1. general
We do not, however, believe this is a Christmas tree, as one Member says, which any old thing can be hung on.
Kuten eräs jäsenistä sanoi, tämä ei ole kuitenkaan mielestämme joulukuusi, johon voi ripustaa mitä tahansa.
I must therefore ask you not to take the proposal for a directive as some kind of tree on which to hang many wishes, concerns and suggestions, correct as these may be.
Saanen siksi pyytää, että direktiiviehdotusta ei pidettäisi puuna, johon voi ripustaa useita tärkeitä toiveita ja ehdotuksia.
Could we ask whoever has hung out this Union Jack to perhaps remove it, unless we are all to hang our flags outside the windows.
Riippumatta siitä, kuka tämän Yhdistyneen kuningaskunnan lipun on kiinnittänyt, voisimmeko ehkä pyytää häntä poistamaan sen, jollemme kaikki aio ripustaa lippujamme ikkunoihin.
The international community should hang its head and the European Union along with it.
Kansainvälisen yhteisön pitäisi hirttää päänsä ja Euroopan unioni sen mukana.
What does he think of his government which hangs opponents and jails election winners?
Mitä mieltä hän on hallituksestaan, joka hirttää vastustajat ja vangitsee vaalien voittajat?
I remember when the Iranian people rose up to get rid of the Shah, and we know how that ended, with a regime that still hangs dozens of people even now.
Valtaan tuli hallinto, joka edelleen hirttää kymmeniä ihmisiä.
I hope that this Parliament will not have to hang its head in shame.
Toivon, että tämän parlamentin ei tarvitse riiputtaa päätään häpeästä.
It is my country which, if it does not relent in this case, should hang its head in shame.
Kotimaani pitäisi riiputtaa päätään häpeästä, jos se ei taivu tässä tapauksessa.
As this spectre of secession hung over the room - and some in this Europe wish to support it - you held your nerve, stood up and said that countries needed to put their cards on the table.
Kun tämä irtautumisen henki leijui salissa - jotkuthan unionissamme haluavat tukea sitä - hallitsitte hermonne, nousitte ylös ja käskitte maiden lyödä korttinsa pöytään.
Europe was no longer in agreement even at the conference on the non-proliferation treaty, but NATO is determined to hang on to its nuclear deterrent, like a blind person clinging to a lamp post.
Eurooppa ei ollut enää yksimielinen edes ydinsulkusopimuskonferenssissa, mutta Nato on päättänyt ripustautua ydinpelotteeseensa kuin sokea lyhtypylvääseen.
A ship was ordered to continue on its way, despite the fact that the president of merchant fleet engineers was hanging on to its ramp.
Alus, jonka keulaporttiin oli ripustautunut kauppalaivaston mekaanikkojen puheenjohtaja, määrättiin jatkamaan matkaansa.
3. coloquial
to hang (también: to let be)

Ejemplos de uso para "to hang" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishEverything that is done in this area must hang together and form a coherent whole.
Kaiken, mitä tällä alueella teemme, täytyy liittyä toisiinsa ja muodostaa kokonaisuus.
EnglishI do not want to hang around waiting for miracle solutions some other day.
En halua notkua täällä odottamassa, että jonakin päivänä ihme tapahtuu.
EnglishOn our success will hang the future of the European social model too.
Onnistumisestamme riippuu myös eurooppalaisen yhteiskuntamallin tulevaisuus.
EnglishIt needs to hang together properly, and more focus on implementation is required.
Prosessin on oltava riittävän johdonmukainen, ja täytäntöönpanoa on korostettava aiempaa enemmän.
EnglishYou don't need a paper to hang on the wall to show that you are an engineer.
Ei tarvita paperia seinälle osoitukseksi siitä, että on insinööri.
EnglishThat is a total disgrace, about which we should hang our heads in shame.
Tämä on todellinen häpeä, johon meidän on suhtauduttava nöyrästi.
EnglishSo, hang on, President Klaus; if they do not give you what you want, do not sign the thing.
Joten sinnitelkää vain, presidentti Klaus; jos ette saa mitä haluatte, älkää allekirjoittako.
EnglishWe all know this, but we need to hang on to the momentum.
Tämän me kaikki jo tiedämme, mutta nyt meidän täytyy pysyä saavutetussa vauhdissa.
EnglishIt is true, as far as I am concerned, that peace could perhaps hang in the balance in the Mediterranean.
On totta, että minun mielestäni rauha saattaa olla vaakalaudalla Välimerellä.
EnglishIf you tell us the Commission, and the Commission says the Council, you hang minority rights.
Jos sanotte meille: "komissio" , ja komissio sanoo: "neuvosto" , tuhoatte vähemmistöjen oikeudet.
EnglishThey hang their own people, including children, and also send terrorists to neighbouring Iraq.
He hirttävät omia kansalaisiaan, myös lapsia, ja myös lähettävät terroristeja naapurimaa Irakiin.
EnglishClick the Connection tab, and then select the Hang up after sending and receiving check box.
Valitse Yhteys-välilehdestä Katkaise yhteys lähettämisen ja vastaanottamisen jälkeen -valintaruutu.
EnglishThe European Commission should hang their heads in shame and should withdraw this proposal immediately.
Euroopan komission olisi painettava päänsä häpeästä ja vedettävä ehdotus välittömästi pois.
EnglishIn Britain we have many hang-ups but, fortunately, not that one.
Meillä briteillä on monia komplekseja, mutta onneksi ei tätä.
EnglishSome are here to try and hang on to what they already have.
Toiset ovat täällä pitääkseen kiinni jo saavuttamistaan eduista.
EnglishPaper can hang around a long time, even, and indeed especially in Europe - we all know that.
Me kaikki tiedämme, että asiat jäävät pelkästään paperille pitkäksi aikaa myös ja erityisesti Euroopassa.
EnglishI have every respect for differences in ethical views, but your line of argument does not hang together.
Kunnioitan kaikin tavoin erilaisia eettisiä näkemyksiä, mutta perustelunne eivät ole loogisia.
EnglishThe fact is that the various policy areas hang together.
Todellisuudessa eri politiikan alat ovat sidoksissa toisiinsa.
EnglishThe argument does not, then, hang together in this respect.
Neuvoston perustelu ei siis ole tältä osin johdonmukainen.
English0:30 Man 2: Okay Glass, hang out with The Flying Club.
0:30 Mies 2: Okei, lasit, aloita "hang-out" lentokerhon kanssa.