Cómo se dice "to define" en finlandés

EN

"to define" en finlandés

EN to define
volume_up
[defined|defined] {verbo}

Nor is it difficult to define a contract or to identify the parameters of compensation.
Ei ole myöskään vaikeaa määrittää sopimusta tai määritellä korvauksen muuttujia.
Nor should it define the precise arrangements for the payment of benefits.
Sillä ei myöskään pitäisi määritellä tarkkoja järjestelyjä etuuksien maksamiselle.
But Mr Blokland should please define the 'best available technology' in Europe for me.
Bloklandin on kyllä syytä määritellä " paras saatavilla oleva tekniikka" Euroopassa.
Nor is it difficult to define a contract or to identify the parameters of compensation.
Ei ole myöskään vaikeaa määrittää sopimusta tai määritellä korvauksen muuttujia.
Who will ultimately define the priorities, and on the basis of which criteria?
Kuka loppujen lopuksi määrittää painopisteet ja minkä perusteiden mukaan?
It is also important to define the role of the counter-terrorism coordinator.
On myös tärkeää määrittää terrorismin torjunnan koordinaattorin rooli.
Its purpose would have to be clearly defined and the rules made clear.
Sen käyttötarkoitus tulee selvästi rajata ja sääntöjen on oltava selkeät.
Perhaps it would be useful to define in advance what is prohibited and to produce a strict framework for acceptable practice.
Ehkä on paikallaan määritellä ensin se, mitä kielletään tekemästä ja rajata tarkasti hyväksyttävä toiminta.
I fully agree that we need to define the political and administrative responsibilities of the European Commission.
Olen täysin samaa mieltä siitä, että on välttämätöntä rajata Euroopan komission poliittisia ja hallinnollisia vastuualueita.
The conditions need to be defined more clearly.
Asiaan vaikuttavia tekijöitä pitääkin täsmentää ja määritellä.
Another crucial factor to be defined is that of the relationship between the European and the national institutions.
On oleellista täsmentää myös unionin toimielinten ja kansallisten instituutioiden välistä suhdetta.
However, I support Amendment No 84, which helps us to define and specify the purpose of the directive more clearly.
Kannatan kuitenkin tarkistusta 84, jonka ansiosta direktiivin tarkoitus voidaan määritellä ja täsmentää entistä selkeämmin.
Public opinion has become more and more complex to define and comprehend.
Yleistä mielipidettä on entistä vaikeampi määritellä ja selvittää.
Mr President, it is a good thing that the European Parliament is defining its position on the Iraq crisis.
On hyvä, että Euroopan parlamentti selvittää tänään suhtautumisensa Irakin kriisiin.
They help to define how Community instruments might best contribute to strengthening EU non-proliferation assistance.
Niiden avulla voidaan selvittää, miten yhteisön välineillä voitaisiin parhaiten vahvistaa EU:n toimintaa joukkotuhoaseiden leviämisen estämiseksi.
to define

Ejemplos de uso para "to define" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIt is sufficient in order to define our position and to show our determination.
Se on kuitenkin riittävä kantamme määrittelemiseksi ja päätöksemme ilmaisemiseksi.
EnglishFor all that Lisbon matters, it will not define this European election campaign.
Lissabonin sopimus ei kuitenkaan määrittele tätä parlamentin vaalikampanjaa.
EnglishThe key challenges for the revision will be to define the scope of the directive.
Tarkistuksen keskeisimpiä haasteita on direktiivin soveltamisalan määrittely.
EnglishHere, it is necessary to define clearly what counts as a special circumstance.
Tässä yhteydessä on määritettävä selvästi, mikä lasketaan erityisolosuhteeksi.
EnglishIt will not do for some to define it in one way, and others in a different way.
Sellainen ei saa käydä päinsä, että se määritetään joka paikassa eri tavalla.
EnglishIt is precisely democracy and debate that define the essence of a Parliament.
Nimenomaan demokratia ja keskustelu määrittävät, mikä on olennaista parlamentille.
EnglishOnce again, I am wondering how to define concepts such as the 'European work'.
Ihmettelen nimittäin jälleen kerran, millä tavoin eurooppalainen teos määritellään.
EnglishThese define clear requirements for the licensing of industrial installations.
Niissä määritellään selkeät vaatimukset lupien myöntämiseksi teollisuuslaitoksille.
EnglishIt will define a methodology that can be used for the various means of transport.
Siinä määritellään menetelmät, joita voidaan käyttää eri liikennemuodoissa.
EnglishThis will be the time to further define and prepare those main areas of work.
Silloin on aika konkretisoida ja muokata yhä edelleen näitä tärkeitä painopisteitä.
EnglishWe need to take this on board and begin to take measures and define a policy.
Tämä olisi vihdoinkin tajuttava. Olisi ryhdyttävä toimiin, kehitettävä politiikkaa.
EnglishIt would not make sense to define general abstract criteria to this effect.
Yleisten teoreettisten ehtojen määrittäminen ei tunnu tässä yhteydessä järkevältä.
EnglishWe must also define relations with the European Space Agency accordingly.
Meidän on myös määriteltävä suhteet Euroopan avaruusvirastoon tämän mukaisesti.
EnglishIt seems to us important that Europe should not define itself as a Christian club.
Pidämme tärkeänä, ettei Eurooppa määrittele itseään kristittyjen kerhoksi.
EnglishUntil we define these choices, we shall be pursuing a strategy of failure.
Ennen kuin nämä valinnat on määritelty, noudatamme epäonnistumisen strategiaa.
EnglishAs we build transparency, we must define roles clearly and distribute them.
Avoimuutta lisätessämme meidän on määriteltävä tehtävät selvästi ja jaettava niitä.
EnglishHowever, here I would like to define our role.
Sopimukseen liitettiin vastaava lauseke, mutta haluaisin tässä luonnehtia tehtäväämme.
EnglishWe can therefore define manufacturing as the decisive factor for our economy.
Voimme siis sanoa, että valmistusteollisuus on taloutemme kannalta merkittävin tekijä.
EnglishThat is the question addressed by the previous speaker and which we must now define.
Se on kysymys, jota edellinen puhuja jo käsitteli ja joka meidän on nyt määriteltävä.
EnglishThere is no reason not to define this problem and not to give it an appropriate name.
Ei ole mitään syytä olla määrittelemättä tätä ongelmaa ja olla antamatta sille nimeä.