EN

business {sustantivo}

volume_up
business (también: gesture, motion, move, movement)
volume_up
liike {sustantivo}
The President-in-Office spoke of the importance of Hong Kong to business.
Neuvoston puheenjohtaja puhui Hongkongin merkityksestä liike-elämässä.
The financing of female participation in business should be promoted.
Olisi lisättävä rahoitusta, jolla edistetään naisten asemaa liike-elämässä.
Uniform regulations would greatly benefit the entire international business community.
Yhtenäiset säännöt hyödyttäisivät suuresti koko kansainvälistä liike-elämää.
business (también: affair, cause, concern, count)
volume_up
asia {sustantivo}
Secondly, an awful lot depends on the cooperation of business and industry.
Toiseksi erittäin moni asia riippuu yhteistyöstä yritysmaailman kanssa.
Nor is it the business of this House to dictate the gender composition of electoral lists.
Tämän parlamentin asia ei ole sanella myöskään ehdokaslistojen sukupuolijakaumaa.
It is not the business of the EU to regulate concrete problems like the current one.
Ei ole EU:n asia säännellä tämän kaltaisia konkreettisia ongelmia.
business (también: attempt, effort, enterprise, establishment)
It is unlikely that this error will occur on a legitimate business or banking site.
Tätä virhettä ei pitäisi esiintyä laillisissa yritys- tai pankkisivustoissa.
To succeed, a new business needs a sound commercial strategy and secure financing.
Menestyvä yritys tarvitsee terveen kaupallisen strategian ja varman rahoituksen.
It also means focusing on the fundamentals, as a medium-sized business would do.
Se tarkoittaa myös keskittymistä perusasioihin kuten keskikokoinen yritys tekisi.
business
Business will be done, but at the same time we will be combating depopulation.
Liiketoiminta säilyy ennallaan mutta samalla torjutaan maaseudun autioitumista.
'Business does business' is a familiar saying.
"Liiketoiminta synnyttää liiketoimintaa", kuten tunnettu sanonta kuuluu.
It is generally known that without demand, this business would not flourish.
Yleisestihän tiedetään, että ilman kysyntää tämä liiketoiminta ei kukoistaisi.
business (también: commission, duty, errand, exercise)
I appreciate that it is not an easy business, but we will be abstaining tomorrow.
Tiedän, että tehtävä ei ollut helppo, mutta äänestän silti huomenna tyhjää.
As for ratification, I would like to be clear that it is the business of each country.
Ratifioinnista haluan todeta selvästi, että se on kunkin maan tehtävä.
However, it is certainly the business of the Commission to see that fair competition prevails.
Komission tehtävä kuitenkin lienee varmistaa, että oikeudenmukainen kilpailu säilyy.
business (también: branch, field, industry, scope)
volume_up
ala {sustantivo}
A bank, for example, will have expertise in bond markets, which are at the core of the business.
Pankeilla esimerkiksi on asiantuntemusta obligaatiomarkkinoilta, jotka ovat niille keskeinen ala.
The opposite is true for securities' regulators of a firm with commodities as the core of the business.
Toisin on sellaisten yritysten arvopaperisääntelyssä, joille hyödykkeet ovat keskeinen ala.
The guiding principle here must be: 'same business, same risks, same rules'.
Ohjaavana periaatteena on pidettävä "sama ala, samat riskit, samat säännöt" -periaatetta.
business (también: commerce, deal, shop, trade)
Trade encourages business growth and is thus crucial to employment.
Kauppa edistää yritysten kasvua ja muodostaa näin peruskiven työllisyydelle.
Business consumer e-commerce is still rather small.
Yritysten ja kuluttajien välinen sähköinen kauppa on edelleen melko vähäistä.
Mr President, trafficking in children in Guatemala is a lucrative business.
Arvoisa puhemies, lapsilla käytävä kauppa on Guatemalassa kannattavaa liiketoimintaa.
business (también: career, deed, job, occupation)
volume_up
työ {sustantivo}
That is a laborious business and far less appealing that the work on the forthcoming Budget year.
Se on vaivalloista työtä eikä niin houkuttelevaa kuin tulevaa varainhoitovuotta koskeva työ.
Affordable travel has enabled us to move around more freely for business and pleasure.
Kohtuuhintainen matkustaminen on mahdollistanut sen, että voimme tehdä vapaammin työ- ja lomamatkoja.
All that remains is the business of enforcement.
Työ on tehty ja nyt sitten on edessä vielä täytäntöönpano.
business
Europe's large wooded areas create considerable business and employment within the EU.
Euroopan laajat metsäalueet luovat merkittäviä yritystoiminta- ja työllisyysmahdollisuuksia EU:ssa.
We are not dealing with any old business here.
Kyseessä ei ole mikä tahansa yritystoiminta.
Fourth, it must also fill the gaps in public life which are not filled by private business initiative.
Neljänneksi sen on lisäksi täytettävä ne julkisen elämän aukot, joita yksityinen yritystoiminta ei ota hoitaakseen.
business
Business would also benefit as a result of less illness caused by pollutants.
Myös elinkeinoelämä hyötyisi saasteiden aiheuttamien sairastamisien vähenemisestä.
The Economic Forum was an excellent indication that world business wants to take responsibility for the global challenges facing us.
Talousfoorumi oli loistava osoitus siitä, että maailman elinkeinoelämä haluaa kantaa vastuuta globaaleista haasteistamme.
Consumers and the business world will benefit significantly from this sort of development both in the form of lower prices and new services.
Kuluttajat ja elinkeinoelämä saavat merkittävää etua tällaisesta kehityksestä niin alempien hintojen kuin uusien palvelujen muodossa.
business (también: anecdote, item, story, thingy)
volume_up
juttu {sustantivo}
business
3:52 But the one thing that has made a big comeback just recently is this business of speaking with the dead.
3:52 Yksi asia, mikä on tehnyt ison paluun aivan äskettäin, on bisnes, jossa puhutaan kuolleille.
Football in Europe is big business and it is essential that fair play and integrity are at the heart of the sport.
Jalkapallo on Euroopassa iso bisnes, ja on välttämätöntä, että reilu peli ja vilpittömyys ovat lajissa keskeisellä sijalla.
business
business (también: revenue, turnover)
It is an important sector in terms of volume of business, the number of workers, its distribution in various European countries and its particular concentration in certain regions.
Ala on merkittävä, sillä liikevaihto on suuri, työntekijöitä on paljon, se on jakautunut useisiin Euroopan maihin ja se on keskittynyt erityisesti tietyille alueille.
business (también: calling, career, craft, metier)
We are going to send it to the regions, to the unions, and to the professional and business organisations, so that this debate is as decentralised as possible.
Lähetämme sen alueille, ammattiliitoille ja ammatti- ja liike-elämän järjestöille, jotta tätä keskustelua käydään mahdollisimman paljon alueellisella tasolla.

