Cómo se dice "contribution" en finlandés

EN

"contribution" en finlandés

volume_up
contribution {sustantivo}

EN contribution
volume_up
{sustantivo}

contribution (también: input, stake, wager)
volume_up
panos {sustantivo}
Parliament's resolution will be a modest contribution to that objective.
Parlamentin päätöslauselma on vaatimaton panos tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
This report is a valuable contribution to change, but will anything actually happen?
Mietintö on merkittävä panos muutoksen puolesta, mutta tapahtuuko todella mitään?
This Directive makes a realistic contribution to improving health and the environment.
Direktiivillä annetaan realistinen panos terveyden ja ympäristön parantamiseksi.
contribution (también: donation, endowment, gift)
volume_up
lahjoitus {sustantivo}
This will be the largest contribution to date by any donor to Vietnam.
Tämä on tähän mennessä suurin yksittäinen lahjoitus Vietnamille.
The initial contribution to the Support Fund was approximately EUR 110 million, of which EUR 62 million are earmarked for nuclear projects.
Ensimmäinen lahjoitus tukirahastoon oli noin 110 miljoonaa euroa, joista 62 miljoonaa euroa on varattu ydinvoimahankkeisiin.
contribution
contribution
volume_up
lehtikirjoitus {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "contribution":

contribution

Ejemplos de uso para "contribution" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHer contribution to the advancement of the draft directive has been invaluable.
Hänen panoksensa direktiiviluonnoksen eteenpäin viemisessä on ollut korvaamaton.
EnglishWhat is currently at issue is the Union’s contribution to the rebuilding of Iraq.
Tällä hetkellä tarkastellaan unionin osallistumista Irakin jälleenrakentamiseen.
EnglishTo that extent, the report is a biased contribution to the EMU debate in Sweden.
Tässä mielessä mietintö on puolueellinen puheenvuoro Ruotsin EMU-keskustelussa.
EnglishEmerging economies need to take their share of responsibility and contribution.
Nousevien talouksien on kannettava osansa vastuusta ja annettava oma panoksensa.
EnglishThe European Union will be judged on this contribution and on this commitment.
Euroopan unionia arvioidaan tämän osallisuuden ja tämän sitoumuksen perusteella.
EnglishI feel that our contribution should allow the reference periods to be lengthened.
Mielestäni meidän olisi ehdotuksessamme sallittava vertailujaksojen pidentäminen.
EnglishMadam President, I too am impressed by Mr Martínez's contribution to the debate.
Arvoisa rouva puhemies, kollegamme Martinezin puheenvuoro teki minuun vaikutuksen.
EnglishIn this light, the contribution by Baroness Nicholson of Winterbourne is crucial.
Tämän vuoksi jäsen Nicholson of Winterbournen asiakirja on ratkaisevan tärkeä.
EnglishThe European Union’s contribution to funding granted is even greater than that 28%.
Euroopan unionin osuus myönnetystä rahoituksesta on suurempi kuin 28 prosenttia.
EnglishWe need everyone’s contribution so that Europe can release its full potential.
Tarvitsemme kaikkien panoksen, jotta Euroopan unioni voi toimia täydellä teholla.
EnglishThis is an important contribution to the simplification of European governance.
Tämä on merkittävä teko eurooppalaisen hallinnon yksinkertaistamisen kannalta.
EnglishI allowed you to speak, but you were not actually entitled to your contribution.
Annoin teidän puhua, mutta oikeastaan teillä ei ollut oikeutta puheenvuoroon.
EnglishI hope that you too will be able to make a positive contribution in this matter.
Toivon, että tekin voitte osallistua rakentavalla tavalla asian käsittelyyn.
EnglishThese will hopefully make a real contribution towards easing congestion problems.
Sen avulla voidaan toivottavasti saada todellista helpotusta ruuhkaongelmiin.
EnglishThey make a significant contribution to social and economic cohesion in the EU.
Ne lisäävät merkittävästi myös EU:n sosiaalista ja taloudellista yhteenkuuluvuutta.
EnglishMr President, my contribution relates exclusively to Mr Olle Schmidt's report.
Arvoisa puhemies, käsittelen puheenvuorossani ainoastaan Olle Schmidtin mietintöä.
EnglishThe EPC should monitor each national banking community’s contribution to the SEPA.
EPC:n on hyvä seurata kansallisten pankkisektorien osallistumista SEPAn luomiseen.
EnglishThe Danish contribution will top DKK 15 billion by the turn of the millennium.
Tanskan jäsenmaksu on vuosituhannen vaihteessa pyöreästi 15 miljardia kruunua.
EnglishUniversities and schools must make a contribution to creating a smart Europe.
Yliopistojen ja koulujen täytyy osallistua älykkään Euroopan unionin luomiseen.
EnglishIn our view, the additional nature of the contribution to the Fund is a key issue.
Meistä rahastolle maksettavan rahoitusosuuden täydennettävyys on keskeinen kysymys.