Cómo se dice "investment management" en finlandés

EN

"investment management" en finlandés

Mira frases de ejemplo para usos de "investment management" en distintos contextos.

Traducciones similares para investment management en finlandés

investment sustantivo
to invest verbo
management sustantivo

Ejemplos de uso para "investment management" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishUnfortunately that much is true for both infrastructure management and investment.
Valitettavasti tämä pätee sekä infrastruktuurin hallintaan että investointeihin.
EnglishIt is largely irrelevant to set capital requirements on the investment management firms themselves.
Varainhoitoyrityksille itselleen on pitkälti merkityksetöntä asettaa pääomavaatimuksia.
EnglishUCITS are a vital part of the European - and, yes, of the Scottish - investment management industry.
Yhteissijoitusyritykset ovat elintärkeä osa Euroopan ja totta kai myös Skotlannin sijoitusten hoidon alaa.
EnglishWe have going through this House next year the Alternative Investment Fund Management Directive.
Ensi vuonna tässä parlamentissa käydään läpi vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajia koskevaa direktiiviä.
EnglishIn Scotland, there is a long tradition of investment management going back to the opening of the American west in the 19th century.
Skotlannissa varainhoidolla on pitkät perinteet, jotka ulottuvat aina Amerikan lännen avautumiseen 1800-luvulla.
EnglishThe assets are managed by an external invesment manager and a custodian according to a investment management mandate given by the ECB.
Ulkopuolinen salkunhoitaja ja omaisuudensäilyttäjä hoitavat eläkerahaston varoja EKP:n antaman valtuutuksen mukaisesti.
EnglishHowever, this does not detract from the fact that investment and management rules can also serve the interests of people other than pension scheme members.
Se ei merkitse kuitenkaan sitä, että sijoituksiin ja hallintaan liittyvien säännösten ei pidä palvella muiden kuin korvausten saajien etuja.
English. - (ES) Since 1977, most financial services, including insurance and investment fund management, have been exempt from VAT.
Suurin osa rahoituspalveluista, myös vakuutus- ja investointialan sijoitusrahastopalveluista, on vuodesta 1977 asti ollut vapautettuja arvonlisäverosta.
EnglishThey may be considered an investment, the management of which requires specific knowledge that the growers of agricultural products (farmers) do not possess.
Niitä voidaan pitää investointina, jonka hallinta edellyttää erityistietämystä, jota maataloustuotteiden kasvattajilla (maanviljelijöillä) ei ole.
EnglishMr President, I refer to the common position on Directive 1998/242 and the capital requirements that it will impose on investment management firms.
Arvoisa puhemies, viittaan yhteiseen kantaan direktiivistä 1998/242 ja pääomavaatimuksiin, jotka siinä asetetaan sijoitustoimintaa harjoittaville yrityksille.
EnglishThis agreement also provides more choice of pension funds because it opens up the European market in investment management and pension administration.
Tällä sopimuksella eläkejärjestelmiin saadaan myös suurempi valinnan mahdollisuus, koska sen ansiosta Euroopan markkinat avataan sijoitusten hoidolle ja eläkkeiden hallinnoinnille.
EnglishLastly, the proposal states that the administrative expenditure resulting from the liquidation, investment and management of the Research Fund will be covered by the general budget.
Lisäksi ehdotuksessa esitetään, että tutkimusrahaston purkamisesta, investoinneista ja hallinnoinnista syntyvät hallintokulut rahoitettaisiin yleisestä talousarviosta.

Aprende otras palabras

English
  • investment management

Echa un vistazo al diccionario español-italiano de bab.la.