Cómo se dice "to oppress" en finlandés

EN

"to oppress" en finlandés

EN to oppress
volume_up
[oppressed|oppressed] {verbo}

to oppress (también: to repress, to victimize, to mayhem)
But is it not possible for a democracy to oppress certain groups?
Mutta eikö demokratia voi sortaa tiettyjä ryhmiä?
A dictatorship of the sort that oppresses its own people is completely unacceptable.
Tällainen diktatuuri, joka sortaa omaa kansaansa, on täysin sietämätön.
Rajoelina's administration breaches human rights and oppresses its own citizens.
Rajoelinan hallinto rikkoo ihmisoikeuksia ja sortaa omia kansalaisiaan.
. (FR) The Belarusian regime is clearly a dictatorship riddled with corruption, which oppresses its people.
(FR) Valko-Venäjällä on vallassa selvästi täysin korruptoitunut diktatuuri, joka alistaa kansaansa.
On the contrary, the law of the jungle that prevails in unbridled capitalism enables the 'haves' to oppress and exploit the 'have-nots'.
Päinvastoin viidakon laki, joka vallitsee rajoittamattomassa kapitalismissa mahdollistaa sen, että hyväosaiset voivat alistaa ja käyttää hyväkseen huono-osaisia.
Jean-Jacques Rousseau described the role of the law as follows: "In the relationship between the weak and the strong, it is liberty that oppresses and the law that liberates."
Jacques Rousseau sanoi oikeudesta: heikkojen ja vahvojen välillä vapaus alistaa ja laki vapauttaa.
to oppress

Ejemplos de uso para "to oppress" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishUzbekistan does not need any weapons, which may be used to oppress its own population.
Uzbekistan ei tarvitse aseita, joita voidaan käyttää sen oman kansan sortamiseen.
EnglishBut, more importantly than that, they cursed my country and they oppress their own people.
Mikä on vielä tärkeämpää on se, että he kiroavat minun maatani ja sortavat omaa kansaansa.
EnglishIt is particularly serious when the laws are exploited to oppress people.
Erityisen vakavaa on, kun lakeja käytetään ihmisten sortamiseksi.
EnglishThe EU’s rules on maternity leave directly oppress young women.
EU:n äitiyslomasäännökset ovat suoraan nuoria naisia sortavia.
EnglishHis regime uses its secret services to oppress his own people with violence, murder and terror.
Hänen hallituksensa käyttää salaisia palveluitaan sortaakseen omaa kansaansa väkivallalla, murhilla ja terrorilla.
EnglishIf we continue to oppress the intergroups by refusing to give them meeting rooms, there will be more demonstrations.
Mikäli jatkamme työryhmien lyttäämistä kieltämällä niiltä kokoushuoneet, mielenilmauksia tulee lisää.
EnglishTo be complacent towards those who oppress them?
Suhtautumista suopeasti niihin, jotka heitä sortavat?
EnglishThese regimes are doing so because they know that the Internet is making it increasingly difficult to oppress their people.
Nämä hallitukset tekevät niin, koska ne tietävät, että Internet vaikeuttaa kansalaisten sortamista.
EnglishBeing against ‘thieving Rome’ means being against centralism and being against those who oppress our freedom.
"Varastelevan Rooman" vastustaminen tarkoittaa keskusjohtoisuuden vastustamista ja niiden vastustamista, jotka sortavat vapauttamme.
EnglishTo legislate does not mean to oppress.
Lakien säätäminen ei tarkoita sortamista.
EnglishA switch in mentality is required in the area of religious minorities, so that people are proud of minority religions instead of trying to oppress them.
Uskonnollisiin vähemmistöihin suhtautumisen on muututtava, jotta ihmiset olisivat ylpeitä vähemmistöuskonnoistaan eivätkä yrittäisi peitellä niitä.
EnglishWe also forget that the weapons that threaten the world outside Iraq, and that we wish to remove, are not the same weapons used to oppress the Iraqi people.
Unohdamme myös, että Irakin ulkopuolista maailmaa uhkaavat aseet, joista haluamme päästä eroon, eivät ole Irakin kansan sortamiseen käytettäviä aseita.
EnglishIt has emerged that there is a group of large financial corporations that collaborates with various bigwigs and local dictators to oppress their own people.
On käynyt ilmi, että joukko suuria rahoitusyhtiöitä tekee yhteistyötä erilaisten tärkeiden vaikuttajien ja paikallisten diktaattoreiden kanssa näiden omien kansojen sortamiseksi.
EnglishThat is what needs to be learnt by those Member States which, like Italy, still oppress taxpayers with their tax legislation and tax burden, which in Italy exceeds 40%.
Tässä on opittavaa niille jäsenvaltioille, jotka Italian tavoin edelleen piinaavat veronmaksajia verolainsäädännöllään ja veroilla, jotka ovat Italiassa yli 40 prosenttia.
EnglishA regime which resorts to murder and violence to oppress its own people, a people cheated of a government of their choice, simply cannot be trusted, and we must take action.
Hallitukseen, joka turvautuu murhiin ja väkivaltaan oman kansansa sortamiseksi, kansan, jolta vietiin sen valitsema hallitus, ei kerta kaikkiaan voida luottaa, ja meidän on ryhdyttävä toimiin.