Cómo se dice "pledging" en finlandés

EN

"pledging" en finlandés

volume_up
pledging {sustantivo}

EN pledging
volume_up
{sustantivo}

1. negocios

pledging
volume_up
panttaaminen {sustantivo}

Ejemplos de uso para "pledging" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe will definitely need this and it will be particularly important for our pledging conference.
Tämä tulee todellakin tarpeeseen, ja se on erityisen tärkeää avunantajien konferenssillemme.
EnglishIn order to give a timely follow-up to this, I organised a pledging conference a month ago.
Jotta tälle tulisi oikea-aikaiset jatkotoimet, järjestin kuukausi sitten avunantajien konferenssin.
EnglishI am most grateful to Mrs Lévai for pledging her full support for this body in her report.
Olen hyvin kiitollinen Katalin Lévaille, joka on mietinnössään luvannut täyden tukensa tälle elimelle.
EnglishOnce again, we will be pledging our support, but the conditions are tough as nails as far as this House is concerned.
Toistan vielä, että saatte tukemme, mutta parlamentti asettaa tiukat ehdot.
EnglishA second pledging conference was held in Berlin in July 2000 to organise a final contribution to the scheme.
Toinen rahoittajien konferenssi loppurahoituksen järjestämiseksi pidettiin Berliinissä heinäkuussa 2000.
EnglishThank you for pledging to help us get through it.
Kiitos, kun sitouduitte auttamaan meitä saavuttamaan sen.
EnglishECB Opinion on the pledging of claims as collateral to the Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique
EKP:n lausunto saatavien antamisesta vakuudeksi Nationale Bank van Belgiëlle / Banque Nationale de Belgiquelle
EnglishI cannot see anything in the Commission’s pronouncement that goes any way at all towards pledging anything more constructive.
En näe komission julkilausumassa mitään sellaista, mikä millään tavoin lupaisi mitään rakentavampaa.
EnglishThat is hardly a very good start for someone who is pledging to show international leadership on the issue of climate change.
Tämä ei liene kovin hyvä alku henkilölle, joka lupaa ottaa johtoaseman ilmastonmuutoksen kansainvälisessä torjunnassa.
EnglishAs far as I am concerned, the only interpretation is that Parliament is thus pledging its allegiance to the great powers and the nation states.
Minusta sitä voidaan tulkita vain niin, että parlamentti haluaa myötäillä suurvaltoja ja kansallisvaltioita.
EnglishIt is important to now add to this a rather more specific approach, as merely pledging ourselves to dialogue between cultures is not sufficient.
On tärkeää, että nyt toteutetaan lisäksi erityisiä toimia, koska pelkkä sitoutuminen kulttuurien väliseen vuoropuheluun ei riitä.
EnglishWe will have to see with the Pledging conference and with the Member States how exactly we are going to eventually participate in higher sums.
Meidän on päätettävä avunantajien konferenssin ja jäsenvaltioiden kanssa, mikä tarkalleen ottaen on mahdollinen osuutemme suuremmista summista.
EnglishThe Commission has given substantial backing to this initiative, pledging EUR 255 million of the Community budget over the next four years.
Komissio on tukenut huomattavalla summalla tätä aloitetta varaamalla siihen yhteisön talousarviosta 255 miljoonaa euroa neljäksi vuodeksi eteenpäin.
EnglishIt is important that the acceding countries, Bulgaria and Romania, too, make statements pledging to respect the new provisions – let us not forget Baia Mare.
On tärkeää, että myös tulevat jäsenvaltiot Bulgaria ja Romania antavat lausumia, joissa ne lupaavat noudattaa uusia säännöksiä – emme saa unohtaa Baia Marea.
EnglishIn terms of substance, however, interest in the topic has been confined to committees pledging to train their secretariats in gender mainstreaming.
Sisällön osalta aiheen käsittelyssä rajoitutaan kuitenkin siihen, että valiokunnat sitoutuvat kouluttamaan sihteeristöjään sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisasioissa.
EnglishThis is an area that we are already preparing, so that things are ready after the international meeting and maybe after or at the moment of the pledging conference.
Näitä asioita olemme jo valmistelemassa, jotta ne olisivat valmiina kansainvälisen kokouksen jälkeen ja ehkä avunantajien kokouksen jälkeen tai sen aikana.
EnglishPledging EUR 259 million to the northern part of Cyprus is tantamount to recognition of the military occupation of that area by more than 35 000 Turkish soldiers.
Se, että Kyproksen pohjoisosalle on luvattu 259 miljoonaa euroa, on sama asia kuin hyväksyä, että aluetta miehittää tosiasiassa yli 35 000 turkkilaista sotilasta.
EnglishIn pledging EUR 89.7 million and EUR 8.3 million to Greece and Slovenia respectively the EU has shown that it is committed to fostering solidarity among its members.
Lupaamalla Kreikalle 89,7 miljoonaa euroa ja Slovenialle 8,3 miljoonaa euroa EU on osoittanut sitoutuneisuutensa solidaarisuuden edistämiseen jäsentensä keskuudessa.
EnglishSome countries have followed the EU and Japan's lead in pledging resources to the IMF, but more pledges are necessary, in particular from the United States and China.
Jotkin valtiot ovat seuranneet EU:n ja Japanin esimerkkiä ja luvanneet myöntää varoja IMF:lle, mutta lisää sitoumuksia tarvitaan erityisesti Yhdysvalloilta ja Kiinalta.
EnglishTo put that in context, my last party conference saw our party pledging to make annual savings of GBP 7 billion a year across the whole of government spending.
Valottaakseni asian taustoja totean, että edellisessä puoluekokouksessa puolueeni sitoutui säästämään 7 miljardia Englannin puntaa vuodessa julkisten menojen kokonaismäärästä.