Ejemplos de uso para "business" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe need sometimes to temper Utopian environmental demands with business reality.
Utopistisia ympäristövaatimuksia on joskus hillittävä liiketoiminnan totuuksilla.
EnglishThat has driven many dairy farmers in my constituency out of business altogether.
Tämä on saanut monet vaalipiirini maidontuottajat luopumaan tuotannosta kokonaan.
EnglishTrafficking in human beings is now the world's fastest growing criminal business.
Ihmiskauppa on maailmassa tällä hetkellä nopeimmin kasvavaa rikollista toimintaa.
EnglishA new business owner may also be granted individual start-up money and training.
Uuden yrityksen omistaja voi saada henkilökohtaista starttirahaa ja koulutustukea.
EnglishFrom a business perspective, Sao Paolo is the financial capital of South America.
Liiketoiminnan näkökulmasta Sao Paulo on Etelä-Amerikan rahoitusalan pääkaupunki.
EnglishThis WTO business is getting completely out of control and so is the Commission.
Maailmankauppajärjestöasiat ovat riistäytymässä hallinnasta kuten komissiokin.
EnglishTo many fishermen, this represents a drastic change in their business operations.
Monille kalastajille tämä merkitsee suurta muutosta heidän liiketoiminnassaan.
EnglishOut of the 630 people whom he employs in his business, there are 600 Congolese.
Niistä 630 henkilöstä, jotka hän on työllistänyt yritykseensä, 600 on kongolaisia.
EnglishI fear that today defence is too serious a business to be left to politicians.
Pelkään, että nykyään on liian vaarallista jättää puolustautuminen poliitikoille.
EnglishHe sends his apologies for today as he has to go to Austria on urgent business.
Hän ilmoittaa olevansa tänään poissa, koska joutui lähtemään kiireesti Itävaltaan.
EnglishIn the United States, there are places where starting a business takes 10 minutes.
Yhdysvalloissa on paikkoja, joissa yrityksen aloittaminen vie kymmenen minuuttia.
EnglishIt is also crucial to assess the conflicts of interest in this business model.
Lisäksi on erittäin tärkeää arvioida tämän liiketoimintamallin eturistiriitoja.
EnglishThe scapegoat strategy, which worked so well in the 1930s, is back in business.
Syntipukkistrategia, joka toimi niin hyvin 1930-luvulla, maksaa velkansa takaisin.
EnglishWe need to look forward to helping small business to provide jobs for the future.
Meidän täytyy auttaa pk-yrityksiä, jos haluamme luoda työpaikkoja tulevaisuudessa.
EnglishGreater measures which have the agreement of business and the unions are needed.
Tarvitaan parempia toimenpiteitä, jotka liikeyritykset ja liitot hyväksyvät.
EnglishThe business name is a symbol of the company, and should be easily identifiable.
Toiminimi on yritystunnus, jonka pitää erottua selvästi muista liikenimistä.
EnglishThe European fund should not be used as a substitute for normal business investment.
EIR: ää ei pidä käyttää tavanomaiseen liiketoimintaan sijoittamisen korvikkeena.
EnglishCurrency dealing and speculation are regarded as more productive forms of business.
Kansallista valuuttakauppaa ja spekulaatiota pidetään tuottavimpana liiketoimena.
EnglishAt the same time, however, we cannot simply move on to the business of the day.
Samalla emme kuitenkaan voi vain siirtyä käsittelemään jokapäiväisiä asioita.
EnglishOrganized crime is not only the business of what we might call "criminal traders' .
Järjestäytyneessä rikollisuudessa ei ole kyse vain "rikollisista kauppiaista" .