Cómo se dice "to impinge on" en finlandés

EN

"to impinge on" en finlandés

EN to impinge on
volume_up
{verbo}

to impinge on (también: to act, to affect, to impress, to influence)
They block everything that does not appeal to them or that could impinge on their own position of power.
Ajatollahit estävät kaikki toimet, jotka eivät miellytä heitä tai jotka saattaisivat vaikuttaa heidän omaan valta-asemaansa.
Since the commitment which has to be made can impinge noticeably on a nation's finances, it is essential to find solutions which benefit the environment at the lowest possible cost.
Koska tehdyt toimet voivat vaikuttaa suuresti maiden talouksiin, on tärkeää löytää ratkaisuja, joista ympäristö hyötyy mahdollisimman halvalla.
to impinge on (también: to complicate, to hamper)

Traducciones similares para to impinge on en finlandés

to impinge verbo
on preposición

Ejemplos de uso para "to impinge on" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThis would seriously impinge on the right of each Member State to fix and collect tax.
Jokaisen valtion oikeutta määrätä veroista ja kantaa niitä loukattaisiin vakavasti.
EnglishAs a result, we agree that the Community should not impinge upon Member States' competence.
Sen tuloksena katsomme, että yhteisön ei pitäisi puuttua jäsenvaltioiden toimivaltaan.
EnglishWhy impinge upon the powers and responsibilities of the Council of Europe?
Miksi sekaantua Euroopan neuvoston toimivaltaan ja tehtäviin?
EnglishWe do not want to impinge on your rights, but please respect ours!
Emme halua puuttua teidän oikeuksiinne, mutta teidänkin olisi kunnioitettava meidän oikeuksiamme!
EnglishGiven its voluntary and non-binding nature, this form of cooperation does not impinge on the ECB’s independence.
Koska yhteistyö on vapaaehtoista eikä sido EKP:tä, se ei rajoita EKP:n riippumattomuutta.
EnglishIt must be stressed that voluntary modulation must not impinge on Parliament's budgetary powers.
On korostettava, että varojen vapaaehtoisella mukauttamisella ei saa rajoittaa parlamentin budjettivaltuuksia.
EnglishThe effects of these regulations chiefly impinge on women, and they should be changed as soon as possible.
Näiden säädösten seuraukset vaikuttavat etupäässä naisiin, ja ne pitäisi muuttaa mahdollisimman nopeasti.
EnglishThis issue does not impinge on just one type of legislation.
EnglishWe cannot now withdraw those quotas with coercive measures that impinge upon the Member States’ substantive rights.
Emme voi poistaa näitä kiintiöitä nyt pakkokeinoin, jotka vaikuttaisivat jäsenvaltioiden olennaisiin oikeuksiin.
EnglishFinally, the Commission cannot accept Amendment 20 because it would impinge on the Commission's role in executing the programme.
Komissio ei hyväksy myöskään tarkistusta 20, koska se vaikuttaisi komission asemaan ohjelman toteuttamisessa.
EnglishI confirm to the House considerations of that kind never impinge on a decision in relation to food safety.
Vakuutan parlamentille, että tällaiset asiat eivät koskaan vaikuta rajoittavasti elintarvikkeiden turvallisuutta koskeviin päätöksiin.
EnglishIn particular, the Uruguay Round agreement on trade-related investment measures, which impinge on investment.
Mainittakoon erityisesti Uruguayn kierroksella tehty sopimus kaupankäyntiin liittyvistä investointitoimenpiteistä, jotka vaikuttavat investointeihin.
EnglishIn addition, the precautionary measures envisaged in the draft directive impinge on every aspect of the law as it relates to agriculture.
Lisäksi direktiiviluonnoksessa hahmotellut varotoimenpiteet vaikuttavat kaikkiin maatalouteen liittyviin oikeuden aloihin.
EnglishAny aspect of this which may impinge on the Commission' s right of initiative will obviously have to be done through the Commission itself.
Meidän on kuitenkin huomattava, että komission täytyy epäilemättä itse toteuttaa kaikki se, mikä liittyy komission aloiteoikeuteen.
EnglishThe proposed depth limit is a reasonable choice, as it does not impinge on current EU fleet activities, which are much shallower.
Ehdotettu syvyysraja on järkevä valinta, sillä se ei vaikuta EU:n nykyiseen kalastustoimintaan, jota harjoitetaan huomattavasti matalammilla vesillä.
EnglishI should first like to bring you up to date on the question of Iraq itself and how things stand, although this does of course impinge on numerous other issues.
Haluan ensiksi kertoa teille Irakin tilanteesta ja siitä, missä nyt mennään, vaikka tähän liittyykin myös useita muita asioita.
EnglishThey must also ensure that tradition does not impinge upon personal autonomy or violate women's rights and the principle of gender equality.
Niiden on myös varmistettava, etteivät perinteet vaikuta henkilökohtaiseen itsenäisyyteen tai loukkaa naisten oikeuksia ja sukupuolten tasa-arvon periaatetta.
EnglishThe Euratom Treaty does not impinge on the right of any Member State to choose whether or not to use nuclear energy, or to choose whether or not to reprocess spent nuclear fuel.
Euratomin perustamissopimus ei puutu jäsenvaltioiden ydinenergian käyttöä ja ydinjätteiden uudelleenkäsittelyä koskeviin valintoihin.
EnglishIn Europe alone, 100 000 women are victims of trafficking every year and subjected to acts that impinge on their physical integrity and mental health.
Yksin Euroopassa 100 000 naista joutuvat ihmiskaupan uhreiksi joka vuosi, ja heidän ruumiillista koskemattomuuttaan loukataan ja mielenterveyttään vahingoitetaan.
EnglishThat does not impinge on the work of the Council which, after all, appoints the members of the Commission and therefore bears the main responsibility for taking action.
Tämä ei vaikuta neuvoston tehtäviin, sillä neuvosto nimittää aina komission jäsenet ja vastaavasti ottaa ensisijaisen vastuun toimenpiteisiin ryhtymisestä.