Cómo se dice "in stages" en finlandés

EN

"in stages" en finlandés

in stages
Se ha informado al equipo bab.la de que falta la traducción de "in stages".

Traducciones similares para in stages en finlandés

in adverbio
in preposición
stages sustantivo
stage sustantivo

Ejemplos de uso para "in stages" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe European Parliament will be fully informed at all stages of this procedure.
Euroopan parlamentti pidetään täysin ajan tasalla menettelyn kaikissa vaiheissa.
EnglishAfter the success of the European Council, there are now two crucial stages ahead.
Eurooppa-neuvoston menestyksen jälkeen edessä on nyt kaksi ratkaisevaa vaihetta.
EnglishThe Commission has been involved in its preparation since the very early stages.
Komissio on ollut mukana prosessin valmisteluissa aivan alkuvaiheista lähtien.
EnglishThe Council of Ministers finally opted for a reduction of 20 % in three stages.
Neuvosto päätyi loppujen lopuksi 20 %: n hinnanalennukseen kolmessa eri vaiheessa.
EnglishWomen must be brought in at all stages of development work and in all policies.
Naisten on päästävä mukaan kaikkiin kehitysyhteistyön vaiheisiin ja politiikkoihin.
EnglishThe provision of humanitarian aid to Haiti was carried out in two classic stages.
Humanitaarista apua on tarjottu Haitille tavanmukaisesti kahdessa vaiheessa.
EnglishHuman societies have passed through various stages of dominant economic theories.
Ihmisyhteisöissä on ollut eri vaiheissa vallalla erilaisia talousteorioita.
EnglishAs regards gas oil, the Council provides for two stages in reducing sulphur content.
Kaasuöljyn osalta neuvosto kaavailee rikkipitoisuuden alentamiseen kahta vaihetta.
EnglishI am optimistic that we will shortly be able to do so the next stages of the procedure.
Olen toiveikas sen suhteen, että näin tapahtuu menettelyn seuraavissa vaiheissa.
EnglishThe various stages in the completion of the single market were a good example of that.
Yhtenäismarkkinoiden loppuun saattamisen eri vaiheet olivat tästä hyvä esimerkki.
EnglishPreparations for 2006 budgets are in their final stages in most euro area countries.
Useimmissa euroalueen maissa viimeistellään parhaillaan vuoden 2006 talousarvioita.
EnglishThe solution whereby biometrics are to be introduced in two stages is a good one.
Biometristen tunnisteiden käyttöönotto kaksivaiheisesti on hyvä ratkaisu.
EnglishAll the various stages of any return policy must be adequately financed.
Palauttamistoimille on niiden kaikissa vaiheissa myönnettävä riittävä rahoitus.
EnglishCommissioner, you have indicated that you will be working in two stages.
Arvoisa komission jäsen, ilmoititte, että toteutatte toimia kahdessa vaiheessa.
EnglishWe are now in the final stages of defining energy performance in appliances.
Olemme nyt loppuvaiheessa määrittelemässä kodinkoneiden energiatehokkuutta.
EnglishThe reforms in 2003/2004 were important stages in the CAP reform process.
Vuosien 2003/2004 uudistukset olivat tärkeä vaihe YMP:n uudistamisprosessissa.
EnglishSuch a clause was already used during the preparatory stages of the Treaty of Amsterdam.
Tällaista lauseketta käytettiin jo Amsterdamin sopimuksen valmisteluvaiheessa.
EnglishStakeholders are actively involved in all stages of this feasibility project.
Sidosryhmät osallistuvat aktiivisesti kaikkiin tämän toteutettavuushankkeen vaiheisiin.
EnglishIt was therefore important to have participated in the first two stages.
Osallistumisellamme kahteen ensimmäiseen vaiheeseen on siis ollut merkitystä.
EnglishEnlargement of the European Union in all its stages meant it acquired new neighbours.
Euroopan unionin laajentuminen sen kaikissa vaiheissa on tuonut sille uusia naapureita.

Aprende otras palabras

English
  • in stages

Incluso más traducciones en el diccionario alemán-español de bab.la.