Cómo se dice "expressions" en finlandés

EN

"expressions" en finlandés

volume_up
expression {sustantivo}

EN expressions
volume_up
{plural}

expressions
. - Madam President, culture and cultural expressions underpin people's values and identity.
. - (EN) Arvoisa puhemies, kulttuuri ja kulttuuri-ilmaisut ovat ihmisten arvojen ja identiteetin perustana.
These classical languages are the source of many words and expressions in all the languages of Europe and beyond.
Monet Euroopassa ja sen ulkopuolella puhutuissa kielissä käytetyt sanat ja ilmaisut ovat peräisin näistä klassisista kielistä.
In other words, it has basically been a policy instrument, and its manifestations and expressions at various levels demonstrate as much.
Talousarviot ovat siis pohjimmiltaan politiikan harjoittamisen välineitä, minkä niiden julkilausumat ja ilmaisut eri tasoilla osoittavat.
expressions
Such expressions are antiquated in a democratic EU.
Tällaiset ilmaukset ovat vanhentuneita demokraattisessa EU:ssa.
Of course we do not include in that the Commission's expressions of delight at the state of the accounting system.
Emme toki katso, että komission tyytyväiset ilmaukset kirjanpitojärjestelmän tilasta, kuuluvat tähän ryhmään.
   – Mr President, it would seem the expressions of support by these political groups conflict a good deal with regard to this issue.
   – Arvoisa puhemies, tässä asiassa näköjään nämä poliittisten ryhmien tuen ilmaukset menevät aikalailla ristiin.

Ejemplos de uso para "expressions" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
Olemme kuulleet yhteisvastuun ja myötätunnon ilmaisuja sekä tarjouksia avusta.
EnglishI could obviously use stronger expressions here, but let us just stick to this one.
Voisin tietenkin käyttää tässä vahvempiakin ilmaisumuotoja, mutta tyydyn tähän.
EnglishI believe expressions of equality have a profoundly cultural content.
Minusta tasa-arvon ilmenemismuodoilla on syvästi kulttuuriin perustuva sisältö.
EnglishAnd so it is related to empathy, and that's the kind of expressions we look at.
Se liittyy empatiaan, ja juuri sellaisia ilmentymiä me tarkastelemme.
EnglishI would like to thank everyone who was there for these expressions of solidarity.
Haluan kiittää kaikkia paikalla olleita solidaarisuuden osoituksista.
EnglishWe must eschew jargon and unintelligible expressions, as has been said.
Kuten sanottiin, on kaihdettava ammattislangia ja vaikeaselkoisia ilmaisuja.
EnglishI could carry on with vulgar expressions about breweries and organising parties in them.
Voisin jatkaa karkeammilla ilmaisuilla panimoista ja niissä järjestettävistä juhlista.
EnglishIt ignores totally all of the different expressions of State terrorism.
Siinä sivuutetaan täysin kaikki valtion harjoittaman terrorismin muodot.
EnglishMany of our documents use the expressions 'decent work' and 'decent jobs'.
Useissa asiakirjoissamme käytetään ilmauksia ”ihmisarvoinen työ” ja ”kunnolliset työpaikat”.
EnglishExpressions of solidarity have come from all four corners of the globe.
Solidaarisuuden ilmauksia on tullut kaikista neljästä ilmansuunnasta.
EnglishWe are for parties that are alive, are expressions of society and not expressions of bureaucracies.
Kannatamme eläviä puolueita, jotka edustavat yhteiskuntaa eivätkä byrokratiaa.
EnglishI was indeed expecting some further expressions of concern and constructive criticism.
Odotin todellakin lisää huolenilmauksia ja rakentavaa kritiikkiä.
EnglishWe have expressions which apply to very different sets of circumstances.
Meillä on ilmauksia, jotka kuvaavat aivan erilaisia todellisuuksia.
EnglishWe cannot stand for such barbaric acts: they are expressions of hate and intolerance.
Emme voi sietää tällaisia raakalaismaisia tekoja. Ne ovat vihan ja suvaitsemattomuuden ilmauksia.
EnglishThe report is full of hypocritical expressions couched in wearisome, waffling language.
Mietintö on täynnä tekopyhiä ilmaisuja ja väsyttävää hölynpölyä.
EnglishMore than fifteen thousand expressions of interest have been received and will be made public.
Yli 15 000 mielenkiinnon ilmaisua on saatu, ja ne tuodaan julkisuuteen.
English. - I am 'overjoyed' by the number of loud statements and expressions of condemnation!
Olen erittäin iloinen, että täällä ilmaistu niin laajalti vahvasti tuomitsevia kantoja.
EnglishThese expressions of sympathy mean a great deal to the Slovak public.
Nämä myötätunnon osoitukset ovat hyvin tärkeitä Slovakian kansalle.
EnglishIn this example, facial expressions are mapped to the movement commands.
Tässä tapauksessa, kasvojen ilmeet on liitetty liikekomentoihin.
EnglishThe EU uses vague wording and empty expressions of good intent.
EU käyttää epäselvää sanamuotoa ja hyvää tarkoittavia tyhjiä ilmaisuja.