EN emerging
volume_up
{adjetivo}

emerging (también: growing, standing, ascensive, mounting)
The growing influence of the emerging countries was evident.
Nousevan talouden maiden kasvava vaikutus oli selkeä.
There are countries such as Vietnam, for example, that a few years ago people thought of in a completely different context, but today it is an emerging economy.
Esimerkiksi Vietnam on maa, jota ihmiset ajattelivat muutama vuosi sitten vielä aivan eri yhteydessä mutta joka on nykyisin kasvava kansantalous.
For this reason, we need very rapidly in the medium term a European coast guard service, not least in view of the new and emerging risk of terrorism.
Tästä syystä tarvitsemme hyvin pikaisesti keskipitkällä aikavälillä eurooppalaisen rannikkovartiointipalvelun, varsinkin kun otetaan huomioon terrorismin uusi ja kasvava uhka.
emerging (también: rising, acclivitous, ascensive, mounting)
The compromise that is emerging appears to be useful, but it will not solve everything.
Esiin nouseva kompromissi näyttää käyttökelpoiselta, mutta ei se kaikkea ratkaise.
Brazil today is an emerging world power, the only one among the Mercosur member states, with a market representing 85% of the Mercosur market.
Brasilia on nykyään nouseva maailmanvalta, ainoa Mercosurin jäsenvaltioista, ja sen markkinat muodostavat 85 prosenttia Mercosurin markkinoista.
At a time when the major victories in the field of human rights are being continually and insidiously undermined, the role of the European Union, as an emerging humanist civilisation, is vital.
Kun ihmisoikeuksien alan suuria saavutuksia poljetaan jatkuvasti ja salakavalasti, Euroopan unionilla on nousevana humaanina sivilisaationa tärkeä tehtävä.
emerging (también: nascent, small, vernal, young)
volume_up
nuori {adj.}
It is a young democracy emerging from the oppressive years of Suharto.
Demokratia on maassa vielä nuori Suharton hallinnon vuosia jatkuneen sorron jälkeen.
Before anyone else, the founding fathers had the intuition that the emerging Europe required robust democratic European institutions to embody the increasingly stronger ties between the Six.
Perustajaisillämme oli ensimmäisenä aavistus siitä, että nuori yhteisö edellytti voimakkaita eurooppalaisia toimielimiä edustaakseen yhä voimakkaampia siteitä kuuden jäsenvaltion kesken.
emerging (también: nascent, incipient)

Sinónimos (inglés) para "emerging":

emerging

Ejemplos de uso para "emerging" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishEmerging economies need to take their share of responsibility and contribution.
Nousevien talouksien on kannettava osansa vastuusta ja annettava oma panoksensa.
EnglishCertain emerging countries, notably oil-exporting countries, have large surpluses.
Tietyillä kehittyvillä mailla, etenkin öljynviejämailla, on huomattava ylijäämä.
EnglishThe re-emerging unseemly debate has caused a great deal of harm to the entire EU.
Toistuva epäasiallinen keskustelu on aiheuttanut paljon harmia kaikkialla EU:ssa.
EnglishTwo approaches are emerging in the search for solutions to modern-day problems.
Etsittäessä ratkaisuja nykyisiin ongelmiin voidaan havaita kaksi lähestymistapaa.
EnglishAn emerging superpower like the European Union would do well to heed this warning.
Euroopan unionin kaltaisen nousevan supervallan olisi hyvä muistaa tämä varoitus.
EnglishThere are three principal messages emerging from these two international meetings.
Näistä kahdesta kansainvälisestä kokouksesta opittiin pääasiassa kolme seikkaa.
EnglishNews is now emerging that thousands of opposition members have been imprisoned.
Nyt olemme saaneet tiedon siitä, että tuhansia hallituksen vastustajia on vangittu.
EnglishWe thought we had eradicated it in western Europe, but it is re-emerging now.
Luulimme hävittäneemme sen läntisestä maailmasta, mutta nyt se on taas leviämässä.
EnglishLike all transformations, the emerging order will produce winners and losers.
Kuten kaikki muutokset, uusikin maailmanjärjestys synnyttää voittajia ja häviäjiä.
EnglishIndia is a strong emerging economy, a new geostrategic pole in Asia as a whole.
Intia on vahva, nopeasti kehittyvä talous, uusi geostrateginen keskus koko Aasiassa.
EnglishWhat action is the Commission taking to prevent bottlenecks that are emerging?
Mihin toimiin komissio aikoo ryhtyä, jotta vältyttäisiin liikenteen pullonkauloilta?
EnglishThey are emerging economies, industrialised countries and very self-aware.
Ne ovat kehittyviä talouksia, teollistuneita maita ja hyvin tietoisia itsestään.
EnglishWorse still, authorisations of genetically modified varieties are emerging.
Vieläkin pahempaa on se, että muuntogeenisten lajikkeiden lupia otetaan käyttöön.
EnglishI would now like to point out, Mr President, some of the main points that are emerging.
Haluaisin korostaa, arvoisa puhemies, joitakin keskeisiä, esiin nousevia kohtia.
EnglishAre we facing chronic pollution, which will last for years, or is a solution emerging?
Joudummeko sietämään vuosia kestävää saastumista, vai onko ratkaisu hahmottumassa?
EnglishObviously, Mrs Gebhardt, there could be better signs emerging from this dialogue.
Jäsen Gebhardt, näistä neuvotteluista voisi syntyä parempiakin tuloksia.
EnglishFinally, emerging countries should be given assistance to develop their internal markets.
Lopuksi totean, että kehitysmaita olisi autettava kehittämään sisämarkkinoitaan.
EnglishWe think it is extremely important to duly assess the emerging challenges.
Mielestämme on erittäin tärkeää arvioida asianmukaisesti tähän liittyviä haasteita.
Englishthese emerging upside risks to price stability in a timely and pre-emptive
hillitään hintavakauteen kohdistuvia hintojen nousupaineita oikea-aikaisesti
EnglishIt is now turning out that there are some very alarming trends emerging in the country.
Nyt on käynyt ilmi, että valtiossa on tapahtunut erittäin huolestuttavaa kehitystä.