Cómo se dice "to hold true" en finlandés

EN

"to hold true" en finlandés

EN to hold true
volume_up
{verbo}

to hold true (también: to go for, to hold up)
Although 150 years old, these words still hold true today.
Tämä pitää paikkansa edelleen, vaikka nämä sanat ovat 150 vuotta vanhat.
It will hold true only if a more functional Single Market unlocks new potential for the implementation of products and activities originating from the EU, and on the markets of the EU.
Se pitää paikkansa vain, jos toimivammat sisämarkkinat avaavat uusia mahdollisuuksia EU:sta peräisin ja EU:n markkinoilla olevien tuotteiden ja toimintojen toteuttamiselle.

Traducciones similares para to hold true en finlandés

hold sustantivo
to hold verbo
true adjetivo
to true verbo
Finnish

Ejemplos de uso para "to hold true" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishHowever, in the main, its statements still hold true and are striking.
Sen tiedot pitävät kuitenkin pääosin edelleen paikkansa ja ovat hätkähdyttäviä.
EnglishDoes this statement still hold true now, after the Lisbon Summit?
Pitääkö tämä toteamus paikkansa vielä nyt, Lissabonin huippukokouksen jälkeen?
EnglishWe have to bear in mind that the notion of the single market should hold true in those areas too.
Täytyy ajatella niin, että sisämarkkinoiden tulisi päteä sielläkin.
EnglishAt times they don't even hold true at America's own borders.
Ja joskus ne eivät edes ole tosia Amerikan omien rajojen sisällä.
EnglishThat saying really does not hold true any more, as it implies that learning is limited to school.
Tämä sanonta ei enää pidä paikkansa, koska se viittaa siihen, että oppiminen on rajoitettu kouluun.
EnglishSecondly, we should bear in mind that what we say about Minsk today will hold true for Kiev tomorrow.
Toiseksi meidän on muistettava, että se, mitä sanomme tänään Minskistä, toteutuu huomenna Kiovassa.
EnglishThe Commission says, ' the assumptions will definitely hold true', but what happens if they do not?
Komissiossa sanotaan: "Oletukset tulevat kyllä toteutumaan." Mitä silloin tapahtuu, jos ne eivät toteudu?
EnglishIt should especially hold true for European citizens who have the right to move and reside freely within the EU.
Sen pitäisi koskea erityisesti EU:n kansalaisia, joilla on oikeus liikkua ja oleskella vapaasti EU:ssa.
EnglishThis trend will also generally hold true for the ten new countries that will soon join the current Member States.
Tämä suuntaus pätee yleisesti myös kymmeneen uuteen jäsenvaltioon, jotka liittyvät pian Euroopan unioniin.
EnglishThat should also hold true for the work of the Commission.
Tämä pätee myös komission toimintaan.
EnglishUnfortunately, these beliefs are based on assumptions that don't always hold true in many countries, in many cultures.
Valitettavasti, nuo uskomukset pohjautuvat oletuksille, jotka eivät aina ole tosia monissa maissa ja monissa kulttuureissa.
EnglishThese facts no longer hold true.
EnglishSecondly, the motor vehicle industry makes several assumptions, about fuels and about various other things, which have to hold true.
Toiseksi autoteollisuudessa tehdään joitakin oletuksia polttoaineesta ja yhdestä jos toisestakin asiasta, joiden pitäisi toteutua.
EnglishHowever, if the Commission's proposals hold true, the Budgets Committee believes that we should be having proper financial rules to cover it.
Jos komission ehdotukset pitävät paikkansa, budjettivaliokunta uskoo meidän tarvitsevan kunnollisia taloudellisia sääntöjä tätä varten.
EnglishWe can also say that the financial crisis demonstrates something else - that the euro's 'one size fits all' standard does not hold true.
Lisäksi rahoituskriisin voidaan sanoa osoittavan myös jotain muuta - nimittäin sen, että euroon liittyvä "yksi koko sopii kaikille" -ajattelutapa ei pidä paikkaansa.
EnglishWe cannot sweep under the carpet things that we believe and hold true to us, because in this fight, it is absolutely essential that Parliament stands up to this.
Syrjään ei saa sysätä asioita, joihin uskomme ja joita vaalimme, sillä tässä taistossa on ehdottoman oleellista, että parlamentti pitää puolensa.
EnglishBut unfortunately the same does not hold true for mandatory social security, although the social partners could have extended the non-discrimination principle to this as well.
Se ei kuitenkaan valitettavasti koske laissa säädettyä sosiaaliturvaa, vaikka työmarkkinaosapuolet olisivatkin voineet laajentaa syrjimättömyysperiaatteen koskemaan myös sitä.