Cómo se dice "to extinguish" en finlandés

EN

"to extinguish" en finlandés

EN to extinguish
volume_up
[extinguished|extinguished] {verbo}

1. general

How can we extinguish the fires of conflict and civil war in these developing countries?
Kuinka voimme sammuttaa konfliktien ja sisällissotien tulet kehitysmaissa?
Islamic fundamentalists and state authorities threaten, and are determined, to extinguish the flame of the freedom of the press in Algeria.
Islamilaiset ja valtion viranomaiset uhkaavat itsepintaisesti sammuttaa lehdistönvapauden liekin Algeriassa.
When it comes to the Community budget, this funding is a drop in the ocean, but, Commissioner, it is a drop of water that will enable many fires to be extinguished.
Yhteisön talousarvion kannalta on kyse vain pisarasta valtameressä, mutta arvoisa komission jäsen, sillä pisaralla voidaan sammuttaa monta metsäpaloa.
A vicious circle has dashed the hopes and extinguished the symbol represented by Haiti.
Noidankehä on tuhonnut toiveet ja hävittänyt Haitin edustaman symbolin.
to extinguish

2. economía

Ejemplos de uso para "to extinguish" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishIn addition, the proposal sets a five-year period for them to extinguish.
Lisäksi ehdotuksessa määritellään niille viiden vuoden vanhenemisaika.
EnglishLet us extinguish the flames of crisis in Albania before it is too late.
Sammuttakaamme tämä tuli hyvissä ajoin Albanian kriisialueella!
EnglishWe dispatched equipment to pump water and to extinguish fires.
Lähetimme laitteita veden pumppaamiseksi ja tulipalojen sammuttamiseksi.
EnglishIf we did, we would basically extinguish free trade and the opportunity for cross-border trade.
Jos tekisimme näin, me periaatteessa poistaisimme vapaan kaupan ja mahdollisuuden rajat ylittävään kauppaan.
EnglishThey want to extinguish the personal and collective rights and democratic freedoms that workers have fought for.
Työntekijöiden saavuttamia yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia perusoikeuksia sekä demokraattisia perusvapauksia pyritään kaventamaan.
EnglishPolitical systems can subjugate wills and extinguish individuality but they can never quench the desire to be free.
Poliittiset järjestelmät voivat alistaa tahdon ja tukahduttaa yksilöllisyyden, mutta ne eivät koskaan voi riistää ihmiseltä halua olla vapaa.
EnglishLet us not extinguish them so soon.
EnglishThere have been arson attacks on Roma camps in the suburbs of Naples, with the mob preventing fire services getting in to extinguish the fires.
Napolin lähiöissä romanileireihin on tehty tuhopolttoiskuja ja ihmisjoukot ovat estäneet palokuntaa sammuttamasta paloja.
EnglishIn contrast, we are seeing the world divided between those who uphold human rights and those who want to brutally extinguish them.
Sitä vastoin näemme maailman jakautuvan niiden kesken, jotka puolustavat ihmisoikeuksia, ja niiden, jotka haluavat julmasti poistaa ne.
EnglishAs honourable Members will know, the European Union has been intensively involved, from the outset, in efforts to contain and extinguish this conflict.
Kuten arvoisat jäsenet tietävät, Euroopan unioni on ollut alusta asti intensiivisesti mukana yrityksissä rajata ja lopettaa tämä konflikti.
EnglishAll of America's political and economic resources will be needed to extinguish the fire at the bank that was ignited with cheap money, debt and speculation.
Halvalla rahalla, velalla ja keinottelulla sytytetyn pankkipalon sammuttamiseen tarvitaan koko USA:n kaikki poliittiset ja taloudelliset resurssit.
EnglishGas is used to extinguish fires and, like fire, is a source of greenhouse gas, so the effects of both the gas and the emissions from the fire must be evaluated.
Kaasua käytetään tulipalojen sammuttamiseen, ja tulen tavoin se muodostaa kasvihuonekaasuja, joten sekä kaasun että tulen aiheuttamien päästöjen vaikutukset on arvioitava.
EnglishYou promised a sort of Euclidean political organisational work where parallel values do not cross over and extinguish each other, although it is a great challenge.
Lupasitte eräänlaista euklidista poliittista organisointia, jossa rinnakkaiset arvot eivät ole keskenään ristiriidassa ja tee toisiaan tyhjäksi, vaikka tämä onkin suuri haaste.