EN

to lower [lowered|lowered] {verbo}

volume_up
(Just look at the French Government's decisions to lower taxes).
(Katsokaa vaikka Ranskan hallituksen päätöksiä alentaa veroja.)
This will lead to more choice and lower prices for spare parts.
Se lisää valinnanvaraa ja alentaa varaosien hintoja.
Given these circumstances, it is more obvious to lower, rather than increase, the pensionable age.
Näissä olosuhteissa on luonnollisempaa pikemminkin alentaa eläkeikää kuin korottaa sitä.
As a result, it will be possible to lower progressively the maximum levels to follow this downward trend.
Sen ansiosta enimmäistasoja voidaan laskea asteittain tämän laskusuuntauksen noudattamiseksi.
Free and fair competition was supposed to lower prices.
Vapaan ja tasapuolisen kilpailun oli määrä laskea hintoja.
And then later in the year Mr Nielson was told they were going to lower them all over again.
Komission jäsen Nielsonille kerrottiin myöhemmin, että lääkkeiden hintoja aiottiin laskea entisestään.
I especially welcome the committee's decision to lower the thresholds involved.
Olen tyytyväinen varsinkin valiokunnan päätökseen madaltaa käytössä olevia kynnyksiä.
Why do we want to lower the standards which are currently very high in the Netherlands?
Miksi haluamme madaltaa Alankomaissa tällä hetkellä olevia erittäin korkeita standardeja?
We are not suggesting that our social standards should be lowered.
Emme ehdota, että sosiaalisia normeja pitäisi madaltaa.
Better services, greater comfort, less travelling time, increased safety and possibly also lower prices.
Palvelu paranee, matka on miellyttävämpi, aikaa säästyy, turvallisuus paranee ja hinnatkin voivat alentua.
Pending this harmonisation, there should be no lowering of standards.
Kuluttajansuojan taso ei saa alentua, ennen kuin tällainen yhdenmukaistaminen toteutuu.
(PT) Ageing populations and ever-lower levels of employment among older people are threatening the sustainability of pension schemes.
(PT) Ikääntyvä väestö ja jatkuvasti alentuva ikääntyvien ihmisten työllisyysaste uhkaavat eläkejärjestelmien kestävyyttä.
to lower (también: to lour)

Ejemplos de uso para "to lower" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishAnd, with a lower limit of 1%, the feasibility threshold is more than satisfied.
Toteuttamiskelpoisuuden kynnys ylittyy kuitenkin jo yhden prosentin alarajalla.
EnglishEurope - and I am finishing here - must not lower its guard on this front either.
Lopuksi toteaisin, ettei Euroopan valppauden pidä herpaantua myöskään tältä osin.
EnglishThis suggests that there is no immediate urgency to lower the current age limit.
Tämä viittaa siihen, että nykyisen ikärajan alentamiseen ei ole välitöntä tarvetta.
EnglishIt is not sensitive to levels of income and penalises lower-income households.
Siinä ei oteta huomioon tulotasoa, ja se rankaisee pienituloisia kotitalouksia.
EnglishOur inflation rate is now lower than that in a number of other EU Member States.
Inflaatioasteemme on nyt alhaisempi kuin monissa muissa EU:n jäsenvaltioissa.
EnglishRun the Performance troubleshooter by clicking Next in the lower-right corner.
Suorita suorituskyvyn vianmääritys valitsemalla oikeassa alakulmassa Seuraava.
EnglishAnd the cardiac PET scan shown on the lower left, the blue means no blood flow.
Sydämen PET-kuva alhaalla vasemmalla -- sininen merkitsee, ettei veri kierrä.
EnglishAt the same time, the number of students in the new Member States is much lower.
Samalla opiskelijoiden määrä uusissa jäsenvaltioissa on paljon alhaisempi.
EnglishDoes the Commission consider a lower regional cumulation threshold for the LDCs?
Harkitseeko komissio matalampaa alueellista kumulaatiota vähiten kehittyneille maille?
EnglishCars that fulfil stringent safety standards should also benefit from lower taxation.
Tiukat turvastandardit täyttävien autojen tulisi myös nauttia alennetusta verosta.
EnglishHow can we lower our consumption or cover it with other energy sources too?
Miten voimme vähentää kulutustamme tai käyttää siihen myös muita energialähteitä?
EnglishThe majority of their dwellers still belong to the lower and middle classes.
Suurin osa niiden asukkaista kuuluu alempiin sosiaaliryhmiin ja keskiluokkaan.
EnglishWe cannot set this value any lower as it would then be impossible to measure.
Arvoa ei voida asettaa tätä pienemmäksi, koska sitten sitä olisi mahdotonta mitata.
EnglishIn turn, lower incomes mean more health problems, and so the vicious circle goes on.
Huonot tulot johtavat puolestaan terveysongelmiin, ja näin tämä noidankehä jatkuu.
EnglishInflation is lower in the Eurozone than in the United States and the United Kingdom.
Euroalueen inflaatio on hitaampi kuin Yhdysvaltojen tai Yhdistyneen kuningaskunnan.
EnglishThese increases in prices will be reflected on consumer prices but to a lower extent.
Hinnankorotukset näkyvät kuluttajahinnoissa, vaikkakin tasoltaan alhaisempina.
EnglishOn this occasion, such defects were most glaring on the lower reaches of the Danube.
Tässä tapauksessa puutteet olivat selkeimmin nähtävissä Tonavan alajuoksulla.
Englishprice and interest rate stability, and the lower level of interest rates following
sekä aiempaa alemman korkotason rahapolitiikan uskottavuuden ja tehokkuuden
EnglishShortcut icons have an arrow in the lower-left corner, as in this example:
Pikakuvakkeiden vasemmassa alakulmassa on nuoli, kuten seuraavassa esimerkissä:
EnglishSuch things should be taken care of at a much lower level of decision-making.
Tällaisista asioista pitäisi huolehtia huomattavasti alemmalla päätöksentekotasolla.