Cómo se dice "to carry on" en finlandés

EN

"to carry on" en finlandés

EN to carry on
volume_up
{verbo}

to carry on (también: to continue, to extend, to get on, to go ahead)
The Hungarian Presidency will carry on the work of its Belgian predecessor.
Puheenjohtajavaltio Unkari jatkaa edeltäjänsä Belgian työtä.
I think it is very important to carry on with these special dialogues.
Minusta on hyvin tärkeää jatkaa keskusteluja näistä erityiskysymyksistä.
That is what we should be aiming to do; we can then carry on working on an agreement.
Tähän meidän olisi pyrittävä; voimme sitten jatkaa sopimuksen työstämistä.
to carry on
In fact, in 1993, the Socialist government was already aware of this need and drew up a proposal which at the time it either could not or did not know how to carry forward.
Itse asiassa jo vuonna 1993 sosialistien hallitus, tietoisena sen tarpeesta, laati ehdotuksen, jota se ei tuohon aikaan kyennyt viemään tai osannut viedä eteenpäin.
We welcome the courage of the Finnish initiative, but we believe that this initiative will not seriously enable us to carry out the responsibilities that the European public has entrusted to us.
Olemme iloisia siitä rohkeudesta, jota Suomen aloite on osoittanut ja osoittaa yhä, mutta sanomme, että tällä aloitteella emme voi viedä eteenpäin kansalaisten meille uskomia vastuita.

Traducciones similares para to carry on en finlandés

carry sustantivo
to carry verbo
on preposición

Ejemplos de uso para "to carry on" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI consider refusing to carry out a freshly taken democratic decision to be wrong.
Minusta on väärin kieltäytyä toteuttamasta juuri tehtyä demokraattista päätöstä.
EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Me katsoimme asianmukaiseksi toteuttaa tämän parlamentin ehdottaman mukautuksen.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Serbian on lisäksi jatkettava käynnissä olevia uudistuksia ja toteutettava uusia.
EnglishIt is saying to large-scale organisers: 'You can carry on exploiting the fans' .
Se sanoo suurkilpailujen järjestäjille: " Voitte edelleenkin riistää kannattajia."
EnglishThose who carry out the restructuring always argue that they had no other choice.
Järjestelyjen tekijät todistelevat aina, että heillä ei ole muuta mahdollisuutta.
EnglishWe must give Turkey the opportunity to carry out the reforms its country needs.
Turkille on annettava mahdollisuus toteuttaa sille välttämättömät uudistukset.
EnglishWith that in mind, I encourage you to carry on from where your last speeches began.
Näin ollen kehotan teitä jatkamaan aiheesta, jolla aloititte viimeiset puheenne.
EnglishThe Dutch Government intends to carry out 17 more shipments in the coming years.
Hollannin hallitus aikoo toteuttaa vielä 17 vastaavaa toimitusta lähivuosina.
EnglishThat is why we ask the Commission to carry on working with the current legislation.
Siksi pyydämme komissiota jatkamaan työtä voimassa olevan lainsäädännön nojalla.
EnglishWe have neither the competence nor the capacity to carry out that type of task.
Meillä ei ole toimivaltaa eikä valmiutta tällaisten tehtävien suorittamiseen.
EnglishI therefore welcome the fact that you wish to carry out an independent review.
Olenkin tyytyväinen siihen, että haluatte toteuttaa riippumattoman arvioinnin.
EnglishIndeed, we have a right to carry out this process; it is conferred by the treaties.
Meillä on todellakin oikeus järjestää prosessi; se on perussopimusten mukaista.
EnglishParliament had already transferred EUR 30 million less in the overall carry-over.
Parlamentti siirsi kokonaissiirron yhteydessä jo 30 miljoonaa euroa vähemmän.
EnglishI mean, this is something you can pick up and carry with you anywhere you go.
Sen voi helposti poimia kainaloon ja kantaa mukana, minne sitten onkin menossa.
EnglishIt does not indicate we will just carry on voting with everything that is left over.
Ei ole tarkoitus, että jatkamme äänestystä kaikista jäljelle jääneistä asioista.
EnglishI hope that you and your group do not carry this responsibility, Mr President.
Toivon, että te ja teidän ryhmänne ette ole tästä vastuussa, arvoisa puhemies.
EnglishWe do not have dispensaries built for hospitals which carry out transplants.
Sairaaloita varten ei ole rakennettu klinikoita, jotka suorittavat elinsiirtoja.
EnglishI will certainly continue to rely on your support to carry through those changes.
Luotan todellakin tukeenne näiden muutosten aikaansaamiseksi vastaisuudessa.
EnglishI have no doubt that you will carry out your responsibilities with efficiency.
Minulla ei ole epäilystäkään siitä, ettette hoitaisi tehtäviänne tehokkaasti.
EnglishCan we ask Mr Füle to carry out an investigation into honour killings in Turkey?
Voimmeko pyytää komission jäsentä Fülea tekemään tutkimuksen kunniamurhista Turkissa?