EN to grind
volume_up
[ground|ground] {verbo}

And we must give every encouragement here: Europe's mills grind slowly, but they grind.
Kaikkia on myös kannustettava asiassa: EU:n mylly jauhaa hitaasti, mutta se jauhaa.
Madam President, grinding, mixing, cheating - these are the three buzzwords of the feed industry in Germany.
Arvoisa puhemies, jauhaa, sekoittaa, huijata - siinä on Saksan rehuteollisuuden kolme muotisanaa.
Mr President, ladies and gentlemen, the budget control mills grind slowly and still produce the same old bitter grain.
Arvoisa puhemies, arvoisat naiset ja herrat, talousarvion valvonnan mylly jauhaa hitaasti ja tuottaa aina samaa katkeraa jauhoa.
to grind (también: to pump, to crank)
to grind (también: to cut, to polish, to refine, to sand)
to grind (también: to chafe, to massage, to rub)
to grind (también: to grate, to grit)
to grind (también: to mill)

Ejemplos de uso para "to grind" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishProcesses grind to a halt in Council because of the requirement for unanimity.
Yksimielisyysvaatimuksen vuoksi prosessit jumiutuvat neuvoston käsittelyssä.
EnglishIn time, European integration is likely to grind to a halt as a result of enlargement.
Euroopan yhdentyminen tulee todennäköisesti laajentumisen seurauksena pysähtymään.
EnglishEven if negotiations grind to a halt, the possibilities for dialogue are not exhausted.
Vaikka neuvottelut pysähtyisivät vähitellen, vuoropuhelun mahdollisuudet eivät ehdy.
EnglishThe tragedy is that it will grind so many innocent victims into poverty before it does so.
Tragedia on se, että se ajaa niin monet viattomat uhrit köyhyyteen sitä ennen.
EnglishAre you confident that commerce will not grind to a halt on 1 January 2000?
Oletteko varma, että kauppa ei pysähdy tammikuun 1. päivänä vuonna 2000?
EnglishWill the new Member States support further integration, or will integration grind to a halt?
Tukevatko uudet jäsenvaltiot yhdentymisen jatkamista, vai pysähtyykö yhdentyminen tyystin?
EnglishSo, I shall just grind out my speech, like it or not.
Olkoon, kahlaan puheeni läpi joidenkin huviksi tai harmiksi, miten hyvänsä.
EnglishUltimately, it is the rubbing points in cross-border judicial arrangements that grind down families and children.
Oikeussäännösten erilaisuus eri valtioissa musertaa lopulta perheet ja lapset.
EnglishIt can be a breath of fresh air compared with the everyday grind.
Se voi tuoda virkistävää vaihtelua arjen yksitoikkoisuuteen.
EnglishWe grind the plastic down to about the size of your small fingernail.
Jauhamme muovin pikkusormen kynnen kokoisiksi paloiksi.
EnglishConstantly trying to grind people down is not a solution.
Ihmisten jatkuvat sortamispyrkimykset eivät ole mikään ratkaisu.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the economic growth of the Union is evidently threatening to grind to a halt.
Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, unionin talouskasvu on ilmeisesti hiipumassa.
EnglishIt is claimed that the Internet would grind to a halt or that services would not be able to work uninterrupted.
Väitetään, että Internet romahtaisi tai että palveluja ei voitaisi enää tarjota häiriöttömästi.
EnglishAfter all, without transport, the economy will grind to a halt.
Ilman liikennettä talouskin sitä paitsi pysähtyy.
EnglishI have no axe to grind with the European Commission.
Minulla ei ole mitään moitteita Euroopan komissiota kohtaan.
EnglishThey say that the wheels of God grind exceeding slow.
Sanotaan, että Jumalan rattaat pyörivät erittäin hitaasti.
EnglishWithout loans the world would grind to a complete standstill.
Ilman luottamusta maailmassa ei toimi mikään.
EnglishIt would prevent the undue influence of national bodies who quite often have a political axe to grind.
Se estäisi sellaisten kansallisten laitosten kohtuuttoman vaikutusvallan, joilla on hyvin usein oma lehmä ojassa.
EnglishHowever, we also had to ensure that we did not grind so much off this link that we caused it to break.
Meidän oli kuitenkin myös varmistettava, että emme heikentäneet lenkkejä niin paljon, että ne olisivat katkenneet.
EnglishWe must also respond with action to those who think Europe could grind to a halt and fall into paralysis.
Meidän on vastattava toiminnallamme myös niille, joiden mielestä Eurooppa saattaisi vähitellen pysähtyä ja lamaantua.