EN

down {sustantivo}

volume_up
down

Ejemplos de uso para "down" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIncidentally, we have seen time and again how bans are watered down in practice.
Me olemme lisäksi kokeneet toistuvasti, miten kieltoja pehmitettiin käytännössä.
EnglishNow is the time, therefore, to look seriously at bringing set-aside down to 0%.
Nyt on siis aika pohtia vakavasti kesannoinnin pudottamista nollaan prosenttiin.
EnglishYet we subsidise the growing of tobacco plants while we cut down cannabis plants.
Siitä huolimatta tuemme tupakan viljelyä samalla kun tuhoamme kannabisviljelmiä.
EnglishThe report sets down pointers for the Commission's future policy on competition.
Mietinnössä esitetään suosituksia komission tulevaa kilpailupolitiikkaa varten.
EnglishBetter insulation would cut the residential energy consumption down by up to 5 %.
Parempi eristys leikkaisi kotitalouksien energiankulutusta jopa viisi prosenttia.
EnglishIt is not sufficient to make long-term plans which are handed down from on high.
Ei ole riittävää tehdä pitkän aikavälin suunnitelmia, jotka annetaan ylhäältä.
EnglishSentences as tough as these have not been handed down in Cuba for several decades.
Näin ankaria tuomioita ei Kuubassa ole annettu moniin vuosikymmeniin ennen tätä.
EnglishOnce the principles of this instrument are laid down, how are they implemented?
Kun tämän välineen periaatteet on määritetty, miten ne oikein pannaan täytäntöön?
EnglishAlthough telephone charges have gone down in many countries, not all charges have.
Vaikka puhelujen hinnat ovat monissa maissa alentuneet, kaikki hinnat eivät ole.
EnglishShut down your Windows To Go workspace, remove the drive, and then start your PC.
Sammuta Windows To Go -työtilasi, irrota muistitikku ja käynnistä tietokoneesi.
EnglishWhen fire enters a forest, it stops only when the entire forest has burned down.
Kun palo levittäytyy metsään, se pysähtyy vasta sitten, kun koko metsä on palanut.
EnglishThe guidelines laid down in March by the European Council are not up to the task.
Eurooppa-neuvoston maaliskuussa laatimat suuntaviivat eivät vastaa tehtäväänsä.
EnglishWhen I read it I feared that CSR in Europe was instead falling down a black hole.
Luin tiedonannon peläten, että yritysten yhteiskuntavastuu katoaa EU:sta kokonaan.
EnglishI am opposed to Amendments 7 and 102 which seek to water down the six-day rule.
Vastustan tarkistuksia 7 ja 102, joilla pyritään vesittämään kuuden päivän sääntö.
EnglishGreen Members of this House have argued that the package has been watered down.
Parlamentin vihreitä edustavat jäsenet ovat väittäneet, että paketti on vesitetty.
EnglishMr Mitchell, price stability is laid down in the Treaty as the principal mandate.
Jäsen Mitchell, hintojen vakaus on tärkein perustamissopimuksessa annettu tehtävä.
EnglishI do therefore ask you to make sure it does not become a watered down version.
Siksi haluaisin pyytää teitä valvomaan, että siitä ei tule vesitettyä versiota.
EnglishIt is not the moment for the European Parliament to lay down any clear criterion.
Nyt ei ole oikea hetki sille, että Euroopan parlamentti asettaa selkeät kriteerit.
EnglishWhilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
Heidän ollessaan hiihtämässä tapahtui onnettomuus, ja he putosivat syvään rotkoon.
EnglishWe believe that it therefore comes down to the how and when of the changeover.
Täytäntöönpanotavalla ja -nopeudella on tässä mielestämme siksi suuri merkitys.