Cómo se dice "to mediate" en finlandés

EN

"to mediate" en finlandés

EN to mediate
volume_up
[mediated|mediated] {verbo}

If this organization tries to mediate in the civil war, the EU should take a detached attitude.
Jos kyseinen järjestö yrittää toimia välittäjänä sisällissodassa, EU: lle sopii pidättäytyvä asenne.
The EU also sought to mediate between the hard line of the United States and Japan, on the one hand, and that of the G77 countries on the other.
EU koetti myös toimia välittäjänä toisaalta USA: n ja Japanin kovan linjan ja toisaalta G77-maiden välillä.
For example, we can monitor passengers' rights and also mediate or ask for a truce in the various land transport industrial disputes.
Voimme esimerkiksi seurata matkustajien oikeuksien toteutumista sekä toimia välittäjänä tai pyytää aselepoa maaliikenteen monissa työtaisteluissa.
As I have already said, these include talking, diplomacy, mediating, conflict prevention and, once conflicts have arisen, tackling reconstruction.
Kuten olen usein sanonut, tähän sisältyvät keskusteleminen, diplomatia, välittäminen, konfliktienehkäisy sekä konfliktien jälkeiseen jälleenrakentamiseen ryhtyminen.
In February 1996, the Council appointed a special representative for the Great Lakes region, Mr Aldo Ajello, to assist the presidency in its efforts to mediate in the conflicts in the region.
Neuvosto nimesi jo helmikuussa 1996 erityislähettilään, Aldo Ajellon, Suurten järvien alueelle, jonka tehtävänä on tukea puheenjohtajavaltiota yrityksissä välittää alueen konflikteissa.

Ejemplos de uso para "to mediate" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishMr Topolánek, you yourself said, 'we shall not mediate in the gas conflict'.
Arvoisa puheenjohtaja Topolánek, olette itse sanonut, ettette neuvottele kaasukiistassa.
EnglishOur group hopes the Commission will continue to mediate actively to bring about harmony.
Ryhmämme toivoo komission jatkavan aktiivisesti välitystoimia sovun synnyttämiseksi.
EnglishMoreover, if reconciliation fails, the EU has to step in to offer its services to mediate.
Lisäksi jos tämä sovittelu epäonnistuu, EU:n on tarjouduttava sovittelijaksi.
EnglishThe EU welcomes the region's efforts to mediate in the Zimbabwean crisis.
EU suhtautuu myönteisesti alueen pyrkimyksiin toimia sovittelijana Zimbabwen kriisissä.
EnglishBut it's also worth noting that cells also mediate our experience of life.
Mutta kannattaa myös ottaa huomioon se, että solut ohjaavat meidän kokemustamme elämästä.
EnglishThere have been attempts to mediate in the conflicts in Afghanistan.
Afganistanin konflikteja on pyritty sovittelemaan.
EnglishIt must make every effort to mediate and must welcome the actions carried out under the aegis of the ECOWAS.
Sen on tehtävä kaikkensa toimiakseen välittäjänä ja suhtauduttava myönteisesti ECOWAS:n toimiin.
EnglishLet it be the European Union that takes the initiative to attempt to mediate for peace between the parties in conflict.
Tehköön Euroopan unioni aloitteen rauhan sovittelemiseksi konfliktin osapuolten välillä.
EnglishThat demonstrates his ability to mediate with the political groups, the Council and the Commission.
Se osoittaa hänen kykenevän sovittelemaan näkemyksiä eri poliittisten ryhmien, neuvoston ja komission välillä.
EnglishSecondly, an intermediary could be appointed who could mediate between two parties if a problem arises.
Toiseksi voidaan osoittaa luottamushenkilö, joka voi toimia sovittelijana kahden osapuolen välillä, jos ilmenee ongelma.
EnglishThe Commission needs to mediate more effectively so that we pursue a common European industrial policy.
Komission on toimittava tehokkaammin välittäjän roolissaan, jotta meillä on yhteinen eurooppalainen teollisuuspolitiikka.
EnglishMembers of Parliament can mediate and encourage normal political dialogue between opposing parties.
Parlamentin jäsenet voivat toimia sovittelijoina ja rohkaista vastakkaisia osapuolia käymään normaalia poliittista vuoropuhelua.
EnglishI believe that we must mediate and work as we have never done before to open up this prospect for peace.
Katson, että meidän on toimittava välittäjänä ja tehtävä enemmän työtä kuin koskaan aiemmin rauhan mahdollisuuden löytämiseksi.
EnglishHowever, I am glad that the Liberals have been able to mediate and are still up to the challenge.
Olen kuitenkin iloinen siitä, että liberaalit ovat onnistuneet toimimaan välittäjänä ja ovat edelleen haasteellisen tehtävänsä tasalla.
EnglishIt is not enough for the EU to be welcoming Kofi Annan's offer to mediate and bring an end to this conflict.
EU: n on tuettava aktiivisesti YK: n pääsihteerin Kofi Annanin tekemää aloitetta konfliktin sovittelemiseksi ja ratkaisemiseksi.
EnglishThe Catholic Church offered to mediate with the illegal vigilantes and I decided to allow it to continue.
Katolinen kirkko tarjoutui välikädeksi neuvotteluissa laittomien itsepuolustusjoukkojen kanssa, ja päätin antaa neuvottelujen jatkua.
EnglishFor that reason, all this has to be dealt with through a serious effort to mediate, putting pressure on all the parties.
Tästä syystä kaikkia näitä ongelmia käsiteltäessä on pyrittävä toden teolla sovittelemaan ja painostamaan kaikkia osapuolia.
EnglishWe surely all know how often the United Nations and Russia have tried to mediate through diplomatic channels.
Meidän kaikkien on toki tiedettävä, miten usein Yhdistyneet kansakunnat tai Venäjä ovat pyrkineet sovittelemaan tilannetta diplomaattisin keinoin.
EnglishMr President, one aspect of our work is to mediate between the requirements of the market and the laws needed to regulate it.
Arvoisa puhemies, tehtävänämme on myös markkinoiden vaatimusten ja tarpeellisten markkinoita säätelevien lakien yhteensovittaminen.
EnglishThe Angolan Government must immediately authorise a substantial UN presence which can mediate and can report on human rights.
Angolan hallituksen tulee sallia välittömästi sellaisten YK:n edustajien läsnäolo, jotka voivat toimia välittäjinä ja raportoida ihmisoikeuksista.