Cómo se dice "component" en finlandés

EN

"component" en finlandés

volume_up
component {sustantivo}

EN component
volume_up
{sustantivo}

component
volume_up
osatekijä {sustantivo}
Sugar is a significant component in the consumer’s average shopping basket.
Sokeri on merkittävä osatekijä kuluttajan tavanomaisissa ostoksissa.
It is inevitable that our debates should always have a national component.
Keskusteluissamme on väistämättä aina myös kansallinen osatekijä.
Trade is one component of development, but it is far from being the most important.
Kauppa on yksi kehityksen osatekijä, mutta ei millään muotoa tärkein.
component (también: component part)
volume_up
komponentti {sustantivo}
The principal component of this composite indicator will be the Member State's gross domestic
Yhdistelmäindikaattorin tärkein komponentti on jäsenvaltion bruttokansantuote
So it includes the phasing-in, the social component.
Tässäkin on siis porrastus, sosiaalinen komponentti, mukana.
Despite the civil line of approach, the system will also boast a military component in time.
Siviilipainotteisuudestaan huolimatta järjestelmään tulee ajan myötä myös sotilaallinen komponentti.
component (también: constituent)
volume_up
rakenneosa {sustantivo}
This proposal is the second major component in our defence barriers against BSE.
Ehdotus on toinen tärkeä rakenneosa BSE-taudin torjumiseksi pystyttämässämme suojamuurissa.
Education is cited in key EU documents as a crucial component of future prosperity and growth.
Unionin keskeisissä asiakirjoissa todetaan, että koulutus on ensisijaisen tärkeä rakenneosa tulevaisuuden vaurauden ja kasvun kannalta.
It is equally important, however, that we pay full attention to soil, which is also a component of terrestrial ecosystems and a crucial factor in their sustainable development.
Mutta yhtä tärkeää on kiinnittää koko huomiomme maaperään, joka myös on maapallon ekologisten järjestelmien rakenneosa ja sen kestävän kehityksen jalusta.

Sinónimos (inglés) para "component":

component

Ejemplos de uso para "component" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishUsers may customize some aspects of the Notifications component on Windows XP.
Käyttäjät voivat mukauttaa joitain Windows XP:n ilmoitustoiminnon ominaisuuksia.
EnglishEco-innovation is a major component in winning the fight against global warming.
Ekologinen innovointi on merkittävä tekijä maapallon lämpenemisen torjunnassa.
EnglishEmployment policy has now become a fixed component of European economic policy.
Työllisyyspolitiikasta on nyt tullut kiinteä osa eurooppalaista talouspolitiikkaa.
EnglishFinally, the second pillar must become the core component of agricultural reform.
Lopuksi totean että toinen pilari on asetettava avainasemaan maatalousuudistuksessa.
EnglishIt is a completely separate fuel sector which has also fertiliser as a component.
Se on täysin erillään oleva polttoaineen tuotantoala, jonka osa-alueena on lannoite.
EnglishStudent mobility is clearly a central component of the Europe 2020 strategy.
Opiskelijoiden liikkuvuus on selkeästi keskeinen osa Eurooppa 2020 -strategiaa.
EnglishOne important component to which reference was made earlier is economic relations.
Yksi merkittävä tekijä, johon täällä viitattiin aiemmin, ovat taloudelliset suhteet.
EnglishPrevention is therefore becoming a key component in the Union's external relations.
Ehkäisevästä toiminnasta onkin tulossa keskeinen osa Euroopan unionin ulkosuhteita.
EnglishThe latter are a significant component of the carriers' operational costs.
Nämä muodostavat merkittävän osan liikenteenharjoittajien käyttökustannuksista.
EnglishAll executive pay with a bonus component should also have a loss component.
Kaikkiin johdon palkkoihin, joissa on bonus-osa, on lisättävä myös tappio-osa.
EnglishIntelligent transport is a key component of the solution to these problems.
Älykkäällä liikenteellä on ratkaiseva osuus näiden ongelmien ratkaisemisessa.
EnglishPhosphorus is a key component in several molecules, in many of our molecules of life.
Fosfori on avainosanen monissa molekyyleissä, monissa eliöiden molekyyleissä.
EnglishThe last component, on optical radiation, is now on the agenda for its second reading.
Esityslistalla on nyt viimeisen osan muodostavan optisen säteilyn toinen käsittely.
EnglishThis analysis is particularly important for projects that have a biomass component.
Tämä analyysi on erityisen tärkeä, kun kyse on hankkeista, joissa käytetään biomassaa.
EnglishMy message is that fiscal responsibility is the key component in meeting those needs.
Viestini on, että verovastuu on avaintekijä näiden toiveiden täyttämisessä.
EnglishIts central component is price reductions, amounting to almost 40%, and quota cuts.
Sen keskeinen sisältö on hinnanalennus, lähes 40 prosenttia, sekä kiintiöiden leikkaus.
EnglishThe final component - which will be very important - is contained in Article 8.
Viimeistä elementtiä - joka on hyvin tärkeä - käsitellään 8 artiklassa.
EnglishIn the European Union, nuclear energy also forms a component part of that mix.
Myös ydinenergia on Euroopan unionissa olennainen osa tätä yhdistelmää.
EnglishDue to the issue of global warming, coal cannot be considered a 'transitional component'.
Ilmaston lämpenemisen vuoksi hiiltä ei voida pitää siirtymävaiheen ratkaisuna.
EnglishThis is covered by Amendments 12 and 21, and is a vital component of the Hague Programme.
Asiaa käsitellään tarkistuksissa 12 ja 21, ja se on olennainen osa Haagin ohjelmaa.