Cómo se dice "to agree" en finlandés

EN

"to agree" en finlandés

EN to agree
volume_up
[agreed|agreed] {verbo}

While we may agree to tolerate errors, we can, in no way, tolerate any act of fraud.
Saatamme hyväksyä virheet, mutta emme voi missään nimessä hyväksyä petoksia.
Some of the EU countries did not want to agree to the ban in the first place.
Jotkin EU:n jäsenvaltiot eivät ensiksi halunneet hyväksyä aseidenvientikieltoa.
We cannot agree to the kind of censorship proposed by Mr Schulz in his speech.
Emme voi hyväksyä sellaista sensuuria, jota Martin Schulz ehdotti puheessaan.
There are no opportunities to agree on binding rules which have to be followed.
Meiltä puuttuvat mahdollisuudet sopia sitovista säännöistä, joita pitää noudattaa.
As a result, we should agree to ratify the changes to the convention.
Siksi meidän pitäisi sopia yleissopimuksen muutosten ratifioinnista.
Attempts to agree on voluntary regulation were a miserable failure.
Yritykset sopia vapaaehtoisesta sääntelystä epäonnistuivat surkeasti.
There are many areas in which we can agree with both the Commission and Mr Sarlis.
Voimme olla yhtä mieltä sekä komission että herra Sarlisin kanssa monista asioista.
We agree with the general view of NATO' s action.
Terveen järjen perusteella voimme varmastikin olla yhtä mieltä NATOn toimista.
I agree with what the Commissioner said about the consequences to be drawn.
Siksi voin myös olla yhtä mieltä siitä, mitä komission jäsen selitti seurauksista.
This is the one area where we should be able to agree.
Tästä aiheesta meidän tulisi voida olla yksimielisiä.
Voiko 15 kettua olla yksimielisiä kanan rauhoittamisesta?
For two sides to agree, however, it is not necessary to build up complicated institutions.
Kun kahden on tarkoitus olla yksimielisiä, ei kuitenkaan tarvitse muodostaa monimutkaisia instituutioita.
We all agree that the budget should match our ambitions.
Me olemme kaikki samaa mieltä siitä, että määrärahojen pitäisi vastata tavoitteitamme.
Before we can decide that, we need to agree on what caused it.
Ennen kuin me voimme vastata tähän kysymykseen, meidän on päästävä yksimielisyyteen kriisin aiheuttajasta.
Mrs Reding has agreed to answer Questions Nos 56, 57 and 58 together when their turn comes.
Komission jäsen Reding on luvannut vastata yhteisesti kysymyksiin 56, 57 ja 58, kun niiden vuoro tulee.
to agree
I believe that one quarter makes for a sensible compromise on which to agree.
Mielestäni neljäsosa on järkevä kompromissi, josta voimme olla samaa mieltä.
Mr President, I would particularly like to agree with the words of the previous speaker.
Arvoisa puhemies, haluan erityisesti olla samaa mieltä edellisen puhujan kanssa.
Even the industry does not agree with the rest period on the vehicle.
Ei edes teollisuuden alalla olla samaa mieltä ajoneuvoissa vietettävästä lepoajasta.

Ejemplos de uso para "to agree" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI agree with Mr Mitchell, who said that Parliament is responsible for oversight.
Yhdyn jäsen Mitchellin toteamukseen siitä, että valvontavastuu on parlamentilla.
EnglishTherefore, I broadly agree, Mr President, with what has been said in this House.
Arvoisa puhemies, olen siis laajalti samaa mieltä siitä, mitä täällä on sanottu.
EnglishWe may not always agree with what you say, but you are always worth listening to.
Emme ehkä ole aina samaa mieltä kanssanne, mutta teitä kannattaa aina kuunnella.
EnglishThe Commission is able to agree without reservation to Amendment No 2 and No 11.
Tarkistukset, joihin komissio voi varauksetta suostua, ovat tarkistukset 2 ja 11.
EnglishI do not, however, agree that what we have to defend here is the EU's interests.
En ole kuitenkaan samaa mieltä siitä, että meidän on puolustettava unionin etuja.
EnglishWe also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Olemme samaa mieltä myös siitä, että tietosuojaa tulee vahvistaa joksikin aikaa.
EnglishAnother area where we agree is the need for open and transparent consultations.
Toinen alue, josta me olemme yhtä mieltä, on avointen kuulemisten tarpeellisuus.
EnglishIn particular, we cannot agree to a termination of discussion on this subject.
Emme pääse sopimukseen varsinkaan aihetta koskevien keskustelujen päättämisestä.
EnglishI agree with what a few of the speakers said concerning the situation of women.
Olen samaa mieltä siitä, mitä jotkut puhujat ovat sanoneet naisten tilanteesta.
English   Mr President, I certainly agree with promoting a European growth initiative.
   Arvoisa puhemies, kannatan ehdottomasti Euroopan kasvualoitteen edistämistä.
EnglishWe agree, we take them on board and we will try to translate them into reality.
Hyväksymme ne, otamme ne huomioon ja pyrimme toteuttamaan niitä myös käytännössä.
EnglishWe tried to persuade the Council of Ministers to agree with us and it did not.
Yritimme saada ministerineuvoston olemaan kanssamme samaa mieltä, eikä se ollut.
EnglishThere is not one male politician who does not agree to the involvement of women.
Politiikassa ei toimi yhtäkään miestä, joka ei kannattaisi naisten osallistumista.
EnglishThe Commission does not agree that there is a lack of clarity in this directive.
Komissio ei ole samaa mieltä siitä, että tämä direktiivi ei olisi riittävän selvä.
EnglishAll of us, the Commission, the Council and Parliament agree on this situation.
Olemme kaikki, komissio, neuvosto ja parlamentti, yhtä mieltä tästä tilanteesta.
EnglishIt is easy to agree on that, but the Algerian Government cannot do it by itself.
Siitä olemme samaa mieltä, mutta nykyinen Algerian hallitus ei pysty siihen yksin.
EnglishUnfortunately, I must say that I do not agree with all of the conclusions reached.
Valitettavasti minun on sanottava, etten kannata kaikkia tehtyjä johtopäätöksiä.
English(EL) I agree with the previous speaker; the Stability Pact needs to be applied.
(EL) Olen samaa mieltä edellisen puhujan kanssa: vakaussopimusta on muokattava.
EnglishWe do not agree, however, that the EU should fund the Via Baltica highway project.
EU:n ei kuitenkaan pitäisi mielestämme rahoittaa Via Baltica -valtatiehanketta.
EnglishI am sorry that we do not agree on this point, but I have a duty to be sincere.
Olen pahoillani, että olemme asiasta eri mieltä, mutta minun on oltava rehellinen.