Cómo se dice "to eff" en finlandés

EN

"to eff" en finlandés

volume_up
EFF {sustantivo} [abreviación]

EN to eff
volume_up
{verbo}

1. "euphemism for fuck", vulgar

to eff (también: to deposit, to jump, to lay, to place)
to eff (también: to have sex, to marry, to wed, to frig)

Ejemplos de uso para "to eff" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishI welcome the focus on sustainability within the Commission’s EFF proposals.
Kannatan kestävyyden korostamista Euroopan kalatalousrahastoa koskevissa komission ehdotuksissa.
EnglishSocio-economic support can indeed be provided through the EFF, as requested in your report.
Sosiaalis-taloudellista tukea voidaan todella tarjota EKTR:stä, kuten mietinnössänne vaaditaan.
EnglishWe have done it extensively, both in the rescue and restructuring schemes and in the EFF.
Näin on tehtykin laajamittaisesti sekä pelastamis- ja rakenneuudistustukiohjelmissa että EKTR:ssä.
EnglishThe next EFF Committee will have presentations on the use of these possibilities.
Euroopan kalatalousrahaston komitean seuraavassa kokouksessa esitellään kyseisten mahdollisuuksien käyttöä.
EnglishThey are outlined extensively in both the CMO and in the EFF.
Ne on esitelty kattavasti sekä yhteisen markkinajärjestelyn että Euroopan kalatalousrahaston puitteissa.
EnglishThe EFF must therefore be financially reinforced.
Näin ollen Euroopan kalatalousrahasto tarvitsee lisärahoitusta.
EnglishI hope that under the EFF there will be restocking funding available and that it can be taken up.
Toivon, että Euroopan kalatalousrahastosta on saatavissa rahoitusta istutuksia varten ja että sitä voidaan käyttää.
EnglishAt this level of implementation, it is too early to state whether the EFF achieved its objectives.
Täytäntöönpanon tässä vaiheessa on liian aikaista sanoa, onko Euroopan kalatalousrahasto saavuttanut tavoitteensa.
EnglishTogether with the European Fisheries Fund (EFF), these represent the two main instruments for the application of the CFP.
Se muodostaa Euroopan kalatalousrahaston kanssa YKP:n kaksi tärkeintä toteuttamisvälinettä.
EnglishWe are not just making use of EFF funds.
Me emme hyödynnä ainoastaan Euroopan kalatalousrahaston varoja.
EnglishI agree that the EFF reduced funding is insufficient.
Minustakaan EKTR:n typistetty rahoitus ei riitä.
EnglishIt is only from within the EFF.
Varoja saadaan ainoastaan Euroopan kalatalousrahastosta.
EnglishThe Commission further estimates that EUR 550 million will have to come from the programming of EFF operational programmes.
Komission arvioi myös, että Euroopan kalatalousrahaston toimintaohjelmista on saatava määrärahoja 550 miljoonaa euroa.
EnglishIt is one of the two principal means employed - the other being the European Fisheries Fund (EFF) - to translate the CFP into practice.
Se muodostaa yhdessä Euroopan kalatalousrahaston kanssa yhteisen kalastuspolitiikan kaksi tärkeintä toteuttamisvälinettä.
EnglishCertified interim payments sent by Member States to the Commission amount to 5% of the overall EFF allocation.
Jäsenvaltioiden komissiolle lähettämien tietojen mukaan vahvistettujen välimaksujen osuus on 5 prosenttia Euroopan kalatalousrahaston kokonaistuesta.
EnglishUp to 15 September 2010, actual payments only reached EUR 5 000 600, which amounts to 2% of the total EFF allocation.
Toteutuneiden maksujen määrä oli 15. päivään syyskuuta 2010 mennessä ainoastaan 5 000 600 euroa, mikä on vain 2 prosenttia Euroopan kalatalousrahaston kokonaistuesta.
EnglishSo if we really want mixed companies to be a cornerstone of development cooperation, Commissioner, let us give them assistance from the EFF.
Arvoisa komission jäsen jos todella haluamme yhteisyritysten olevan kehitysyhteistyön kulmakivi, antakaa meidän myöntää niille tukea Euroopan kalatalousrahastosta.
EnglishThe new EFF will also provide for more advantageous conditions for scrapping vessels, which was a concern expressed both in your report and that of the Conference of Committee Chairmen.
Uusi EKTR tarjoaa myös edullisemmat ehdot alusten käytöstä poistamiseen, mikä otettiin esille sekä mietinnössä että valiokuntien puheenjohtajakokouksen kertomuksessa.
EnglishIndeed, we have included aquaculture in the definition of the fisheries sector, and support for aquaculture is explicitly quoted as one of the objectives and missions of the EFF.
Vesiviljely on todellakin sisällytetty kalatalousalan määritelmiin, ja vesiviljelyn tukeminen mainitaan nimenomaan yhdeksi Euroopan kalatalousrahaston tavoitteista ja tehtävistä.