EN fairly
volume_up
{adverbio}

fairly (también: quite, rather, pretty)
volume_up
melko {adv.}
It is a requirement of democracy that voting rules be fairly simple and comprehensible.
Demokratia edellyttää melko yksinkertaisia ja ymmärrettäviä äänestyssääntöjä.
The programme's budget is fairly modest and the objectives are very ambitious.
Ohjelman budjetti on melko vaatimaton ja tavoite hyvin kunnianhimoinen.
We are fairly sceptical about the active and intelligent materials.
Suhtaudumme melko epäilevästi aktiivisiin ja älykkäisiin materiaaleihin.
fairly (también: pretty)
volume_up
aika {adv.}
Your country, Sweden is a fairly exemplary country on this question.
Oma maanne Ruotsi on aika lailla esimerkillinen maa näissä asioissa.
I think you will agree that it is a fairly subtle distinction, Mr Verheugen.
Myöntänette, että tämä on aika nokkelaa, komission jäsen Verheugen.
So I believe that it is now time for some fairly radical new thinking.
Mielestäni nyt olisi aika muuttaa ajattelutapaamme radikaalisti.

Ejemplos de uso para "fairly" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishOn the whole, we have managed to end up with a fairly clear outlook on things.
Kaiken kaikkiaan olemme saaneet aikaan kohtuullisen selkeän katsauksen asioihin.
EnglishAt the moment, public access to the European institutions' documents is fairly good.
Tällä hetkellä EU:n toimielinten asiakirjojen julkinen saatavuus on sangen hyvä.
EnglishIn which of this Parliament's bars and restaurants is fairly traded coffee served?
Missä parlamentin kahviloissa ja ruokaloissa tarkoillaan reilun kaupan kahvia?
English   – Madam President, I thank the Commissioner for his fairly elucidating reply.
   – Arvoisa puhemies, kiitän arvoisaa komission jäsentä selventävästä vastauksesta.
EnglishWe hope, too, that the upcoming elections really will be conducted freely and fairly.
Toivomme myös, että tulevat vaalit toteutetaan todella vapaasti ja rehellisesti.
EnglishIn order to act fairly, we cannot compromise ourselves with double standards.
Jos me haluamme toimia oikeudenmukaisesti, me emme voi sortua kaksoisstandardeihin.
EnglishIt is best to wait for that debate which, I understand, will take place fairly soon.
On parasta odottaa tuota keskustelua, joka ymmärtääkseni käydään varsin pian.
EnglishThe tabled motion for resolution addresses deficiencies critically but fairly.
Päätöslauselmaesityksessä käsitellään puutteita kriittisesti mutta oikeudenmukaisesti.
EnglishAlthough it is still having a positive impact, we feel that it is fairly restricted.
Vaikka sillä onkin myönteinen vaikutus, se on mielestämme varsin rajallinen.
EnglishThey will be calling clearly for the TRIPS Agreement to be applied fairly.
Ne tulevat varmasti vaatimaan TRIPS-sopimuksen oikeudenmukaista soveltamista.
EnglishIt is, indeed, fairly easy to cross frontiers because of the Schengen area' .
Schengen-alueen ansiosta rajat on nimittäin suhteellisen helppo ylittää."
EnglishThe draft regulation itself was fairly straightforward and has been amended.
Asetusehdotus oli itsessään varsin yksinkertainen, ja sitä on tarkistettu.
EnglishWhen it was introduced, it required considerable investment; it was fairly expensive.
Sen toteuttaminen vaati aikoinaan melkoisia investointeja, se oli melkoisen kallista.
EnglishThe Commission will ensure that the procedures are applied appropriately and fairly.
Komissio varmistaa, että menettelyjä sovelletaan asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.
EnglishThe procedure for accessing European money is fairly complicated and impenetrable.
EU:n varojen hakumenettely on varsin monimutkainen ja vaikeaselkoinen.
EnglishWe need money for this and we need the money to be properly and fairly distributed.
Sitä varten tarvitsemme rahaa, ja raha on jaettava asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti.
EnglishIt is fairly clear that the Government of Chad is supporting rebels in Darfur.
On melkoisen selvää, että Tšadin hallitus tukee Darfurin kapinallisia.
EnglishFinland is the only country in the world which is economically fairly dependent on forests.
Suomi on maailman ainoa maa, joka on taloudellisesti varsin riippuvainen metsästä.
EnglishWhere, for example, in the European Union's institutions, can you find fairly traded coffee?
Missä Euroopan unionin toimielimessä voi esimerkiksi nauttia reilun kaupan kahvia?
EnglishThe Council regulation before us is a fairly acceptable compromise.
Nyt käsiteltävänä oleva neuvoston asetus on kutakuinkin hyväksyttävä kompromissi.