Cómo se dice "alpha" en finlandés

EN

"alpha" en finlandés

volume_up
alpha {sustantivo}
FI

EN alpha
volume_up
{sustantivo}

alpha
volume_up
alfa {sustantivo}

Ejemplos de uso para "alpha" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHowever, lessons were learned from Piper Alpha and regulations were tightened up.
Piper Alpha -katastrofista otettiin kuitenkin opiksi, ja lainsäädäntöä tiukennettiin.
EnglishAlpha Konaré told the forum that Africa does not need either charity or paternalism.
Alpha Konaré kertoi foorumille, että Afrikka ei tarvitse hyväntekeväisyyttä eikä holhousta.
EnglishWolfram Alpha and Computational Knowledge Engine are trademarks of Wolfram Alpha, LCC.
Wolfram Alpha ja Computational Knowledge Engine ovat Wolfram Alpha, LCC:n tavaramerkkejä.
EnglishI think of Piper Alpha as one example, and I believe that lessons have been learned from that.
Mainitsen Piper Alpha -porauslautan yhtenä esimerkkinä, ja uskon, että siitä on otettu opiksi.
EnglishWe decided to make the Charter of Fundamental Rights the Alpha and the Omega of our work.
Olemme päättäneet tehdä perusoikeuskirjasta työmme perustan.
EnglishThis is the alpha and the omega of any serious policy in this area.
Tämä on kaiken vakavasti otettavan tämän alan politiikan a j o.
EnglishThe Commission is making EPAs the alpha and omega of its development strategy.
kirjallinen. - (FR) Komissio on antamassa talouskumppanuussopimuksille tärkeimmän sijan kehitysstrategiassaan.
EnglishThese particles emit alpha-radioactivity, which is particularly aggressive towards living tissue.
Nämä hiukkaset aiheuttavat radioaktiivista alfasäteilyä, joka on elävälle kudokselle erittäin haitallista.
EnglishThe Chair of the African Union Commission, Alpha Konaré, has called on Europe to break with paternalism.
Afrikan unionin komission puheenjohtaja Alpha Konaré on kehottanut Eurooppaa lopettamaan holhoamisen.
EnglishThat it is the alpha and omega of every peace policy.
Että se on kaiken rauhanpolitiikan a ja o.
EnglishData and other results provided by Wolfram Alpha.
Tiedot ja muut tulokset tarjoaa Wolfram Alpha.
EnglishMr President, human rights, fundamental freedoms and the rule of law are the alpha and omega of any political system.
Arvoisa puhemies, ihmisoikeudet, perusvapaudet ja oikeusvaltio ovat minkä tahansa politiikan lähtökohtia ja tavoitteita.
EnglishMarking of food is the alpha and omega.
Elintarvikkeiden merkintä on kaiken a ja o.
EnglishBut everyone knows quite well that even if you are carrying a dosage meter it obviously cannot show anything if it is an alpha emitter!
Jokainen tietää varsin hyvin: Jos minulla on dosimetri, se ei voi tietenkään näyttää mitään, jos se mittaa alfasäteilyä!
EnglishWe in Scotland have had our disaster in the North Sea - in the Piper Alpha disaster, just over 20 years ago, when over 100 people were killed.
Meillä Skotlannissa sattui Pohjanmerellä hieman yli 20 vuotta sitten katastrofi, Piper Alpha -onnettomuus, jolloin yli 100 henkeä sai surmansa.
EnglishTheir anger is justified and is rising at the moment, because even low levels of alpha radiation can have a severe effect on children.
Kansalaisten suuttumus on perusteltua, ja se lisääntyy koko ajan, koska jopa matala-aktiivisella alfasäteilyllä voi olla kohtalokkaita vaikutuksia lapsiin.
EnglishScottish oil exploration has not been without incident and the Piper Alpha catastrophe showed that some prices are too high in the pursuit of oil.
Skotlannin öljynetsintään on liittynyt onnettomuuksia, ja Piper Alpha -katastrofi osoitti, että joskus hinta on liian suuri öljyn etsinnän jatkamiseksi.
EnglishClarity is the Alpha and the Omega in this process. We think therefore that the principle of subsidiarity ought to be given a solid footing and substance.
Selvyys on tässä prosessissa A ja O. Olemme siksi sitä mieltä, että toissijaisuusperiaatteelle pitää antaa konkreettinen säädös ja selkeä sisältö.
EnglishIt is the alpha and omega, therefore, that our common EU rules are observed by everyone, big and small, in the north and south, east and west.
Näin ollen kaiken "A ja O" on, että yhteisiä EU-sääntöjämme noudattavat kaikki, sekä suuret ja pienet maat että pohjoiset, eteläiset, itäiset ja läntiset maat.
EnglishFourthly, controls and assessments are the alpha and omega of any structural policy that has the noble objective of making itself superfluous as quickly as possible.
Neljänneksi: valvonta ja arvioinnit ovat rakennepolitiikan A ja O, ja sen jalona tavoitteena on tehdä itsestään mahdollisimman pian tarpeeton.