Cómo se dice "to improve" en finlandés

EN

"to improve" en finlandés

EN to improve
volume_up
[improved|improved] {verbo}

1. general

improve the EU's defence capabilities especially in the field of crisis management;
parantaa Euroopan puolustusvalmiuksia erityisesti kriisinhallinnan alalla;
At the same time it helps to improve the free circulation of these medicines.
Samanaikaisesti ehdotus parantaa osaltaan tällaisten lääkkeiden vapaata liikkuvuutta.
New negotiations on current sanitary regulations could improve this situation.
Uudet neuvottelut nykyisistä terveyssäännöksistä saattaisivat parantaa tilannetta.
All of this will improve safety levels and increase patients' confidence.
Kaikki tämä edistää turvallisuutta ja lisää potilaiden luottamusta.
We wish to improve social cohesion; we want more social protection.
Haluamme edistää sosiaalista yhteenkuuluvuutta; haluamme lisätä sosiaaliturvaa.
We also want to promote voluntary return and improve the legal guarantees of the procedure.
Haluamme myös edistää vapaaehtoista paluuta ja parantaa menettelyn oikeustakuita.
The EU wants to improve the practical support it gives to SAARC.
EU haluaa kehittää Etelä-Aasian yhteistyöjärjestölle antamaansa käytännön tukea.
Are there any plans to improve mutual understanding between the European Union and Libya?
Onko olemassa suunnitelmia kehittää Euroopan unionin ja Libyan välistä yhteisymmärrystä?
The Member States should make every effort to modernise and improve this system.
Jäsenvaltioiden olisi yritettävä kaikin keinoin nykyaikaistaa ja kehittää tätä järjestelmää.
We are seeing progress in Europe in this area: finances are beginning to improve.
Tällä alueella tapahtuu Euroopassa edistystä, toisin sanoen talous alkaa parantua.
The Roma minority must act responsibly in order to improve their standard of living.
Romanivähemmistön on toimittava vastuullisesti, jotta heidän elintasonsa voi parantua.
It is then that the quality of aid can improve in the areas close to those affected, too.
Siinä tapauksessa avun laatu voi parantua myös lähialueilla.
However, it is also showing the will to improve in many areas.
Se on kuitenkin myös osoittanut halunsa edistyä useilla aloilla.
We also agree about trying to further and benefit from this situation in order to improve conditions and about aiming for a definite improvement in employment.
Olemme samaa mieltä siitä, että yritämme edistyä ja hyödyntää tätä tilannetta olosuhteiden parantamiseksi, ja siitä, että pyrimme parantamaan työllisyyttä selvästi.
As the linkage deadline for structural funds approached at the end of 2000, Ireland dramatically improved its level of compliance with the habitats directive.
Kun rakennerahastojen määräaika tämän edellytyksen täyttymiseksi alkoi lähestyä vuoden 2000 lopussa, Irlanti edistyi äkkiä merkittävästi elinympäristödirektiivin noudattamisessa.
to improve (también: to recuperate)
Confidence may also improve further and foreign trade may recover more strongly than projected.
Luottamus saattaa myös kohentua entisestään, ja ulkomaankauppa saattaa elpyä arvioitua vahvemmin.
If we are to improve the situation, we now need fair framework conditions for rail transport in Europe.
Jotta tilanne voi kohentua, Euroopan rautatieliikenteelle on taattava oikeudenmukaiset kilpailuolot.
Or else the situation would improve, and then, by next spring, everybody would have forgotten about it and nothing would change.
Tai sitten tilanne saattaisi kohentua, eikä ensi keväänä kukaan enää muistaisi sitä, eikä mikään niin ollen muuttuisi.
to improve
According to information then received by the Commission, it appeared that the situation was improving.
Komission sen jälkeen saamien tietojen valossa näyttää siltä, että tilanne on kohenemaan päin.

2. "skills"

to improve (también: to brush up)

Ejemplos de uso para "to improve" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishFor more information, see Improve performance by defragmenting your hard disk.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Suorituskyvyn parantaminen kiintolevyn eheytyksellä.
EnglishAnd we are also going to support some of the amendments, which improve the text.
Ja aiomme puoltaa myös joitakin esitettyjä tarkistuksia, jotka parantavat tekstiä.
EnglishLabelling will also help to improve public health in general and the environment.
Merkitseminen auttaa myös parantamaan yleisesti kansanterveyttä ja ympäristöä.
EnglishThey have a right to organise, agitate and campaign to improve their lot at work.
Heillä on oikeus järjestäytyä, toimia ja kampanjoida parantaakseen työolojaan.
EnglishWe must improve the cost efficiency of the supervision of cross-border activities.
Meidän on parannettava rajat ylittävien toimien valvonnan kustannustehokkuutta.
EnglishThe first is to improve the quality of life of our senior citizens on low incomes.
Ensimmäinen on vähätuloisten iäkkäiden kansalaistemme elämän laadun parantaminen.
EnglishIf they do not improve, then chances of more effective aid will quickly dwindle.
Jollemme edisty tässä asiassa, tehokkaamman tuen edellytykset heikkenevät nopeasti.
EnglishAs hardware speed and performance improve, higher score ranges will be enabled.
Kun laitteistonopeudet ja suorituskyky parantuvat, myös peruspistemäärät kasvavat.
EnglishAttention also needs to be paid to techniques which improve ambient air quality.
Huomiota onkin kiinnitettävä myös ilmanlaatua parantavien tekniikoiden edistämiseen.
EnglishThe Commission is prepared to do as much as possible to improve our cooperation.
Komissio on valmis tekemään kaiken mahdollisen parantaakseen yhteistyötämme.
EnglishEverything hinges on whether we can improve our organisation and our effectiveness.
Kaikki riippuu siitä, pystymmekö parantamaan organisaatiotamme ja tehokkuuttamme.
EnglishI find that accusation cowardly, and it does not help improve the environment.
Mielestäni tämä syytös on pelkurimainen, eikä sillä auteta parantamaan ympäristöä.
EnglishAnother objective is to improve protection for pedestrians involved in accidents.
Toinen tavoite on onnettomuuksiin joutuvien jalankulkijoiden suojelun parantaminen.
EnglishDo we really need to improve it as some Members of this House are suggesting?
Onko sitä siis vieläkin parannettava, niin kuin jotkut kollegoistamme ehdottavat?
EnglishExploiting these matters for political ends does nothing to improve the situation.
Näiden tapausten hyödyntäminen poliittisissa tarkoituksissa ei tilannetta paranna.
EnglishThis report therefore stresses the need to improve the training of air crew.
Tässä mietinnössä korostetaankin navigointihenkilöstön koulutuksen lujittamista.
EnglishThey also improve maternal health when combined with sufficient sex education.
Ne parantavat myös äitien terveyttä, jos niihin yhdistetään riittävä seksivalistus.
EnglishThese changes made it possible to improve the availability and speed of the system.
Näillä muutoksilla pystyttiin parantamaan järjestelmän käytettävyyttä ja nopeutta.
EnglishWe are now being asked to allow a short delay, in order to improve it further.
Nyt meitä pyydetään vähän hengähtämään, jotta voisimme parannella sitä entisestään.
EnglishThirdly, and perhaps the most important point: safety on our roads will also improve.
Kolmanneksi liikenneturvallisuutemmekin paranee, mikä lienee kaikkein tärkeintä.