Cómo se dice "breathing space" en finlandés

EN

"breathing space" en finlandés

EN breathing space
volume_up
{sustantivo}

breathing space (también: respite)
volume_up
hengähdystauko {sustantivo}
Let us allow the reform-minded cabinet a political breathing space.
Antakaamme uudistusmieliselle hallitukselle poliittinen hengähdystauko.
The Government of Sudan is pouring its troops into the region and the extension of the African Union’s mandate by three months is only a breathing space.
Sudanin hallitus lähettää edelleen laajamittaisesti joukkojansa alueelle, ja Afrikan unionin mandaatin pidentäminen kolmella kuukaudella on vain hengähdystauko.
Firstly, to recognise the major role the organisation can play in the resolution of the crisis and, secondly, to give SADC real breathing space in its mediation efforts.
Ensiksi meidän on tunnustettava tärkeä rooli, joka järjestöllä voi olla kriisin ratkaisemisessa, ja toiseksi meidän on annettava SADC:lle hengähdystauko sen välitystehtävissä.

Sinónimos (inglés) para "breathing space":

breathing space

Traducciones similares para breathing space en finlandés

breathing sustantivo
to breathe verbo
breath sustantivo
Finnish
space sustantivo
to space verbo

Ejemplos de uso para "breathing space" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn our view, Commissioner, we must allow some breathing space before implementing this directive.
Meidän mielestämme pitäisi odottaa vähän aikaa tämän direktiivin soveltamista.
EnglishThis would give the necessary breathing space for the much poorer regions in the acceding countries.
Näin saataisiin tarvittava liikkumavara tulevien jäsenvaltioiden paljon köyhempiä alueita varten.
EnglishIt creates breathing space for the coming period.
Se tarjoaa hengitystauon tulevaa kautta ajatellen.
EnglishWe said that he would really be opening the way for radical Islamism if he did not allow the political opposition any breathing space.
Kerroimme hänelle, että jos hän ei salli oppositiolle hengitystilaa, hän avaa tietä radikaalille islamismille.
EnglishI believe that this framework agreement, this free trade agreement, gives the European textile industries some breathing space.
Mielestäni tämän puitesopimuksen, tämän vapaakauppasopimuksen, avulla Euroopan tekstiiliteollisuus saa vähän aikaa hengähtää.
EnglishAfter all the attention given to the electronic highway, the focusing of attention on the social aspects brought a breathing space.
Kaiken sähköisen pikatien saaman huomion jälkeen oli helpotus, että nyt lopultakin kiinnitetään huomiota sosiaaliseen puoleen.
EnglishTo give yourself a bit of breathing space, I suggest that the first thing you should do is kick the proposed Constitution firmly into touch.
Antaakseni teille hengähdystauon ehdotan, että teidän pitäisi ensi töiksenne potkaista perustuslaki ulos pelikentältä.
EnglishWe are already getting some indications that the accession countries are saying that they do not have enough time and need more breathing space.
Olemme kuulleet ehdokasvaltioiden valittavan, ettei niillä ole riittävästi aikaa ja että ne tarvitsevat hengähdystaukoja.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, a sound economic policy, which gives companies breathing space, is the best way to create more jobs.
Arvoisa puhemies ja hyvät kollegat, vakaa talouspolitiikka, joka antaa yrityksille tilaa hengittää, on paras tapa luoda uusia työpaikkoja.
EnglishLet me recall that this memorandum of understanding gives a breathing space to the European industry, giving it extra time to adjust.
Saanen muistuttaa, että yhteisymmärryspöytäkirja antaa Euroopan teollisuudelle hengähdystauon, sillä se saa lisää aikaa mukautua tilanteeseen.
EnglishThankfully, visa facilitation will finally create some breathing space, and this is something which we in Parliament have long been campaigning for.
Viisumien myöntämisen helpottaminen luo onneksi viimeinkin hieman tilaa hengähtää, ja parlamentti on kauan kampanjoinut sen puolesta.
EnglishThe financial support gives Greece breathing space to restore the sustainability of its public finances, as well as its overall economic competitiveness.
Rahoitusapu antaa Kreikalle aikaa hengähtää palauttaakseen julkisen taloutensa kestävyys sekä yleinen taloudellinen kilpailukykynsä.
EnglishHealthy government finances relieve the pressure on interest rates, give breathing space to industry and create a favourable entrepreneurial climate.
Terve valtiontalous vähentää korkoihin kohdistuvaa painetta, antaa yrityksille elintilaa ja luo tällä tavalla suotuisan yritysilmapiirin.
EnglishThe Russian economy has consequently gained a breathing space in the run-up to the duma elections in December and the presidential elections next summer.
Venäjän talous on näin ollen saanut hengähdystauon ennen joulukuussa tapahtuvia uuden duuman vaaleja sekä ensi kesän presidentinvaaleja.
EnglishIn the wake of the breakdown of IGC negotiations on the proposed draft Constitution of the European Union, I welcome the breathing space which will result.
   . Havahduttuani Euroopan unionin ehdotettua perustuslakiluonnosta koskevien HVK-neuvotteluiden kariutumiseen olen tyytyväinen sen tuloksena saatuun hengähdystaukoon.
EnglishIt is now time to give car manufacturers breathing space to work and to develop new engines so that they can adjust to the regulations and the new objectives.
Nyt on aika antaa autonvalmistajille tilaa työskennellä ja luoda uusia moottoreita, jotta niillä on mahdollisuus mukauttaa toimintaansa säännöksien ja uusien tavoitteiden mukaiseksi.
EnglishWe believe that this is an emergency measure and we think that short-term flexibility measures could give a breathing space to a sector that has been hit quite hard.
Mielestäni tässä on kyse kiireellisestä toimenpiteestä, ja katsomme, että lyhytaikaiset joustotoimenpiteet voisivat antaa hengähdysaikaa alalle, joka on joutunut kärsimään paljon.
EnglishIt seems to us essential that if we are going to give renewable energies the breathing space and the momentum that they merit, it is right to try and aim for a level playing field.
Meidän mielestämme on oleellista, että jos aiomme antaa uusiutuville energialähteille niiden ansaitseman aseman ja merkityksen, on syytä pyrkiä luomaan reilut pelisäännöt.