Cómo se dice "to receive" en finlandés

EN

"to receive" en finlandés

EN to receive
volume_up
[received|received] {verbo}

to receive (también: can, to bag, to draw, to gain)
This comprehensive resolution should receive the unanimous support of Parliament.
Tämän perusteellisen päätöslauselman pitäisi saada parlamentin yksimielinen tuki.
Annually, they should not receive more than 1% net of the Gross Domestic Product.
Niiden ei tulisi vuosittain saada enempää kuin prosentti bruttokansantuotteesta.
Their European dream, to quote the Commissioner, is that they will receive subsidies.
Niiden eurooppalainen unelma, komission jäsentä lainatakseni, on saada tukia.
to receive (también: to accept, to greet, to take up)
She is not allowed to receive visitors, conduct telephone conversations or receive mail.
Hän ei saa ottaa vastaan vieraita, puheluita tai postia.
In future, these shall no longer be permitted to receive any funding from abroad.
Tulevaisuudessa nämä järjestöt eivät enää saa ottaa vastaan mitään rahoitusta ulkomailta.
They shall not be bound by any instructions and shall not receive a binding mandate.'
Heitä eivät sido mitkään ohjeet, eivätkä he saa ottaa vastaan sitovia toimintaohjeita."

Ejemplos de uso para "to receive" en finlandés

Estos enunciados provienen de fuentes externas y pueden ser poco precisos. bab.la no es responsable de su contenido. Más información aquí.

EnglishWe must initiate a discussion on what the EU should do with the money we receive.
On käynnistettävä keskustelu siitä, mitä EU:n pitäisi tehdä saamillaan varoilla.
English(In fact, does this not apply to all developing countries that receive our aid?)
(Eikö tämä itse asiassa koske kaikkia kehitysmaita, jotka saavat meiltä tukea?)
EnglishI now hope that they will receive a similarly positive response from this Chamber.
Toivon nyt, että tarkistukset saavat yhtä myönteisen vastaanoton täysistunnossa.
EnglishHowever, the Commission has so far failed to receive any proposal in these areas.
Komissio ei tähän mennessä kuitenkaan ole saanut yhtään ehdotusta näiltä aloilta.
EnglishThe degree of resolution and cooperation we receive from the Commission is high.
Komissio toimii kanssamme tiiviissä yhteistyössä ja erittäin määrätietoisesti.
EnglishWe welcome the fact that the new Objective 1 regions receive 70 % of resources.
Olemme tyytyväisiä siihen, että uudet tavoitteen 1 alueet saavat 70 % varoista.
EnglishEvery time we receive groups of visitors, we have to explain it all over again.
Joka kerta vastaanottaessamme vierailijoita joudumme selittämään kaiken uudelleen.
EnglishBoth you and the partner will receive an e-mail message that confirms this action.
Sekä sinä että kumppani saatte sähköpostiviestin, joka vahvistaa tämän toiminnon.
EnglishAfter you install the certificate, your server will be able to receive TLS e-mail.
Kun varmenne on asennettu, palvelin voi vastaanottaa TLS-suojattua sähköpostia.
EnglishThey receive Europarty funds to promote European awareness among the people.
Ne saavat europuoluetukea edistääkseen kansalaisten eurooppalaista tietoisuutta.
EnglishIf that occurs, you can remove the channels that you don't receive from the Guide.
Tässä tapauksessa voit poistaa ohjelmaoppaasta kanavat, joita et voi vastaanottaa.
EnglishIn practice this would mean that only the new Member States would receive aid.
Käytännössä tämä merkitsisi sitä, että vain uudet jäsenvaltiot saisivat tukia.
EnglishFor that reason, my group and I want future border areas to receive more attention.
Siksi ryhmäni ja minä haluamme, että tulevat raja-alueet saavat enemmän huomiota.
EnglishYou will receive an e-mail message that the transfer of ownership is still pending.
Saat sähköpostiviestin, joka kertoo, että omistajuuden siirto odottaa edelleen.
EnglishMr Rübig, in any event you will receive a reply in writing as Question No 52.
Jäsen Rübig, saatte joka tapauksessa kirjallisen vastauksen kysymykseen nro 52.
EnglishAnyone who decides to send their old car to the scrap yard will receive EUR 2500.
Jokainen, joka päättää lähettää vanhan autonsa romuttamolle, saa 2 500 euroa.
EnglishWe will, however, try to receive him here at the most appropriate moment possible.
Yritämme kuitenkin ottaa hänet vastaan täällä mahdollisimman sopivana ajankohtana.
EnglishThe poorer countries therefore receive 28 times less support than the richer ones.
Köyhemmät maat saavat tämän mukaisesti 28 kertaa pienempää tukea kuin rikkaat maat.
EnglishThey have worse protection and receive worse information than the committee wanted.
Heitä suojellaan huonommin ja heille tiedotetaan huonommin kuin valiokunta toivoi.
EnglishAfter all, there are no visible improvements in the countries that receive support.
Tilanne ei ole kuitenkaan parantunut selvästi valtioissa, joille tukea myönnetään.