EN to get
volume_up
[got|got] {verbo}

1. general

to get (también: can, to bag, to draw, to gain)
We need to get the math; we need to get the statistics out to the American people.
Meidän täytyy saada kaikki numerot ja tilastot amerikkalaisten ulottuville.
That is not the way to get people enthusiastic about a European constitution.
Tämä ei ole oikea tapa saada kansalaiset innostumaan Euroopan perustuslaista.
One was an attempt to get a voluntary agreement with the car industry.
Toinen syy oli yritys saada autoteollisuuden kanssa aikaan vapaaehtoinen sopimus.
The Governor of Lapland remarked how easy it was to get from Lapland to Strasbourg.
Lapin maaherra huomautti siitä, kuinka helppoa oli päästä Lapista Strasbourgiin.
We should be able to get rid of many of the simplistic statements about tendering.
Voisimme päästä eroon monista samaa toistavista hankintoja koskevista lausunnoista.
Our energy consumption is increasing by 2 %, which will not get us anywhere.
Energiankulutuksemme lisääntyy 2 %: lla, ja sillä tavalla ei päästä mihinkään.
Only in this way can we begin to get the marine ecology in some sort of global balance.
Vain tällä tavalla voimme alkaa palauttaa jonkinlaista tasapainoa merten ekologiaan.
So where you get slightly denser areas, gravity starts compacting clouds of hydrogen and helium atoms.
Hieman tiheämmillä alueilla painovoima alkaa tiivistää hiili- ja vetyatomipilviä.
Sometimes we get tired of playing this game.
Tämä leikki alkaa toisinaan kyllästyttää.
Mastery: the desire to get better and better at something that matters.
Osaaminen, halu tulla paremmaksi jossain, millä on merkitystä.
I think that exchange can actually get in the way of the very thing that we want most.
Tuo vaihtokauppa voi tulla haluamamme muutoksen tielle.
You might get this message for one of these reasons:
Tämä ilmoitus voi tulla jostakin seuraavista syistä:
We are determined to get on with the job and make as much progress as possible.
Olemme päättäneet jatkaa työntekoa ja edetä mahdollisimman pitkälle.
Without the cooperation of these countries we will get nowhere.
Jos emme tee yhteistyötä noiden maiden kanssa, emme voi edetä tässä asiassa.
It is more difficult for women to get ahead in their profession.
Naisten on vaikeampaa edetä ammatissaan.
Marine birds, for example, can get caught up as by-catches in nets with small mesh sizes.
Pienisilmäisiin verkkoihin saattaa joutua sivusaaliina muun muassa merilintuja.
It is unacceptable for citizens to get into difficulty over there.
Kansalaiset eivät missään nimessä saa joutua siellä vaikeuksiin.
You might need to go to an add-on manufacturer's website to get the update.
Saatat joutua hankkimaan päivityksen lisäosan valmistajan sivustosta.
This is where they can get to know each other and learn from one another.
He voivat oppia tuntemaan toisensa ja oppia toisiltaan.
The European works councils must be able to get to know each other better.
Yritysneuvoston jäsenten on voitava oppia tuntemaan toisensa paremmin.
You get a fantastic picture of how new materials might be built.
Saatte loistavaa oppia uusien materiaalien rakenteesta.
To get the latest driver, visit the support section of your video card manufacturer's website.
Voit hakea uusimman ohjaimen Internetistä näyttösovittimen valmistajan tukisivuilta.
Once everything you want is on SkyDrive, you can get to your files from the web, anywhere in the world.
Kun kaikki haluamasi on SkyDrivessä, voit hakea tiedostosi WWW:stä kaikkialla maailmassa.
You'll also be able to get files from that machine even if you forgot to add them to your SkyDrive.
Voit jopa hakea tiedostoja kyseisestä koneesta, vaikka olisit unohtanut lisätä ne SkyDriveen.
to get (también: to bring, to bring in)
There are two ways to get this digital media into Windows Movie Maker:
Digitaalimediaa voi tuoda Windows Movie Makeriin kahdella tavalla:
The question is, who produces these substances and how can they get into the European Union?
Kysymys kuuluukin: kuka näitä aineita tuottaa ja kuinka niitä voidaan tuoda Euroopan unioniin?
I would just like to point out that when we get to paragraph 31, there is an oral amendment.
Haluan vain tuoda esiin, että kun pääsemme 31 kohtaan, meillä on suullinen tarkistus.
It is not always easy to get here on time with the lifts we have in Strasbourg.
Täällä Strasbourgissa on hissien takia joskus vaikeaa saapua ajoissa paikalle.
We knew that he was having a rather difficult journey getting to this sitting.
Tiedämme, että hänellä oli vaikeuksia saapua tähän täysistuntoon.
There are areas where I would hope we can get decisions on 19 July, which makes it worthwhile for me at least to go.
Siinä tapauksessa ainakin minun kannattaa saapua paikalle.
Continue with the dialogue and I think that we shall get somewhere.
Jatkakaa vuoropuhelua, ja uskon, että voimme edistyä.
Prime Minister Primakov had been nominated by Russia and there was a chance to get somewhere.
Venäjän pääministeriksi oli nimitetty Jevgeni Primakov, ja asiassa oli mahdollista edistyä.
We shall not get far if we do not put our own house in order first.
Emme voi edistyä siivoamatta omaa taloamme!
The statistic which shows that one in every three people may get cancer would terrify anyone.
Ketä tahansa hirvittää tilastotieto, jonka mukaan yksi kolmesta ihmisestä saattaa sairastua syöpään.
But the people in Asia are starting to eat like we are, which is why they're starting to get sick like we are.
Mutta ihmiset Aasiassa ovat alkaneet syödä kuin me, minkä takia he ovat alkaneet sairastua kuten me.
Breast cancer is a disease that strikes women, but it is important that we men get involved in working towards better procedures.
Rintasyöpään sairastuvat nimenomaan naiset, mutta on tärkeää saada miehet osallistumaan parempien menetelmien kehittämiseen.
to get
to get
to get
to get (también: to pick up)
to get (también: to unlatch)
to get
Sitä vain paneutuu hommaan enemmän.

