Cómo se dice "to prescribe" en finlandés

EN

"to prescribe" en finlandés

EN to prescribe
volume_up
[prescribed|prescribed] {verbo}

Obviously, the Commission cannot prescribe specific business models.
On selvää, että komissio ei voi määrätä erityisistä liiketoimintamalleista.
Mr President, Turkey should not prescribe these political criteria on our behalf.
Arvoisa puhemies, Turkki ei saa määrätä poliittisia kriteerejä puolestamme.
However, I do not believe that it is for Brussels to prescribe social tariffs.
En kuitenkaan usko, että on Brysselin asia määrätä sosiaalisia tariffeja.
The ISD should not prescribe a particular market structure.
Sijoituspalveludirektiivissä ei pitäisi säätää tietystä markkinarakenteesta.
We can try and prescribe laws for others from our ivory towers here in Strasbourg.
Voimme yrittää sitä ja voimme säätää lakeja muille täältä norsunluutornistamme Strasbourgista.
There is no reason for us yet, however, to prescribe limits for the noise made by crows.
Mutta meidän ei kuitenkaan ole syytä vielä säätää rajoja varisten aiheuttamalle melulle.
to prescribe

Ejemplos de uso para "to prescribe" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishThe Commission must prescribe reduction figures for each Member State.
Komission pitää asettaa vähentämisluvut jokaiselle jäsenvaltiolle erikseen.
EnglishI am firmly opposed to bureaucratic directives that regulate and prescribe everything.
Vastustan vakaasti byrokraattisia direktiivejä, joilla säännellään ja määrätään kaikesta.
EnglishWe must make sure that we do not prescribe ourselves the wrong medicine.
Meidän on varmistettava, että ongelmaan käytetään oikeanlaista lääkettä.
EnglishThat is why the PPE group will reject those amendments that prescribe an overly rigid framework.
Siksi PPE-ryhmä hylkää tarkistukset, joissa vaaditaan liian tiukkoja puitteita.
EnglishWith regard to reforms, we prescribe Lisbon and more Lisbon.
Uudistukset edellyttävät turvautumista Lissabonin strategiaan yhä uudelleen.
EnglishIt does not, however, want to prescribe a single storage site to economic operators.
Komissio ei kuitenkaan halua määritellä taloudellisille toimijoille ainoastaan yhtä varastointipaikkaa.
EnglishWe need to prescribe conditions for the use of the "Origin: EU" label.
Meidän täytyy asettaa ehtoja merkinnän "alkuperä: EU" käytölle.
EnglishEach country must prescribe the form of governance that it needs.
Kunkin maan on määriteltävä tarvitsemansa ohjausjärjestelmän muoto.
EnglishIt is therefore inappropriate for Parliament to prescribe the Bank' s monetary policy.
Parlamentin ei sovi sanella pankille sen rahapolitiikkaa.
EnglishThey believe trade unions should prescribe your working conditions.
He katsovat, että ammattijärjestöjen olisi määriteltävä työolot.
EnglishWhy does the Commission not prescribe any standards in this respect?
Miksi komissio ei aseta mitään asiaa koskevia standardeja?
EnglishHowever, it would be wrong to prescribe the type of technology.
Olisi kuitenkin väärin sanella, mitä teknologiaa on käytettävä.
EnglishWhy, too, do we now also want to prescribe in minute detail the hours that family members may work?
Miksi haluamme nyt määritellä minuutin tarkkuudella ajan, jona perheenjäsenet voivat työskennellä?
EnglishIn other words, the Union does not prescribe or order, but helps.
Toisin sanoen unioni ei määrää tai komenna, vaan auttaa.
EnglishIt is a matter of the Rules of Procedure and what they prescribe.
Kysymys on esityslistasta ja siitä, mitä siinä lukee.
EnglishI would like to suggest to the Commission that it prescribe a deadline by which the reforms have to be carried out.
Haluaisin ehdottaa komissiolle, että uudistusten toteuttamiselle asetettaisiin määräaika.
EnglishThat is why I think we should prescribe less detail.
Siksi meidän ei mielestäni tarvitse olla näin yksityiskohtaisia.
EnglishThis pact should prescribe exactly who should take what action and achieve which targets by when.
Sopimuksessa olisi määrättävä tarkasti, kuka tekee mitäkin, saavuttaa mitäkin tavoitteita ja mihin mennessä.
EnglishIt is not for the European Union to prescribe to Member States how pensions should be organised and financed.
Ei ole Euroopan unionin asia sanella jäsenvaltioille, kuinka eläkkeet pitää järjestää ja rahoittaa.
EnglishI want to say that I involved everyone in this, and I am fully aware of what the treaties prescribe.
Haluan sanoa, että otin tähän kaikki mukaan, ja olen täysin tietoinen siitä, mitä perussopimuksissa säädetään.