Cómo se dice "down under" en finlandés

EN

"down under" en finlandés

volume_up
down under {sustantivo}

EN down under
volume_up
{sustantivo}

down under
volume_up
Australia {sustantivo}
down under
volume_up
Uusi-Seelanti {sustantivo}

Traducciones similares para down under en finlandés

down sustantivo
Finnish
down adjetivo
down adverbio
to down verbo
under adverbio
under preposición

Ejemplos de uso para "down under" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWhat it does, instead, is lay down frameworks and conditions under which that might be possible.
Sen sijaan siinä laaditaan puitteet ja ehdot, joiden nojalla se voisi olla mahdollista.
EnglishOn the Home tab, in the Image group, click the down arrow under Select.
Napsauta Koti-välilehden Kuva-ryhmästä kohdan Valitse alanuolta.
EnglishNext to each request, tap or click the drop-down list under Response and choose an action.
Napauta tai napsauta kunkin pyynnön vieressä olevaa avattavaa Vastaus-luetteloa ja valitse toiminto.
EnglishThe mandate of this conference will be decided in accordance with the procedures laid down under the Treaties.
Konferenssin tehtävät päätetään perussopimuksissa esitettyjen menettelyjen mukaisesti.
EnglishOn the Home tab, click the down arrow under Brushes.
Napsauta Koti-välilehden Siveltimet-kohdan alapuolella olevaa alanuolta.
EnglishI wanted to try it in the most extreme situations to see if I could slow my heart rate down under duress.
Halusin kokeilla äärimmäisissä tilanteissa nähdäkseni pystynkö alentamaan sykettäni uhattuna.
EnglishOr is it true that the Court of Auditors toned down the report under pressure from the Commission?
Vai pitääkö paikkansa, että tilintarkastustuomioistuin on pehmentänyt kertomusta komission painostuksesta?
EnglishThe credit ceilings laid down under this agreement are also a very positive aspect for the Portuguese market.
Myös tämän sopimuksen mukaiset luoton ylärajat ovat hyvin myönteinen asia Portugalin markkinoille.
EnglishSadly, the modification of the Emissions Trading Scheme has been somewhat watered down under pressure from the industrial lobby.
Valitettavasti päästökauppajärjestelmä on osittain vesitetty teollisuuden edunvalvojien painostuksesta.
EnglishThis study will also assess, more specifically, the effectiveness of quotas laid down under the directive, compared to other support measures.
Tutkimuksessa arvioidaan muun muassa direktiivissä säädettyjen kiintiöiden tehokuutta muihin tukitoimenpiteisiin nähden.
EnglishIn addition, the report lays down the conditions under which ratings issued by third-country agencies can be used in the European Union.
Lisäksi mietinnössä annetaan ehdot, joiden mukaan kolmannen valtion laitoksen antamia luokituksia voidaan käyttää Euroopan unionissa.
EnglishDiscover kangaroos, the Great Barrier Reef, and other Down Under wonders captured by Bing photographers in this free Windows theme.
Tutustu kenguruihin, Isoon valliriuttaan ja muihin Australian ihmeisiin Bingin valokuvaajien taltioimana tässä maksuttomassa Windows-teemassa.
EnglishIndeed, in my country, Ireland, firm financial arrangements have been laid down for farmers under the agricultural policy to be pursued between 2007 and 2013.
Kotimaassani Irlannissa on tosin vahvistettu viljelijöille varmat maatalouspoliittiset rahoitusjärjestelyt vuosiksi 2007-2013.
EnglishIt is quite clear that mutual recognition is possible only if we lay down the minimum conditions under which this recognition is binding.
On täysin selvää, että vastavuoroinen tunnustaminen toteutuu ainoastaan silloin, jos asetetaan vähimmäisehdot, joiden pohjalta sellainen tunnustaminen on sitovaa.
EnglishThese measures should allow enterprises to be fully aware of how to draw down funding under European framework programmes for research and development.
Näiden toimien ansiosta yritysten pitäisi olla täysin tietoisia siitä, miten ne voivat käyttää hyväkseen yhteisön tutkimuksen ja kehityksen puiteohjelmien rahoitusta.
EnglishThe attempt by the EU to lead global efforts against climate change has been watered down under pressure from the industrial lobby and conservative governments.
Teollisuuslobbyn ja konservatiivisten hallitusten painostus on vesittänyt EU:n yrityksen johtaa maailmanlaajuisia pyrkimyksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
EnglishEach Member State must lay down the conditions under which social security benefits are granted, as well as the amount of these benefits and the period for which they are granted.
Kunkin jäsenvaltion on määrättävä sosiaaliturvaetuuksien myöntämisen ehdot sekä näiden etuuksien suuruus ja ajanjakso, jolle niitä myönnetään.
EnglishIt first played the issue down and kept it under wraps and then - at least in some cases - overreacted, even taking measures appropriate to a police state.
Ensin se vähätteli ja salaili asiaa, minkä jälkeen se ylireagoi - ainakin joissakin tapauksissa - ja ryhtyi jopa toimenpiteisiin, jotka ovat ominaisia poliisivaltiolle.
EnglishIf the new European Commission is voted down under the Dutch Presidency, that will go down in history as the moment when European democracy took a step forward.
Jos uusi Euroopan komissio äänestetään nurin Alankomaiden puheenjohtajakaudella, tapaus jää historiaan hetkenä, jona eurooppalainen demokratia otti askeleen eteenpäin.
EnglishWe now know what those two systems come down to: capitalism under the control of the governing party in the largest part of China, and capitalism without that control in Hong Kong.
Tiedämme nyt, mitä nuo kaksi järjestelmää merkitsevät: hallitsevan puolueen valvomaa kapitalismia suurimmassa osaa Kiinaa ja kapitalismia ilman tuota valvontaa Hongkongissa.