EN loosely
volume_up
{adverbio}

loosely (también: slack)
This requirement should not be applied as loosely as on previous occasions.
Kyseistä vaatimusta ei pitäisi soveltaa yhtä löysästi kuin aikaisemmin.
Was the extremely slippery road surface to blame, or rolls of paper loaded too loosely onto the vehicle; or was the accident that took the lives of 23 young people due to something else?
Oliko syynä erityisen liukas tienpinta vai rekka-autoon liian löysästi pakatut paperirullat, vai johtuiko 23 nuoren ihmisen hengen vaatinut onnettomuus jostain muusta syystä?
loosely
The criticisms voiced by certain opponents of this directive are only loosely related to its draft.
Joidenkin direktiivin vastustajien esittämät kriittiset huomautukset liittyvät vain löyhästi direktiiviehdotukseen.
It is, therefore, hard to understand why EU rules would be loosely transposed into national legislation when they do not take account of the variations existing between countries.
Näin ollen on vaikea ymmärtää, miksi EU:n säännöt pitäisi siirtää löyhästi osaksi kansallista lainsäädäntöä, kun niissä ei oteta huomioon maiden välisiä eroja.

Ejemplos de uso para "loosely" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAre we making a big mistake in loosely matching sums to later expenditure?
Teemmekö suuren virheen sovittamalla rahamääriä vapaasti yhteen tulevien menojen kanssa?
EnglishThe Code must be reviewed and should not merely be a set of guidelines, loosely interpreted.
Sääntöjä on tarkistettava, eikä niiden pitäisi olla vain suuntaviivoja, joita tulkitaan väljästi.
EnglishOn a loosely related note, I cannot help but wonder what has happened to the integrity of the European Union’s policy.
En voi olla ihmettelemättä, mitä on tapahtunut Euroopan unionin politiikan yhtenäisyydelle.
EnglishIf I might put it rather loosely, it is on that basis that legislation can be drafted with varying degrees of rigour.
Väljästi ottaen tämä tarkoittaa, että lainsäädännön ankaruusaste voi vaihdella hyödyllisyyden mukaan.
EnglishBoth of these categories are very loosely defined.
Molempien näiden luokkien rajat ovat hyvin hämärät.
EnglishI could phrase this loosely.
Asian voisi muotoilla huolimattomastikin.
EnglishThe loosely-framed common position must be tightened up to discourage free-riders who do not take responsibility for their own waste.
Väljää yhteistä kantaa on tiukennettava ja näin peloteltava vapaamatkustajia, jotka eivät ota vastuuta omista jätteistään.
EnglishI repeat what I said last month that those who talk loosely about independence are only going to make the situation worse, not better.
Toistan, mitä sanoin viime kuussa, että itsenäisyydestä vapaasti puhuvat ainoastaan pahentavat tilannetta, eivät paranna sitä.
EnglishWith its own legal personality, the Union is changing from a forum of loosely cooperating states to a historic, independent player.
Omalla oikeushenkilöydellään unioni muuttuu löyhää yhteistyötä tekevien valtioiden foorumista historiallisesti merkittäväksi, itsenäiseksi tekijäksi.
EnglishIt does, of course, need to include all the subjects which are loosely described as gender mainstreaming, to which the honourable Member referred in the debate.
Siihen on tietenkin sisällytettävä myös kaikki sukupuolten tasa-arvoon liittyvät seikat, mihin parlamentin jäsen viittasi keskustelussa.
EnglishThe Commission proposal only loosely defines who will be affected, and quite a number of possible target countries are not at all non-industrialised.
Komission ehdotuksessa mahdolliset kohteet määritellään hyvin väljästi, eikä huomattava osa mahdollisista kohdemaista suinkaan ole teollistumattomia.
EnglishThe practice of fundamental rights such as expressing one’s opinion can even be loosely interpreted as espionage on the basis of specific law on national security.
Perusoikeuksien, kuten mielipiteen ilmaisun, harjoittaminen voidaan hatarasti määritellyn kansallista turvallisuutta koskevan lain perusteella tulkitakin vakoiluksi.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, there is an old German nursery rhyme which loosely translates as: ' I ride with the mail, I ride with the post.
Arvoisa puhemies, hyvät kollegat! Vanhassa saksalaisessa lastenlaulussa sanotaan tähän tapaan: " Ajetaan postilla, ajetaan postilla, ajetaan etanapostilla, joka ei maksa penniäkään."
EnglishWhereas the Commission has phrased the substantive elements on which action is to be based, fairly loosely, this Parliament has curtailed these with its additions.
Siinä missä komissio, luultavasti tiedostamatta, jättää melko avoimiksi sisällölliset elementit, joihin toimintojen tulee perustua, parlamentti rajoittaa niitä lisäyksillään.
EnglishInstead of presenting a well thought out and coherent proposal, the Commission presented a proposal that is loosely defined and whose sole aim is to make budgetary savings.
Harkitun ja johdonmukaisen ehdotuksen sijasta komissio on kuitenkin esittänyt yksittäisen ehdotuksen, jonka ainoana tarkoituksena on saada aikaan talousarviosäästöjä.
EnglishEurojust and the European Judicial Network should not stand alongside each other or only enter loosely into contact with each other; they need to be bound together in one unit.
Eurojust ja Euroopan oikeudellinen verkosto eivät saa toimia rinnakkain tai olla pelkästään löyhässä yhteydessä toisiinsa, vaan ne on liitettävä yhdeksi kokonaisuudeksi.