Cómo se dice "case" en finlandés

EN

"case" en finlandés

volume_up
case {sustantivo}

EN case
volume_up
{sustantivo}

1. general

case (también: episode, event, incident, occurrence)
volume_up
tapaus {sustantivo}
This is what the case of Italy, the case of the Kurdish refugees, warns us about.
Se on se, mihin Italian tapaus, kurdipakolaisten tapaus, kehottaa.
This is not entirely theoretical as the case of the Danish cartoons illustrates.
Tämä ei ole täysin teoreettista, kuten tanskalaisten sarjakuvien tapaus osoittaa.
And I could mention other cases, such as the case of the Internet.
On muitakin tapauksia, joita voitaisiin mainita, kuten Internetiin liittyvä tapaus.
case (también: matter, score, situation, status)
volume_up
tilanne {sustantivo}
As is often the case with the web, the picture is one of stark contrasts.
Kuten asianlaita usein on verkosta puhuttaessa, tilanne on hyvin ristiriitainen.
This applies particularly to America, but it will also be the case in Europe.
Tämä koskee erityisesti Yhdysvaltoja, mutta tilanne tulee olemaan sama Euroopassa.
This was the case before last September and the situation has been exacerbated since then.
Tämä oli tilanne ennen viime syyskuuta, ja tilanne on sen jälkeen vain pahentunut.
case (también: criteria, grammar)
If there is a logic to the case, there will be receptiveness in the answer.
Jos asialle on perusteet, vastaus on myötämielinen.
The case for a specific unit dealing with islands is very clear.
Saarten hallinnolliselle yksikölle on hyvät perusteet.
If it is found wanting, then there is a good case for seeking its amendment.
Jos se havaitaan puutteelliseksi, sen muuttamiselle on olemassa hyvät perusteet.
case
There is a strong case to be made for concentration.
Monet seikat puhuvat keskittämisen puolesta.
All these cases show just how topical this report is.
Kaikki nämä seikat osoittavat, että tämä mietintö on todellakin ajan hermolla.
It also includes other cases such as application of a wrong exchange rate in the social fund, and so on.
Kyseinen luku sisältää myös muut tapaukset, kuten väärän vaihtokurssin käytön sosiaalirahastossa tai muut seikat.
case (también: casing, cocoon, chrysalis)
volume_up
kotelo {sustantivo}
Close the computer case and replace any screws you removed when opening the case.
Sulje tietokoneen kotelo ja kiinnitä kaikki avaamasi ruuvit.
Then close the computer case and replace any screws you removed when opening the case.
Sulje tietokoneen kotelo ja kiinnitä kaikki avaamasi ruuvit.
The documentation for your computer typically includes instructions on how to open the case.
Tietokoneen ohjeessa on yleensä kerrottu, miten kotelo avataan.
case
We feel that we should have the option of establishing the facts and constructing a case.
Katsomme, että meidän on voitava selvittää tosiasiat ja muodostaa tapaus.
If the case is so powerful for that abolition, Commissioner Monti, why do you not demonstrate it by actually having the study?
Jos tosiasiat puoltavat selvästi verovapaan myynnin lakkauttamista, komissaari Monti, miksi ette osoita sitä suostumalla tutkimukseen?
He is absolutely right about the situation he has described and you yourself, Commissioner, have now acknowledged the facts of the case.
Hän on ehdottomasti oikeassa kuvaillessaan Kolumbian tilannetta, ja te, komission jäsen, olette nyt tunnustanut tosiasiat.
case (también: plea, suit)
volume_up
oikeusjuttu {sustantivo}
Even today, the news is that the case against France has been suspended or, elsewhere, that it has been dropped.
Vielä tänä päivänäkin kerrotaan uutisissa, että oikeusjuttu Ranskaa vastaan on keskeytetty, tai sitten muualla, että siitä on luovuttu.
While building work has already commenced on the bridge there is a court case underway in Denmark to establish how far the EU directive has been fulfilled.
Samaan aikaan, kun siltaa aletaan rakentaa, on parhaillaan Tanskassa käynnissä oikeusjuttu siitä, missä määrin EU: n direktiivejä on noudatettu.
Every time there is a case brought against the tobacco multinationals, every time damages are proved once again in one of these cases, we see the medical evidence laid bare.
Joka kerta, kun nostetaan oikeusjuttu ylikansallisia tupakkayhtiöitä vastaan, niin joka kerta todistetaan haitat jossakin näistä tapauksista, eli näemme paljaat lääketieteelliset todisteet.
case (también: box, carton, container)
volume_up
rasia {sustantivo}
case (también: display case, showcase)
volume_up
vitriini {sustantivo}
case (también: casket, coffer, magazine)
volume_up
lipas {sustantivo}
case (también: portmanteau, trunk, suitcase)
volume_up
matkalaukku {sustantivo}
case (también: go)
volume_up
asiantila {sustantivo}
The fact that this is the case is largely down to my shadow rapporteurs.
Nykyinen asiantila on pitkälti varjoesittelijöitteni ansiota.