2. coloquial

I am slowly getting sick of the way we have the same procedure every year for promoting town-twinning.
Vähitellen se alkaa ärsyttää minua: joka vuosi sama menettely, kun on kyse ystävyyskaupunkisuhteiden edistämisestä!
(EL) Madam President, the problem of piracy in the Gulf of Aden, and now in the huge sea area of the Indian Ocean, is still getting worse, despite efforts by EU NAVFOR.
(EL) Arvoisa puhemies, Adeninlahtea ja nyt myös erittäin laajaa aluetta Intian valtamerellä vaivaava merirosvous pahenee edelleen EU NAVFOR -operaation ponnistuksista huolimatta.
As I have stated on several occasions in all the institutional forums, only through research and technological innovation can we get the better of the unemployment which is afflicting Europe.
Kuten minulla on useaan otteeseen ollut tilaisuus korostaa kaikissa toimielimissä, Eurooppaa vaivaava työttömyys voidaan voittaa vain tutkimuksen ja teknologisen innovaation avulla.
And then I needed some sort of way to be able to get back to all the wild dogs that surround my house, and attacked me during my morning walks.
Tarvitsin jonkin tavan kostaa kaikille villikoirille, jotka ympäröivät taloani ja hyökkäilivät kimppuuni aamukävelyilläni.
to get (también: to figure out, to get the hang of)
volume_up
tajuta [tajuan|tajunnut] {vb} [coloq.]
(Naurua) Nyt te tajuatte...
Can getting to know another country, understanding it and experiencing it be considered an attack on the principle of subsidiarity?
Kenties toisen maan tunteminen, tajuaminen ja ymmärtäminen voidaan kokea hyökkäykseksi läheisyysperiaatetta vastaan?
5:59 This led to a full-scale investigation, and I was removed from the house for three days, until they finally decided to ask how I got the bruises.
5:59 Tämä johti täydelliseen selvitykseen, ja minut otettiin huostaan kolmeksi päiväksi, kunnes he viimein tajusivat kysyä, miten sain mustelmat.
to get (también: to figure out)
to get

