EN reach
volume_up
{sustantivo}

reach (también: ambit, area, bailiwick, court)
volume_up
alue {sustantivo}
And our Navy still has more reach than those of most of the other Member States.
Lisäksi laivastomme toiminta-alue on yhä paljon laajempi kuin monien muiden jäsenvaltioiden laivaston.
Only a very small number of European regions reached this goal.
Vain muutama eurooppalainen alue saavutti tämän tavoitteen.
The European Parliament should reach a common position and take steps to ensure that the entire region is not destabilised.
Euroopan parlamentin pitäisi omaksua yhteinen kanta ja ryhtyä toimiin sen varmistamiseksi, ettei koko alue muutu epävakaaksi.
reach (también: scope)
volume_up
ulottuvuus {sustantivo}
Economic and social dimensions are intertwined in reaching the 2010 objectives.
Vuoteen 2010 asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa taloudellinen ja sosiaalinen ulottuvuus ovat kietoutuneina yhteen.
The ethical aspect cannot be left out of consideration when research reaches into our genetic inheritance and science comes close to the origin of life itself and thus the beginning of a human life.
Eettinen ulottuvuus on otettava huomioon tutkimuksen ulottuessa geneettiseen perimäämme, jolloin tiede lähestyy varsinaista elämän syntylähdettä eli ihmiselämän syntyä.
reach (también: range)
volume_up
kantama {sustantivo}
reach
volume_up
sivutuuli {sustantivo}

Ejemplos de uso para "reach" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishTherefore it is most important that these funds reach real people who need help.
Onkin tärkeää, että rahaston varat tavoittavat ihmiset, jotka tarvitsevat apua.
EnglishWe understood that the Commission's role was to help to reach a positive result.
Käsityksemme mukaan komission tehtävänä oli auttaa saavuttamaan myönteinen tulos.
EnglishAfter several hours of conciliation, the negotiators managed to reach agreement.
Neuvottelijat pääsivät sopimukseen useita tunteja kestäneen sovittelun jälkeen.
EnglishSuch vehicles should not be within reach of young people barely 18 years of age.
Sellaisia ajoneuvoja ei pitäisi olla tuskin 18-vuotiaiden nuorten ulottuvilla.
EnglishWe know how difficult it is to reach the whole of a target group with any measure.
Tiedämme, että on mahdotonta auttaa koko kohdeyleisöä yhdellä ainoalla toimella.
EnglishEurope and the United States must reach a global agreement as quickly as possible.
Euroopan ja Yhdysvaltojen on saatava aikaan globaali sopimus mahdollisimman pian.
EnglishMr President, another ten emigrants drowned yesterday while trying to reach Italy.
Arvoisa puhemies, eilen hukkui taas kymmenen Italiaan pyrkinyttä maahanmuuttajaa.
EnglishWith REACH, this is something we now at last have an opportunity to set right.
REACH-asetuksen ansiosta meillä on nyt viimeinkin mahdollisuus korjata tämä asia.
EnglishTo conclude, we managed to reach compromises on several points in this report.
Lopuksi, onnistuimme samaan aikaan kompromissit monista tämän mietinnön kohdista.
EnglishI am certain that thanks to a mutual readiness to talk, we will reach agreement.
Olen varma, että keskinäisen keskusteluvalmiuden ansiosta saamme sopimuksen aikaan.
EnglishThere are parts of Darfur that international aid organisations can no longer reach.
Darfurissa on alueilta, joille kansainväliset avustusjärjestöt eivät enää pääse.
EnglishWe would then have to start again from the beginning within the REACH framework.
Meidän olisi siinä tapauksessa aloitettava uudelleen alusta REACH-asetuksen kanssa.
EnglishI am satisfied that it has been possible to reach an agreement at second reading.
Olen iloinen, että toisessa käsittelyssä onnistuttiin saamaan aikaan sopimus.
EnglishWe do not have long left to reach a conclusion: less than two weeks, in fact.
Asia voidaan saattaa pian päätökseen, itse asiassa alle kahden viikon kuluttua.
EnglishThis is why I hope that the Conciliation Committee will reach sensible compromises.
Tästä syystä toivon, että sovittelukomiteassa päästään järkeviin kompromisseihin.
EnglishDespite this, it was once again possible to reach agreement with the Council.
Myös tänä vuonna on kuitenkin onnistuttu saamaan aikaan sopimus neuvoston kanssa.
EnglishThis issue is so important that we must make an effort to reach a consensus.
Pidän aihetta riittävän tärkeänä, jotta siinä kannattaa pyrkiä yksimielisyyteen.
EnglishI invite Council to take the last few steps to reach an agreement with us on this.
Kehotan neuvostoa ottamaan viimeiset askeleet ja sopimaan kanssamme tästä asiasta.
EnglishBut for the time being I would still hope that we manage to reach an agreement.
Mutta toistaiseksi toivoisin yhä sitä, että onnistumme pääsemään sopimukseen.
EnglishAnd we have given the automobile industries six months to reach an agreement.
Ja olemme antaneet autoteollisuudelle kuusi kuukautta aikaa päästä sopimukseen.