevät. Pohjoisen ja etelän välinen ero kasvaa.
EnglishAfter all, these are also very important aspects of a strong, prosperous Europe.
Myös nämä ovat vahvassa ja vauraassa Euroopassa erittäin tärkeitä näkökohtia.
EnglishAfter all, nature's limits must be more important that the limits set by the USA.
Luonnon rajojen on kuitenkin oltava tärkeämpiä kuin USA: n asettamien rajojen.