Cómo se dice "to decimate" en finlandés

EN

"to decimate" en finlandés

EN to decimate
volume_up
[decimated|decimated] {verbo}

All sank into silence and the whole country was decimated.
Kaikki vaikeni ja koko maa hävitettiin.
The Irish Sea, as Mrs Langenhagen has said, is an example to us all of how a stock, if not managed correctly, can be decimated.
Kuten jäsen Langenhagen sanoi, Irlanninmeri on meille kaikille esimerkki siitä, miten voidaan suureksi osaksi hävittää kalakanta, mikäli sitä ei hoideta oikein.
It could decimate our economy; make us uncompetitive while the developing world gallops ahead.
Se voisi heikentää talouttamme; tehdä meistä kilpailukyvyttömiä samalla kun kehitysmaat laukkaavat eteenpäin.
There are many in the European Union who feel that it will discriminate against and decimate the beef industry in the European Union, and particularly in my own country.
Euroopan unionissa on monia, joiden mielestä se syrjii ja heikentää naudanliha-alaa Euroopan unionissa ja erityisesti omassa maassani.
We cannot decimate this healthy mackerel stock.
Emme voi tuhota tätä tervettä makrillikantaa.
Aids decimates societies, threatens future generations and compromises economic growth.
Aids tuhoaa kokonaisia yhteiskuntia, uhkaa tulevia sukupolvia ja on talouden elpymisen esteenä.
A woman who was supposed to take part in the attacks but survived has explained that her family was decimated during the American offensives in the Sunni triangle.
Nainen, jonka oli tarkoitus osallistua hyökkäyksiin mutta joka selvisi hengissä, on selittänyt, että hänen perheensä tuhottiin Yhdysvaltojen hyökkäyksissä niin sanottuun sunnikolmioon.
Bees are being decimated by disease and pests with which beekeepers cannot cope alone.
Mehiläisiä harventavat taudit ja tuholaiset, joista mehiläishoitajat eivät selviydy yksinään.

Ejemplos de uso para "to decimate" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe need to protect our fish stocks and not decimate them.
Kalakantoja on suojeltava eikä hävitettävä.
EnglishClimate change has altered the conditions in which farming takes place: new pests are appearing, and natural disasters decimate harvests.
Ilmastonmuutos on muuttanut maanviljelyolosuhteita: uusia tuholaisia ilmaantuu ja luonnonkatastrofit tuhoavat satoja.
EnglishWhat other impact can that have than to decimate services of general interest, and in particular social services of general interest?
Mikä muu vaikutus tällä voisi olla kuin yleishyödyllisten palvelujen ja erityisesti yleishyödyllisten sosiaalipalvelujen tuhoutuminen?
EnglishFinally, if Mrs Lucas' proposals were passed, they would decimate the aviation industry: aviation, tourism, businesses and the aerospace industry.
Lopuksi: jos esittelijä Lucasin ehdotukset hyväksyttäisiin, ne hävittäisivät lentoliikennealan: lentoliikenteen, matkailun, yritykset ja avaruusteollisuuden.
EnglishIt is inseparable from preventing forest fires, disasters which decimate extensive areas of forest annually in southern Europe, particularly in Portugal.
Se liittyy erottamattomasti metsäpalojen torjuntaan, katastrofien, jotka vuosittain tuhoavat laajoja metsäalueita Etelä-Euroopassa ja erityisesti Portugalissa.