EN

cross {sustantivo}

volume_up
1. general
cross
volume_up
risti {sustantivo}
The International Red Cross also experienced a worsening of the situation.
Myös Kansainvälinen Punainen Risti on joutunut kokemaan tilanteen huonontumisen.
A cross must be hung in Strasbourg, and another in Brussels.
Yksi risti on ripustettava esille Strasbourgiin ja toinen Brysseliin.
This will allow the Red Cross to supply tents, blankets, drinking water and basic essentials.
Näin Punainen Risti voi toimittaa alueelle telttoja, juomavettä ja perustarvikkeita.
cross (también: check)
volume_up
rasti {sustantivo}
. - Mr President, democracy is not just a periodic right to put a cross on a ballot paper.
. - (EN) Arvoisa puhemies, demokratia ei ole ajoittainen oikeus piirtää rasti äänestyslippuun.
On official documents such as birth certificates, instead of Yezidi, a cross is entered or they are left blank as a sign of non-recognition.
Virallisiin asiakirjoihin, kuten syntymätodistuksiin, merkitään jesidin sijaan rasti tai jätetään tyhjä kohta merkiksi siitä, että uskontoa ei tunnusteta.
   – Just one question, Mr President: is there a minimum number that have to have a cross against them for the voting paper to be valid?
   – Arvoisa puhemies, minulla on yksi kysymys: onko olemassa mitään vähimmäismäärää sille, kuinka monessa kohdassa pitää olla rasti, jotta äänestyslippu olisi pätevä?
cross
cross
cross (también: crucifix)
We must be aware, even though it does not bother me personally, that there are people who are bothered by the cross or crucifix because the cross or crucifix reminds them of the Inquisition.
Meidän on oltava tietoisia siitä, vaikka se ei häiritse minua itseäni, että risti tai krusifiksi häiritsee joitakin ihmisiä siksi, että se muistuttaa heitä inkvisitiosta.
cross
cross
cross
2. figurativo
cross
volume_up
taakka {sustantivo} [fig.]
We do not want Africa to become our cross, in fact quite the contrary.
Emme halua, että Afrikka on meille taakka, vaan päinvastoin.
Furthermore, the present VAT system places an excessive burden on businesses and discourages cross-border trade.
Nykyinen arvonlisäverojärjestelmä on yrityksille liian suuri taakka ja sillä on kielteinen vaikutus rajat ylittävään kauppaan.
Unlike them, we did not see the battlefields, because we did not have to cross them with our souls, and very often our bodies, carrying the weight of death.
Toisin kuin he, me emme nähneet sotakenttiä, sillä sielumme tai varsinkaan ruumiimme ei tarvinnut ylittää näitä kenttiä harteillaan kuoleman taakka.
cross
volume_up
vastus {sustantivo} [fig.]
cross
volume_up
harmi {sustantivo} [fig.]

Ejemplos de uso para "cross" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis is a prime example of an area in which cross-border cooperation is necessary.
Tämä on erinomainen esimerkki alasta, jolla rajat ylittävä yhteistyö on tarpeen.
EnglishThe nations of Europe have a right to freedom, to truth, to God and to the Cross.
Euroopan kansakunnilla on oikeus vapauteen, oikeuteen, Jumalaan ja kristinuskoon.
EnglishWe likewise have to develop our assessment of cross-border environmental impact.
Samoin meidän on kehitettävä rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia.
EnglishI do not think we need that for cross-border trade; there is no necessity there.
Minusta me emme tarvitse tätä rajat ylittävälle kaupalle; se ei ole välttämätöntä.
EnglishGauge switches are now being tested there to make it easier to cross the border.
Siellä kokeillaan nyt raideleveyden muunninta rajan ylityksen helpottamiseksi.
EnglishUnlike air and water, soil is not a cross-border issue but a national matter.
Toisin kuin ilma ja vesi, maaperä ei ole rajatylittävä vaan kansallinen kysymys.
EnglishI myself should like to see opportunities exist for cross-border union rights.
Itse haluaisin, että siinä tarjottaisiin rajat ylittäviä järjestäytymisoikeuksia.
EnglishWe must improve the cost efficiency of the supervision of cross-border activities.
Meidän on parannettava rajat ylittävien toimien valvonnan kustannustehokkuutta.
EnglishParliament and the EU Council to charge the same fees for cross-border and national
neuvoston asetuksen nojalla velvollisuus veloittaa sama palvelumaksu sekä maiden
EnglishThe EU has responded with various measures to promote cross-border cooperation:
EU:ssa on pyritty monin eri keinoin edistämään maiden rajat ylittävää yhteistyötä:
EnglishEU decisions of a cross-border nature will fall under that implementing body.
EU: n rajat ylittävät päätökset kuuluvat tuolle toimeenpanovaltaiselle elimelle.
EnglishThe issue of adaptation is cross-cutting and affects several sectoral policies.
Sopeutumista koskeva kysymys on monialainen ja vaikuttaa moniin politiikanaloihin.
EnglishThe EU has been unable to solve this cross-border problem for the past 13 years.
EU ei ole 13 vuodessa onnistunut ratkaisemaan tätä rajat ylittävää ongelmaa.
EnglishWe would then cross a line which we would certainly advise against approaching.
Siinä mentäisiin jo liian pitkälle, emmekä todellakaan toivo niin tapahtuvan.
Englishon a preferred infrastructure for the processing of cross-border retail payments
hallintorakenne toimii. Ensimmäiset tulokset ovat jo nähtävissä. Pankit ovat
EnglishThis amendment was suggested by the Red Cross, and I commend it to this House.
Tämä tarkistus on Punaisen Ristin ehdottama, ja minä suosittelen sen hyväksymistä.
EnglishSomething that should contribute to developing cross-border regions is out of date.
Se, minkä pitäisi edistää rajat ylittävän alueen suunnittelua, on jo vanhentunut.
EnglishIt is an excellent initiative, especially as it gives rise to cross-border projects.
Se on loistava aloite etenkin siksi, että se synnyttää rajatylittäviä hankkeita.
EnglishEffective cross-border protection of intellectual property offers many benefits.
Henkisen omaisuuden kunnollinen rajat ylittävä suojelu tarjoaa suuria etuja.
EnglishECB Opinion on the statistical reporting of cross-border services in Austria
EKP:n lausunto tilastotietojen antamisesta ulkomaisista palveluista Itävallassa