2. coloquial

case (también: dude, bloke)
volume_up
tyyppi {sustantivo} [coloq.]
In any case, the volume and type of data which would have to be registered is overwhelming.
Rekisteröitäväksi toivottujen tietojen määrä ja tyyppi on sen lisäksi valtava.

3. lingüística

case
volume_up
sijamuoto {sustantivo}

Ejemplos de uso para "case" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishPrivacy should not be compromised as happened in the case of the Harbour Report.
Yksityisyyttä ei pitäisi vaarantaa, kuten Malcolm Harbourin mietinnössä tehdään.
EnglishIf that is indeed the case, the matter must be raised at the forthcoming Summit.
Jos asia on todella näin, kysymys on otettava esiin tulevassa huippukokouksessa.
EnglishIn any case, these are vessels the owners of which are paid a scrapping premium.
Nämä ovat joka tapauksessa aluksia, joiden omistajille maksetaan romutuspalkkio.
EnglishThis budget will, in any case, not be adequate to confront all these calamities.
Tämä talousarvio ei missään tapauksessa riitä kaikkien katastrofien torjumiseen.
EnglishIn any case, we are voting against the resolution which includes this condition.
Äänestämme joka tapauksessa tämän määräyksen sisältävää päätöslauselmaa vastaan.
EnglishThat case is pending before the Court of Justice under Registry number C-265/95.
Oikeusasiaa käsitellään Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa numerolla C2-65/95.
EnglishIn this case it is not enough to ask the United States to clarify the situation.
Tässä tapauksessa ei riitä, että Yhdysvaltoja pyydetään selvittämään tilannetta.
EnglishAfrica is a case in point, for poverty there even appears to be on the increase.
Afrikka on osuva esimerkki, sillä köyhyys tuntuu suorastaan lisääntyvän siellä.
EnglishWhy is the Commission not proposing similar terms in the case of avian influenza?
Miksi komissio ei tee samanlaista ehdotusta nyt, kun on kyse lintuinfluenssasta?
EnglishThe idea of setting up a case book and collecting evidence is an excellent idea.
Ehdotus perustaa oikeustapauskokoelma ja kerätä todisteita on erinomainen ajatus.
EnglishIn this particular case, owners affected by zoning have not even been consulted.
Tässä nimenomaisessa tapauksessa alueiden omistajia ei ole edes kuultu asiasta.
EnglishImpact assessments are to be carried out systematically in the case of new laws.
Uuden lainsäädännön osalta on tehtävä järjestelmällisesti vaikutustenarviointeja.
EnglishI know he has worked very hard on this case, as have other Members of Parliament.
Tiedän, että hän on tehnyt paljon asian eteen, kuten muutkin parlamentin jäsenet.
EnglishIn matters of life and death, it should not be a case of having to make choices.
Elämää ja kuolemaa koskevissa kysymyksissä ei saisi joutua tekemään valintoja.
EnglishUnfortunately, previously this did not succeed in the case of certain services.
Valitettavasti tämä ei ole aiemmin onnistunut tiettyjen palvelujen tapauksessa.
EnglishThere has never been a case in which we have not written back to the complainant.
Yhdessäkään tapauksessa emme ole jättäneet kirjoittamatta kantelijalle vastausta.
EnglishI would like to thank Commissioner Tajani, who has ensured that this is the case.
Haluan kiittää komission jäsen Tajania, joka on vakuuttanut, että asia on näin.
EnglishAs my colleague Mr Pinheiro said, ‘Turkey is a special case in the enlargement’.
Kuten kollegani Pinheiro totesi: "Turkki on laajentumisen kannalta erityistapaus."
EnglishIn any case, we have increased the gap between supervisory body and government.
Olemme joka tapauksessa kasvattaneet eroa valvovan elimen ja hallituksen välillä.
EnglishAs is always the case with compromises, not all our proposals have been fulfilled.
Kuten aina, kun on kyse kompromissista, kaikkia ehdotuksiamme ei ole hyväksytty.