Cómo se dice "to depend" en finlandés

EN

"to depend" en finlandés

EN

to depend [depended|depended] {verbo}

volume_up
1. general
Firstly, half of the premium must depend on the quality of the production.
Ensinnäkin puolikkaan palkkiosta täytyy riippua tuotteen laadusta.
It may depend on education and experience, but under no circumstances on gender.
Se voi riippua koulutuksesta tai kokemuksesta, mutta ei missään tapauksessa sukupuolesta.
Remember, a complete picture of reality may depend upon it.
Muistakaa, että kokonainen kuva todellisuudesta saattaa riippua siitä.
2. "on/upon"
to depend (también: to rely on sth)

Ejemplos de uso para "to depend" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTheir culture is being destroyed, along with the animals upon whom they depend.
Heidän kulttuurinsa tuhoutuu yhdessä eläinten kanssa, joista he ovat riippuvaisia.
EnglishThis does not depend in any circumstances on national institutions and authorities.
Tämä ei ole missään oloissa kiinni jäsenvaltioiden elimistä tai viranomaisista.
EnglishReal culture does not depend on regulations or on an endless stream of subsidies.
Aito kulttuuri ei ole riippuvainen sääntelystä tai loputtomasta tukivirrasta.
EnglishIt is certain that in this matter, much will depend on the citizens of Europe.
On varmaa, että tässä asiassa paljon on kiinni Euroopan unionin kansalaisista.
EnglishHowever, in the end its credibility will depend on the way in which it is applied.
Loppujen lopuksi sen uskottavuus riippuu kuitenkin tavasta, jolla sitä sovelletaan.
EnglishThe EU and Russia depend on one another in the areas of energy imports and exports.
EU ja Venäjä ovat toisistaan riippuvaisia energian tuonnin ja viennin alalla.
EnglishThe livelihoods of over 20 000 families depend on tobacco in Extremadura alone.
Yksin Extremaduran alueella yli 20 000 perheen toimeentulo on riippuvainen tupakasta.
EnglishThe competitiveness of European agriculture must not depend upon a single parameter.
Euroopan maatalouden kilpailukykyä ei voida pelkistää ainoastaan tähän muuttujaan.
EnglishThat is why Thursday's vote in the House will depend on each and every Member.
Torstaina täysistunnossa pidettävän äänestyksen tulos riippuu jokaisesta kollegasta.
EnglishOur credibility and the credibility of the Council and Parliament depend on it.
Tätä edellyttää uskottavuutemme, tätä edellyttää neuvoston ja parlamentin uskottavuus.
EnglishThe end of the operation will depend on when the basic objective is achieved.
Operaation päättyminen riippuu siitä, milloin keskeinen tavoite saavutetaan.
EnglishThe credibility of a currency, after all, does not depend only on very high parities.
Valuutta ei myöskään saa uskottavuuttaan siitä, että sen arvo on liian korkea.
EnglishThe scope of the possible revision will depend on the outcome of the impact assessment.
Tämän mahdollisen tarkistuksen laajuus riippuu vaikutustenarvioinnin tuloksesta.
EnglishAnd just like the polar bears, these animals depend on an icy environment.
Aivan kuin jääkarhutkin nämä eläimet ovat riippuvaisia jäisestä ympäristöstään.
EnglishHowever, its success will depend largely on achievable objectives being set.
Onnistuminen riippuu kuitenkin pitkälti mahdollisten tavoitteiden määrittelemisestä.
EnglishThe steps you need to take depend on when you connected your Google accounts.
Tehtävät toimet vaihtelevat sen mukaan, milloin Google-tilit on yhdistetty.
EnglishFish stocks are fated to disappear along with those who depend on them for survival.
Kalakantojen kohtalona on kadota niiden mukana, joiden selviytyminen riippuu niistä.
EnglishObviously, these allocations will depend on the actual progress made with the projects.
Näiden määrärahojen edellytyksenä on tietenkin, että hankkeet todella etenevät.
EnglishNaturally, a very great deal will depend on what kind of amendments Parliament proposes.
Luonnollisesti paljon riippuu siitä, millaisia tarkistuksia parlamentti esittää.
EnglishThe future progress of the European Union will largely depend on this balance.
Merkittävä osa Euroopan unionin tulevaa kehitystä nojaa tähän tasapainoon.