Ejemplos de uso para "to get" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishYou'll need the homegroup password, which you can get from any homegroup member.
Tarvitset kotiryhmän salasanan, jonka saat keneltä tahansa kotiryhmän jäseneltä.
EnglishAnd, again, a EU standard-size, real person, so you get some sense of the scale.
Taas, EU-standardikokoinen oikea henkilö, jotta saatte käsityksen mittakaavasta.
EnglishYes, the Commissioner was quite right to refer to the obligation to get results!
Arvoisa komission jäsen, mainitsitte tulosvelvoitteen. Miten oikeassa olettekaan!
EnglishEverybody will get the blame; everybody else will be blamed for the uncertainty.
Kaikki muut saavat syyn niskoilleen; aivan varmaan siitä syytetään kaikkia muita.
EnglishThe European Union is willing to get involved here and provide humanitarian aid.
Euroopan unioni on halukas toimimaan asiassa ja tarjoamaan humanitaarista apua.
EnglishI look forward to working with the committee to get to the bottom of this issue.
Odotan yhteistyötä valiokunnan kanssa, jotta tästä asiasta päästään selvyyteen.
EnglishIt is interesting to hear the Commission say that they should not get involved.
On mielenkiintoista kuulla, että komission mukaan sen ei pitäisi puuttua asiaan.
EnglishWill we now get to see what documents really exist and which ones are sensitive?
Nyt näemme, mitä asiakirjoja todella on olemassa, ja mitkä ovat arkaluonteisia.
EnglishAs someone stated, it has taken quite a while to get 27 Member States to ratify.
Kuten joku sanoi, 27 jäsenvaltion saaminen ratifioimaan on kestänyt sangen kauan.
EnglishThat would get you to the moon, and most people now would like you to stay there.
Se riittää kuumatkaan, ja nyt suurin osa ihmisistä toivoisi teidän jäävän tänne.
EnglishYou will get another chance during the second reading of the budget in December.
Joulukuussa talousarvion toisen käsittelyn yhteydessä saatte uuden tilaisuuden.
EnglishThe programme will now finally acquire a legal basis and actually get under way.
Ohjelma saa nyt viimein oikeudellisen perustan ja pääsee toden teolla käyntiin.
EnglishWhat is the purpose of a single market if we fail to get it properly completed?
Mikä on sisämarkkinoiden tarkoitus, jos emme saa niitä toimimaan asianmukaisesti?
EnglishI believe it is one that both the EU and Korea can win if we get the right deal.
Uskon, että sekä EU että Korea voittavat, jos saamme aikaan oikean sopimuksen.
EnglishThey are forced to sell all they have so that their loved ones can get better.
Heidän on myytävä kaikki omistamansa, jotta heidän rakkaimpansa voivat parantua.
EnglishThe loyalty of this House, as Elmar Brok has said, is to get enlargement in place.
Kuten jäsen Brok totesi, parlamentti on sitoutunut laajentumisen toteuttamiseen.
EnglishGet big sound out of a thin, light PC so your movies sound as good as they look.
Hyvä äänentoisto, joten elokuvat kuulostavalta yhtä hyviltä kuin näyttävätkin.
EnglishTourists who are delayed for an hour would get a present of a hundred guilders!
Matkailijat, joiden matka viivästyy yhden tunnin, saavat lahjaksi 100 guldenia!
EnglishWith Parliament supporting me, I am sure we will, so we can get this into being.
Parlamentin tuella olen varma siitä, että onnistumme, että saamme sen perustettua.
EnglishWe have a compromise here and in any compromise we do not all get what we want.
Me olemme tehneet kompromissin, ja kompromississa kaikki eivät saa haluamaansa.