EN carry
volume_up
{sustantivo}

carry
volume_up
kantaminen {sustantivo}
Stop emailing copies of files to yourself or carrying them around on a USB thumb drive.
Lopeta tiedostojen lähettäminen itsellesi tai kantaminen mukana USB-muistitikussa.
We must now learn that carrying the burden of the banks' debt is much worse.
Meidän on nyt opittava, että pankkien velkataakan kantaminen on paljon pahempaa.
Mr President, in relation to the carrying of heavy goods vehicles, this is quite serious as far as Ireland is concerned.
(EN) Arvoisa puhemies, verojen ja maksujen kantaminen raskailta tavaraliikenteen ajoneuvoilta on Irlannin kannalta varsin vakava asia.
carry (también: shipment, transport)
volume_up
kuljettaminen {sustantivo}
Firstly, we know that the ship is the most environmentally friendly mode of transport for carrying passengers and goods.
Ensinnäkin tiedetään, että ihmisten ja tavaroiden kuljettaminen laivalla on muihin kuljetustapoihin verrattuna ympäristöystävällisintä.
Transporting a product on water produces about one percent (1%) of the carbon dioxide that would be produced by carrying the same item the same distance by air.
Tuotteen kuljettaminen vesiteitse tuottaa noin yhden prosentin siitä hiilidioksidista, joka syntyisi saman tuotteen kuljettamisesta saman matkan lentoteitse.
As a keen cyclist I am especially pleased by the provisions for carrying bicycles on the train.
Innokkaana pyöräilijänä olen erityisen tyytyväinen säännöksiin polkupyörien kuljettamisesta junissa.

Ejemplos de uso para "carry" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI consider refusing to carry out a freshly taken democratic decision to be wrong.
Minusta on väärin kieltäytyä toteuttamasta juuri tehtyä demokraattista päätöstä.
EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Me katsoimme asianmukaiseksi toteuttaa tämän parlamentin ehdottaman mukautuksen.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Serbian on lisäksi jatkettava käynnissä olevia uudistuksia ja toteutettava uusia.
EnglishIt is saying to large-scale organisers: 'You can carry on exploiting the fans' .
Se sanoo suurkilpailujen järjestäjille: " Voitte edelleenkin riistää kannattajia."
EnglishThose who carry out the restructuring always argue that they had no other choice.
Järjestelyjen tekijät todistelevat aina, että heillä ei ole muuta mahdollisuutta.
EnglishWe must give Turkey the opportunity to carry out the reforms its country needs.
Turkille on annettava mahdollisuus toteuttaa sille välttämättömät uudistukset.
EnglishWith that in mind, I encourage you to carry on from where your last speeches began.
Näin ollen kehotan teitä jatkamaan aiheesta, jolla aloititte viimeiset puheenne.
EnglishThe Dutch Government intends to carry out 17 more shipments in the coming years.
Hollannin hallitus aikoo toteuttaa vielä 17 vastaavaa toimitusta lähivuosina.
EnglishThat is why we ask the Commission to carry on working with the current legislation.
Siksi pyydämme komissiota jatkamaan työtä voimassa olevan lainsäädännön nojalla.
EnglishWe have neither the competence nor the capacity to carry out that type of task.
Meillä ei ole toimivaltaa eikä valmiutta tällaisten tehtävien suorittamiseen.
EnglishI therefore welcome the fact that you wish to carry out an independent review.
Olenkin tyytyväinen siihen, että haluatte toteuttaa riippumattoman arvioinnin.
EnglishIndeed, we have a right to carry out this process; it is conferred by the treaties.
Meillä on todellakin oikeus järjestää prosessi; se on perussopimusten mukaista.
EnglishParliament had already transferred EUR 30 million less in the overall carry-over.
Parlamentti siirsi kokonaissiirron yhteydessä jo 30 miljoonaa euroa vähemmän.
EnglishIt does not indicate we will just carry on voting with everything that is left over.
Ei ole tarkoitus, että jatkamme äänestystä kaikista jäljelle jääneistä asioista.
EnglishI hope that you and your group do not carry this responsibility, Mr President.
Toivon, että te ja teidän ryhmänne ette ole tästä vastuussa, arvoisa puhemies.
EnglishWe do not have dispensaries built for hospitals which carry out transplants.
Sairaaloita varten ei ole rakennettu klinikoita, jotka suorittavat elinsiirtoja.
EnglishI will certainly continue to rely on your support to carry through those changes.
Luotan todellakin tukeenne näiden muutosten aikaansaamiseksi vastaisuudessa.
EnglishI have no doubt that you will carry out your responsibilities with efficiency.
Minulla ei ole epäilystäkään siitä, ettette hoitaisi tehtäviänne tehokkaasti.
EnglishMorocco is within its rights but, having got to this point, should we carry on?
Marokolla on siihen oikeus, mutta onko tähän tilanteeseen päädyttyämme syytä jatkaa?
EnglishCan we ask Mr Füle to carry out an investigation into honour killings in Turkey?
Voimmeko pyytää komission jäsentä Fülea tekemään tutkimuksen kunniamurhista Turkissa?