Cómo se dice "intensify" en finlandés

EN

"intensify" en finlandés

volume_up
intensify {sustantivo}

EN intensify
volume_up
{sustantivo}

intensify
volume_up
tehostus {sustantivo}

Sinónimos (inglés) para "intensify":

intensify

Ejemplos de uso para "intensify" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe are asking them to intensify their efforts, because the challenges are great.
Pyydämme osapuolia tehostamaan ponnistelujaan, sillä haasteet ovat huomattavat.
EnglishThe negotiations on this proposal will intensify under the Austrian presidency.
Itävallan puheenjohtajuuskauden aikana neuvottelut tästä ehdotuksesta tehostuvat.
EnglishIndeed, where at all possible, it would like to intensify this cooperation.
Niin, se haluaisi vielä syventää yhteistyötä siltä osin, kuin se on mahdollista.
EnglishSometimes economic growth may even trigger or intensify tensions in society.
Joskus taloudellinen kasvu voi jopa laukaista tai lisätä yhteiskunnan jännitteitä.
EnglishWork and efforts to make progress on these issues must intensify considerably.
Meidän on tehostettava merkittävästi työtä ja toimia näiden kysymysten edistämiseksi.
EnglishI hope this will provide a new stimulus to intensify action against human trafficking.
Toivon tämän antavan uutta pontta ihmiskaupan vastaisen toiminnan tehostamiselle.
EnglishCan I ask what action the Commission will take to intensify its work with parents?
Voinko kysyä, mihin toimiin komissio ryhtyy tehostaakseen yhteistyötään vanhempien kanssa?
EnglishThere is also room to further increase and intensify work at bilateral level.
Myös kahdenvälisellä tasolla on varaa lisätä ja tiivistää yhteistyötä.
EnglishAny further increase in the quota will intensify the fall in prices faced by milk producers.
Kaikki kiintiön suurentamiset alentavat maidontuottajille maksettavia hintoja.
EnglishI believe we should intensify our trade and investment relations with India.
Kauppa- ja investointisuhteita Intiaan olisi mielestäni tiivistettävä.
EnglishThe EU must intensify efforts related to fighting transborder crime and terrorism.
EU:n on tehostettava ponnistuksiaan rajat ylittävän rikollisuuden ja terrorismin torjunnassa.
EnglishFirst of all, we must intensify research, as I already said in my introduction.
Aivan ensimmäiseksi meidän on tehostettava tutkimusta, kuten jo totesin avauspuheenvuorossani.
EnglishAnd the conflict will intensify later today when we discuss Mr Adam's second report.
Ja ristiriita kasvaa, kun myöhemmin tänään keskustelemme Gordon Adamin toisesta mietinnöstä.
EnglishThe European Union must also further intensify its sanctions policy.
Euroopan unionin on myös kiristettävä rangaistuspolitiikkaansa entisestään.
EnglishThey are already being abandoned, to a degree, and it looks like this will intensify in future.
Ne on jo nyt suurelta osin hylätty, ja jatkossa suuntaus näyttää vain vahvistuvan.
EnglishSecondly, we want to intensify discussions on the impact of enlargement.
Toiseksi haluamme syventää keskustelujamme laajentumisen vaikutuksista.
EnglishThis new scenario leads us to intensify and diversify our relations.
Nämä uudenlaiset näkymät ovat saaneet meidät tiivistämään ja laajentamaan suhteitamme.
EnglishWe must intensify the resolutions and the aid programmes that are already in place.
Meidän on tehostettava nykyisiä päätöslauselmia ja tukiohjelmia.
EnglishFinally, the debate on cohesion policy will intensify in the coming months.
Lopuksi, keskustelu koheesiopolitiikasta vilkastuu lähikuukausina.
EnglishSouth Africa and other African countries must intensify the pressure against Robert Mugabe.
Etelä-Afrikan ja muiden Afrikan valtioiden on painostettava Robert Mugabea voimakkaammin.